Câu hỏi 59. Theo quy định của BLLĐ, thời gian làm việc bình thường của NLĐ là không quá 48 giờ/01 tuần. Như vậy, nếu ban đầu NSDLĐ chỉ yêu cầu NLĐ làm việc 40 giờ/01 tuần theo HĐLĐ nhưng sau đó vì nhu cầu công việc nên NSDLĐ muốn tăng số thời gian làm việc của NLĐ lên 44 giờ/01 tuần thì NSDLĐ có quyền đơn phương quyết định việc thay đổi này không hay phải được sự đồng ý trước của từng NLĐ?


HĐLĐ là sự thỏa thuận giữa NSDLĐ và NLĐ về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong mối quan hệ lao động, trong đó bao gồm cả nội dung thỏa thuận về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Trong trường hợp này, NLĐ và NSDLĐ đã thỏa thuận và ghi nhận thời giờ làm việc của NLĐ là 40 giờ/01 tuần trong HĐLĐ và quy định này không trái với quy định của BLLĐ vì tạo sự thuận lợi hơn cho NLĐ, cho nên, về mặt nguyên tắc, NLĐ và NSDLĐ phải thực hiện nội dung đã thỏa thuận theo HĐLĐ. Nếu vì nhu cầu công việc mà NSDLĐ muốn tăng thời gian làm việc của NLĐ lên 44 giờ/01 tuần thì NSDLĐ phải được sự đồng ý của từng NLĐ. Tùy từng trường hợp mà NSDLĐ lưu ý thực hiện các bước sau đây:

  • Nếu nhu cầu thay đổi thời giờ làm việc của NSDLĐ là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn để đảm bảo xử lý kịp thời công việc thì NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ về việc làm thêm giờ trong trường hợp này. Khi NLĐ đồng ý với việc tăng thời giờ làm việc theo yêu cầu của NSDLĐ, NSDLĐ có nghĩa vụ trả cho NLĐ tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 98 BLLĐ đối với số giờ làm thêm ngoài thời giờ làm việc bình thường đã thỏa thuận trong HĐLĐ. Lưu ý thêm rằng, NSDLĐ phải đảm bảo rằng tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm của NLĐ sẽ không quá 12 giờ/01 ngày, không quá 40 giờ/01 tháng và không quá 200 giờ/01 năm (trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì NLĐ được làm thêm giờ không quá 300 giờ/01 năm); và
  • Nếu việc thay đổi thời giờ làm việc mang tính dài hạn thì NSDLĐ phải thỏa thuận với NLĐ để sửa đổi HĐLĐ bằng phụ lục HĐLĐ và việc sửa đổi này phải được báo trước cho NLĐ ít nhất là 03 ngày làm việc.

Từ những phân tích được nêu ở trên có thể thấy rằng, trong mọi trường hợp mà NSDLĐ phải tăng thời giờ làm việc của NLĐ lên 44 giờ/01 tuần theo nhu cầu công việc thay vì 40 giờ/01 tuần như đã thỏa thuận trong HĐLĐ thì đều phải được sự chấp thuận trước của NLĐ.