Câu hỏi 111. Doanh nghiệp có được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định không?

  1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của NSDLĐ

Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/7/2020 quy định mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dựa trên trên quỹ tiền lương của doanh nghiệp làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ với 2 trường hợp cụ thể như sau (trừ trường hợp NLĐ là người giúp việc gia đình)[353]:

– Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương của doanh nghiệp làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với NLĐ là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách Nhà nước;

– Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương của doanh nghiệp làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện sau đây[354]:

  • Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, VSLĐ và BHXH;
  • Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, VSLĐ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; và
  • Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/4/2017 trước đây thì NSDLĐ có thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.

2. Thời điểm áp dụng mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới

NSDLĐ nói chung và các doanh nghiệp có sử dụng lao động nói riêng có trách nhiệm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức tỷ lệ mới là 0,5% hoặc 0,3% theo quy định tại Điều 4.1 Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 15/7/2020 theo mức đóng là 0,5 % hoặc 0,3%.

Ngoài ra, Điều 11.1 Nghị định 58/2020/NĐ-CP cũng quy định căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong từng thời kỳ. Như vậy, kể từ khi Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực sẽ được xem là thời điểm để Chính phủ rà soát, xem xét lại tính cân bằng của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu xét thấy cần thiết, Chính phủ có thể điều chỉnh mức đóng 0,5% hoặc 0,3% nói trên cho phù hợp với tình hình thực tế của quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại thời điểm đó.


[353] Điều 16.1 và Điều 4.1 Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/05/2020

[354] Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/05/2020c