Câu hỏi 39. Khi nào (theo tuần, tháng, quý, năm) thì NSDLĐ có quyền đánh giá xem một NLĐ có thường xuyên không hoàn thành các công việc được giao theo HĐLĐ đã ký?

BLLĐ không có bất kỳ quy định nào yêu cầu về thời điểm hoặc chu kỳ mà NSDLĐ phải đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ để từ đó xác định NLĐ có thường xuyên hoàn thành công việc được giao theo HĐLĐ hay không. Thay vào đó, quy định của BLLĐ chỉ nêu ra căn cứ và yêu cầu NSDLĐ phải quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ trong quy chế của doanh nghiệp (quy chế này cần có ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở trước khi ban hành)[121] nếu NSDLĐ muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc. Vì vậy cho nên, về mặt nguyên tắc, thời điểm đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ phải dựa theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, cụ thể là tiêu chí hay chỉ tiêu công việc giao cho NLĐ được thiết lập theo thời gian nào: tuần, tháng hay quý thì việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của NLĐ cũng phải được xem xét dựa trên các thời điểm tương ứng đó. Có như vậy thì mới đảm bảo điểm chuẩn trên cùng một hệ quy chiếu để có thể so sánh kết quả công việc của NLĐ với tiêu chí đặt ra cho NLĐ.

NSDLĐ cần phân biệt việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc mang tính định kỳ làm cơ sở để xem xét NLĐ có thường xuyên hoàn thành công việc hay không với việc doanh nghiệp đánh giá NLĐ hằng năm để xem xét nâng lương và thăng chức cho NLĐ, vốn thường được diễn ra vào cuối mỗi năm Dương lịch.


[121] Điều 36.1 (a) BLLĐ