Câu hỏi 48. Nếu NLĐ bị cho thôi việc có phản ứng mạnh đối với quyết định tái cơ cấu của NSDLĐ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội thì ban quản trị của doanh nghiệp nên làm gì trong trường hợp đó?

Trong trường hợp đó, ban quản trị của doanh nghiệp có thể cân nhắc thực hiện các bước sau đây:

  1. Bước 1, ở mức độ nhẹ, đại diện của doanh nghiệp có thể mời NLĐ lên làm việc và thuyết phục NLĐ gỡ bỏ các thông tin NLĐ đã đăng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội trên cơ sở trao đổi để NLĐ thấy được việc cho thôi việc của NSDLĐ là phù hợp với quy định của BLLĐ và những gì NLĐ đã và đang làm là vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin và gậy thiệt hại đến uy tín của doanh nghiệp, và NLĐ sẽ có thể bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp đối với những thiệt hại gây ra đó.
  2. Bước 2, đây là lúc bộ phận nhân sự của doanh nghiệp được giao nhiệm vụ xử lý các vấn đề có liên quan đến các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để gặp gỡ và giải quyết các công việc pháp lý với đại diện của báo đài.
  3. Bước 3, nếu việc trao đổi và thuyết phục NLĐ không đem lại kết quả, NSDLĐ có thể cân nhắc: (i) yêu cầu tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở làm việc và ghi nhận hành vi của NLĐ; và (ii) cân nhắc việc khởi kiện NLĐ ra Tòa án có thẩm quyền nếu hành vi đó gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp.