Câu hỏi 30. Nếu trong hợp đồng thử việc chỉ ghi một mức lương tổng cộng duy nhất thôi thì khi giao kết HĐLĐ, mức lương ghi trong HĐLĐ có thể được tách ra rõ ràng thành từng hạng mục, bao gồm lương cơ bản, các loại phụ cấp không tính đóng BHXH, tiền thưởng không?

Đối với tiền lương được ghi trong HĐLĐ, về mặt nguyên tắc, nếu trong hợp đồng thử việc có thỏa thuận một khoản tiền tổng cộng duy nhất là tiền lương (khoản này không được tách thành các khoản nhỏ bao gồm lương căn bản, phụ cấp, tiền thưởng v.v) thì khi giao kết HĐLĐ, HĐLĐ vẫn phải được NSDLĐ ghi đúng tiền lương là khoản tiền đó chứ không được tách ra thành các khoản lương, phụ cấp và thưởng, trừ khi NLĐ đồng ý với việc tách ra như vậy vì mức lương tổng được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên. 

Pháp luật lao động không có quy định riêng cụ thể nào có liên quan đến việc cho phép NSDLĐ đơn phương tách tổng lương ghi trong hợp đồng thử việc (offer letter) thành lương, phụ cấp, tiền thưởng trong HĐLĐ. Tuy nhiên, theo các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ của BLLĐ có quy định rằng: “NLĐ được hưởng lương…trên cơ sở thỏa thuận với NSDLĐ…”[95] và “NSDLĐ có nghĩa vụ…thực hiện…các thỏa thuận khác với NLĐ…”[96] Do đó, dựa trên việc phân tích luật để giải thích cho điều này thì NSDLĐ không được quyền tách lương mà không có sự đồng ý trước của NLĐ vì việc tách lương, trong một số trường hợp, có thể làm giảm đi số tiền BHXH phải đóng cho NSDLĐ và gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng BHXH của NLĐ sau này.

[95] Điều 5.1 BLLĐ

[96] Điều 6.2 BLLĐ