Câu hỏi 122. Thang lương, bảng lương và TƯLĐTT của doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký với cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền không?

Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ không còn phải thực hiện thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương mà chỉ cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, còn đối với TƯLĐTT thì chỉ cần gửi tới cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp Tỉnh nơi đặt trụ sở chính. Cụ thể như sau:

1. Về TƯLĐTT:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết TƯLĐTT, NSDLĐ phải[393]:

  • Gửi 01 bản TƯLĐTT đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp Tỉnh. Cụ thể, đây chính là Sở LĐTBXH;
  • Gửi 01 bản đến cho mỗi bên ký kết; và
  • Đối với TƯLĐTT ngành hoặc TƯLĐTT có nhiều doanh nghiệp thì từng NSDLĐ và từng tổ chức đại diện NLĐ tại các doanh nghiệp tham gia thỏa ước phải được nhận 01 bản.

2. Về thang lương, bảng lương

BLLĐ không còn quy định về việc NSDLĐ khi xây dựng thang lương, bảng lương phải gửi thang lương, bảng lương đến cơ quan quản lý Nhà nước về lao động nữa. Tuy nhiên, việc xây dựng thang lương, bảng lương vẫn phải được thực hiện có sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ nếu có thành lập tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp. Thêm vào đó, khi việc xây dựng thang lương, bảng lương hoàn thành, NSDLĐ phải công bố công khai rộng rãi tại nơi làm việc cho NLĐ biết trước khi thực hiện.


[393] Điều 77 BLLĐ