Câu hỏi 155. NSDLĐ có buộc phải thông báo trước bằng văn bản cho NLĐ về cuộc họp xử lý KLLĐ không, nếu NLĐ đã đồng ý tiến hành cuộc họp mà không cần thông qua thủ tục thông báo trước của NSDLĐ?

Theo Điều 70.2 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020, NSDLĐ phải thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý KLLĐ, hành vi vi phạm bị xử lý KLLĐ tới NLĐ về cuộc họp xử lý kỷ luật trước ít nhất 05 ngày làm việc kể cả đối với trường hợp NLĐ muốn từ bỏ quyền được thông báo trước hoặc NLĐ đồng ý tiến hành cuộc họp mà không cần thông qua thủ tục thông báo trước. Ngoài ra, việc tuân thủ quy trình, thủ tục xử lý KLLĐ đối với NLĐ là rất quan trọng. Nếu NSDLĐ không thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định thì sẽ có thể phát sinh tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp khi NLĐ đưa vụ việc KLLĐ ra giải quyết tại cơ quan quản lý lao động hoặc Tòa án có thẩm quyền. Theo đó, NSDLĐ được cho là đã không thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật lao động và hành vi đó có thể được xem là hành vi gây bất lợi cho NLĐ, trái với nguyên tắc phải đảm bảo lợi ích của NLĐ theo quy định của pháp luật lao động.