Câu hỏi 74: Khi chia tài sản chung của vợ chồng là tài sản trong công ty hợp danh thì việc phân chia tài sản sẽ được thực hiện như thế nào? Phân chia tài sản hay phân chia giá trị còn lại của công ty?

Các tài sản được xác lập tại Điều 174 của Luật Doanh nghiệp năm 2015 được xem là tài sản của công ty hợp danh:

  • Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty hợp danh;
  • Tài sản tạo lập được mang tên công ty hợp danh;
  • Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện; và
  • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Các tài sản này hoàn toàn tách biệt với khối tài sản riêng của các thành viên của công ty hợp danh. Về mặt nguyên tắc, thành viên của công ty hợp danh phải có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty hợp danh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giao nhận có xác nhận bằng văn bản tùy theo loại tài sản góp vốn, tức rằng công ty hợp danh sẽ là người chủ sở hữu đối với tài sản góp vốn.

Khi vợ chồng ly hôn và tiến hành phân chia tài sản chung, tài sản của họ trong công ty hợp danh không phải là tài sản chung của vợ chồng vì vợ chồng không phải là chủ sở hữu các tài sản này, do vậy không có căn cứ pháp lý để thực hiện việc phân chia.

Tuy nhiên, trong trường hợp vợ hoặc chồng còn lại chứng minh được rằng tài sản góp vốn vào công ty hợp danh được lấy từ tài sản chung của vợ chồng thì vợ hoặc chồng không phải là thành viên hợp danh được vợ hoặc chồng là thành viên hợp danh thanh toán phần giá trị tài sản mà họ được hưởng tương ứng với một phần giá trị tài sản của phần vốn góp đã góp vào công ty hợp danh tại thời điểm phân chia. Trường hợp này không thể phân chia theo cách tặng cho phần vốn góp để người không phải thành viên hợp danh trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh được do tính chất đối nhân của công ty hợp danh.

Cần lưu ý rằng, thành viên của công ty hợp danh còn có thể là thành viên góp vốn. Trong trường hợp này, vợ hoặc chồng là thành viên góp vốn trong công ty hợp danh, ngoài việc có thể chia tài sản chung của vợ chồng là phần vốn góp trong công ty hợp danh theo cách thức nêu trên, còn có thể chia tài sản chung theo cách tặng cho phần vốn góp trong công ty hợp danh cho vợ hoặc chồng mà không phải là thành viên góp vốn của công ty hợp danh để người này trở thành thành viên góp vốn mới của công ty hợp danh. Luật Doanh nghiệp 2014 không bắt buộc việc tặng cho phần vốn góp của thành viên góp vốn phải được hội đồng thành viên chấp nhận. Do đó, đây cũng là một giải pháp khả thi khi chia tài sản chung của vợ chồng trong công ty hợp danh mà một trong hai người là thành viên góp vốn.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.