Câu hỏi 74: Khi chia tài sản chung của vợ chồng là tài sản trong công ty hợp danh thì việc phân chia tài sản sẽ được thực hiện như thế nào? Phân chia tài sản hay phân chia giá trị còn lại của công ty?

Các tài sản được xác lập tại Điều 174 của Luật Doanh nghiệp năm 2015 được xem là tài sản của công ty hợp danh: Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty hợp danh; Tài sản tạo lập được mang tên công ty hợp danh;…

Xem Thêm