Câu hỏi 73. NSDLĐ cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào khi ban hành thang lương, bảng lương và xác định mức trần đối với các vị trí công việc trong doanh nghiệp?

Khi ban hành thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, NSDLĐ cần lưu ý đến những nội dung sau đây:

  • Khi NSDLĐ đặt ra mức lương trần đối với từng vị trí công việc trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền thường đặt câu hỏi là tại sao kiến thức, kinh nghiệm của NLĐ tăng theo thời gian làm việc nhưng mức lương của NLĐ lại bị giới hạn. Tuy nhiên, rủi ro pháp lý này là không lớn vì NSDLĐ có thể lập luận rằng NSDLD0 sẽ ban hành quy chế thưởng để tăng thêm thu nhập cho NLĐ theo HĐLĐ; và
  • Về mặt thủ tục, để thang lương, bảng lương của doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng, NSDLĐ cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với những nơi đã có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc.