Yesterday

https://www.youtube.com/watch?v=cHMsl9oJesk

Tracklist của album Yesterday – Vol. 1:

1. Yesterday – The Beatles

2. Memory – Nhạc nước ngoài

3. Color Of The Winds – Nhạc nước ngoài

4. Love Is Love – Nhạc nước ngoài

5. Lệ Đá – Trần Trịnh

6. Rain And Tears – Nhạc nước ngoài

7. Khúc Thụy Du – Anh Bằng

8. Dòng Sông Lơ Đãng – Việt Anh

9. Hoài Cảm – Cung Tiến

10. Scarborough Fair – Nhạc nước ngoài

11. Romance – Nhạc nước ngoài

12. Yesterday – The Beatles