Câu hỏi 69. Trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở theo quy định, NLĐ là thành viên của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào? Những khoản trợ cấp này có được tính vào lương của NLĐ để làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc không? Nếu thời gian huấn luyện, bồi dưỡng trùng vào các ngày nghỉ hàng tuần của NLĐ thì NSDLĐ có phải trả tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ không?

  1. Trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở theo quy định, NLĐ là thành viên của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Theo quy định của BLLĐ, thành viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày tham gia huấn luyện sẽ được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng theo quy định[186].

Mặt khác, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc sẽ bao gồm các khoản sau đây: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác[187]. Trong đó, phụ cấp lương được hiểu là các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự[188].

Căn cứ vào các quy định trên, khoản tiền bồi dưỡng 0,3 ngày lương sẽ không được xem là phụ cấp lương nằm trong khoản tiền lương phải trả cho NLĐ. Thực chất, đây chỉ được xem là tiền bồi dưỡng thêm mà NSDLĐ phải trả cho NLĐ khi NLĐ là thành viên của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, đối với các khoản phụ cấp khác chẳng hạn như phụ cấp phòng cháy, chữa cháy dành riêng cho những NLĐ nào là thành viên trong đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại doanh nghiệp, đây sẽ là phụ cấp chức danh, chức vụ và được xem như là phụ cấp lương được tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định[189].

2. Những khoản trợ cấp này có được tính vào lương của NLĐ để làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc không? Nếu thời gian huấn luyện, bồi dưỡng trùng vào các ngày nghỉ hàng tuần của NLĐ thì NSDLĐ có phải trả tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ không?

Theo quy định của BLLĐ, thời gian hội họp, học tập, tập huấn theo yêu cầu của NSDLĐ hoặc được NSDLĐ đồng ý sẽ được tính vào thời giờ làm việc của NLĐ được hưởng lương[190]. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, thành viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sẽ được nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương. Như vậy, thời gian mà NLĐ là cán bộ, đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở có tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sẽ được xem là thời giờ làm việc của họ. Do đó, nếu các buổi huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đó diễn ra vào những ngày nghỉ hằng tuần, NSDLĐ phải trả thêm tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ đã tham gia theo mức 200%[191].


[186] Điều 34.4 Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/11/2020

[187] Điều 6.2.2 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017

[188] Điều 6.2.1 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017

[189] Điều 17.2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2015

[190] Điều 58.6 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

[191] Điều 107.1 và 98.1 (b) BLLĐ