Câu hỏi 178. NSDLĐ có được phép trả lương cho NLĐ là người nước ngoài bằng ngoại tệ không?

Theo quy định của BLLĐ, tiền lương ghi trong HĐLĐ và tiền lương trả cho NLĐ sẽ phải bằng tiền Đồng Việt Nam, nếu NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì có thể trả lương bằng ngoại tệ chẳng hạn như USD[516].

Vì vậy, NSDLĐ có quyền thỏa thuận tiền lương ghi trong HĐLĐ và trả lương cho NLĐ là người nước ngoài tại Việt Nam bằng ngoại tệ. Tuy nhiên, khi tiến hành khấu trừ TTNCN, trích đóng các khoản BHXH bắt buộc, NSDLĐ cần lưu ý các vấn đề sau đây:

1.Về việc khấu trừ TTNCN:

NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có thu nhập chịu thuế theo quy định sẽ thuộc đối tượng nộp TTNCN[517]. Theo Luật TTNCN, khi khấu trừ TTNCN, NSDLĐ phải[518]: (i) quy đổi ngoại tệ ra tiền đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng nơi NLĐ mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập; (ii) nếu người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra tiền đồng theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương tại thời điểm phát sinh thu nhập. NLĐ là người nước ngoài khi tự thực hiện việc đăng ký, kê khai, quyết toán TTNCN cũng sẽ thực hiện theo quy định này.

2. Về việc trích đóng các khoản BHXH bắt buộc:

Đối với NLĐ có tiền lương ghi trong HĐLĐ bằng ngoại tệ, tiền lương tháng đóng BHXH và ghi trong sổ BHXH được tính bằng tiền Đồng trên cơ sở tiền lương bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền đồng theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm ngày 02/01 cho 06 tháng đầu năm và ngày 01/07 cho 06 tháng cuối năm. Nếu trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng Nhà nước chưa công bố thì lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước công bố[519].


[516] Điều 95.2 BLLĐ

[517] Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/8/2013

[518] Điều 13 Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/6/2015, sửa đổi, bổ sung Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/08/2013

[519] Điều 26 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2015