Câu hỏi 72. Mức lương thấp nhất đối với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được tính như thế nào?


BLLĐ và các văn bản pháp luật khác có liên quan không còn quy định về mức lương thấp nhất đối với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Như vậy, nếu sử dụng NLĐ để làm các công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả cho NLĐ sẽ do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, NSDLĐ vẫn nên giữ lại những nguyên tắc trả lương cho NLĐ như trước đây, cụ thể đó là: (i) phải trả lương cao hơn mức 7% so với mức lương tối thiểu vùng (vì NLĐ đã qua đào tạo); và (ii) phải trả lương cao hơn 5% so với mức tiền được tính tại điểm (i) ở trên vì NLĐ phải làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Công thức tính tiền lương do đó sẽ là: (Mức lương tối thiểu vùng tại từng thời điểm do Chính phủ quy định x 1,07) x 1,05.