Câu hỏi 77: Khi vợ chồng cùng sống chung trong nhà của gia đình vợ hoặc gia đình chồng cùng với nhiều thành viên khác trong gia đình và có đóng góp trong việc bảo trì căn nhà trong thời kỳ hôn nhân, khi chia tài sản chung thì phần của vợ chồng sẽ được tính như thế nào trong căn nhà đó?

Trong vụ án ly hôn, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trước hết được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa vợ chồng với gia đình chồng hoặc gia đình vợ. Trong trường hợp không thể thỏa thuận được, các bên có thể yêu cầu Tòa án phân chia theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, vợ hoặc chồng “ra đi” khỏi gia đình vợ hoặc gia đình chồng sẽ được chia trực tiếp một phần trong tài sản chung của gia đình vợ hoặc gia đình chồng căn cứ vào công sức đóng góp của vợ hoặc chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình chồng hoặc gia đình vợ. Trực tiếp ở đây có thể hiểu là trước hết, cần xác định công sức đóng góp của vợ hoặc chồng vào khối tài sản chung của gia đình vợ hoặc gia đình chồng của vợ chồng và một phần khối tài chung sẽ được trích chia cho người vợ hoặc chồng ra đi, đây không phải là phân chia tài sản chung của vợ chồng với gia đình vợ hoặc gia đình chồng, rồi mới đến việc phân chia tài sản giữa vợ và chồng. Người vợ hoặc chồng ra đi, được trích chia từ khối tài sản chung của gia đình vợ hoặc gia đình chồng dựa vào công sức đóng góp của vợ chồng trong việc bảo trì căn nhà của gia đình vợ hoặc gia đình chồng. Tòa án chỉ có thể chia trên nguyên tắc đánh giá công sức đóng góp và bình đẳng giữa các thành viên gia đình, với các nguyên tắc có thể xem xét như sau:

Giá trị tài sản gia tăng do công sức của vợ chồng được đóng góp từ tiền lương, tiền công, thù lao, lợi tức kinh doanh, v.v.;

  • Lao động trong gia đình không tạo thu nhập cần được tôn trọng như lao động tạo thu nhập của các thành viên khác. Trong trường hợp này, công sức bảo trì, giữ gìn căn nhà của vợ hoặc chồng cần được ghi nhận như một phần công sức đóng góp cho sự bảo toàn, phát triển giá trị của căn nhà;

Trong trường hợp này, nhìn nhận một cách hợp lý, nếu gia đình không mấy khá giả và chỉ có một căn nhà, thì người vợ hoặc chồng ra đi chỉ có thể nhận được một số vật đồng bộ để bảo đảm giá trị sử dụng, hoặc nhận hiện vật có thể phân chia được hoặc một số tiền bảo đảm cuộc sống ban đầu sau khi rời khỏi gia đình.

  • Ngoài ra, đối với trường hợp có thể xác định được tài sản của vợ chồng theo phần so sánh trong tài sản chung của gia đình, tài sản xác định được là phần tài sản chung của vợ chồng sẽ được tách khỏi phần tài sản của gia đình, sau đó được phân chia giữa vợ và chồng. Ví dụ trong trường hợp này, vợ chồng có bằng chứng cho thấy có sự đóng góp vào việc mua một số vật liệu xây dựng để sửa chữa căn nhà, thì gia đình sẽ phải tính phần đóng góp của vợ chồng so với giá trị căn nhà để trích chia cho vợ chồng một số tiền để tính số tiền đó vào khối tài sản chung của vợ chồng rồi phân chia khi ly hôn theo nguyên tắc chung.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về ly hôn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 36223522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-partner.com.