Câu hỏi 65: Hiệu lực của việc thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân được tính từ thời điểm nào?

Hiệu lực của việc thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân được xác định như sau[1]:

  • Thứ nhất, căn cứ vào thời điểm có hiệu lực theo thỏa thuận của vợ chồng và được ghi trong văn bản thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân;
  • Thứ hai, trong trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng, thời điểm có hiệu lực sẽ được xác định từ ngày văn bản thỏa thuận được lập hoặc được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo thỏa thuận của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật;
  • Thứ ba, trong trường hợp có một loại tài sản chung nào đó của vợ chồng được phân chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch có liên quan đến tài sản đó phải tuân theo một hình thức nhất định, thì thời điểm có hiệu lực sẽ bắt đầu khi thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định; và
  • Thứ tư, trong trường hợp việc chia tài sản chung của vợ chồng xuất phát từ phía Tòa án, lúc này thời điểm mà bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật cũng chính là thời điểm việc chia tài sản chung vợ chồng có hiệu lực.

Cần lưu ý rằng, quyền và nghĩa vụ đối với tài sản giữa vợ chồng và các bên thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực vẫn được bảo toàn đầy đủ hiệu lực pháp lý, ngoại trừ các bên có thỏa thuận khác.

Sau thời điểm văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, việc phân chia các tài sản tiếp theo hình thành sau thời điểm đó cũng là vấn đề cần quan tâm. Một trong số đó là vấn đề tài sản được khai thác từ tài sản riêng sau khi chia tài sản chung của vợ chồng. Về mặt nguyên tắc, hoa lợi (sản vật tự nhiên từ tài sản sinh ra), lợi tức (khoản lợi tài sản mang đến) phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ khi vợ chồng có thỏa thuận khác[3].

Như vậy, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng không làm mất đi các chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định. Việc chấm dứt thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng, vợ chồng có thể thỏa thuận với nhau cũng bằng văn bản và tuân thủ về mặt hình thức luật định[5].


[1] Điều 39 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

[3] Điều 40.1 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

[5] Điều 41 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.