Câu hỏi 78. Tiền lương làm căn cứ chi trả cho NLĐ đối với những ngày NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được tính như thế nào?

Theo quy định của BLLĐ, NLĐ nào đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên thì tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ đối với những ngày NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi tính trả bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ hằng năm. BLLĐ chưa có quy định hướng dẫn cụ thể để xác định liệu rằng tháng mà NLĐ nghỉ việc có được tính vào 06 tháng liền kề hay không nếu NLĐ có thời gian làm việc từ đủ 06 tháng trở lên. Qua trao đổi và được sự tư vấn không chính thức với chuyên viên của Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh, tháng mà NLĐ nghỉ việc sẽ không được tính vào 06 tháng liền kề, mà 06 tháng liền kề sẽ được tính bắt đầu từ tháng trước tháng NLĐ nghỉ việc trở về trước. Ví dụ: NLĐ bắt đầu làm việc từ ngày 01/01 và nghỉ việc vào ngày 15/7 thì 06 tháng liền kề được tính sẽ là tháng 06, tháng 05, tháng 04, tháng 03, tháng 02, và tháng 01.

Ngược lại, đối với NLĐ nào có thời gian làm việc dưới 06 tháng thì tiền lương làm căn cứ để trả cho NLĐ đối với những ngày NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của toàn bộ thời gian làm việc. Đối với trường hợp NLĐ đi làm không trọn tháng trong thời gian tính lương bình quân, do quy định của BLLĐ vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể nào về cách tính trong trường hợp này nên tùy vào quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mà sẽ có cách hướng dẫn thực hiện khác nhau và thậm chí tùy từng chuyên viên xử lý vụ việc trong cùng một cơ quan Nhà nước cũng có nhiều cách hiểu luật và hướng dẫn khác nhau. Theo quan điểm của chuyên viên Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh, nếu NLĐ làm việc không đủ tháng thì NSDLĐ có thể thỏa thuận trước với NLĐ về việc có xem số ngày đã làm việc trong tháng đó được tính tròn là 01 tháng hay không. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật lao động và mong muốn của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền là bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của NLĐ, để hạn chế rủi ro pháp lý khi bị xem là không trả đủ tiền lương cho NLĐ trong những ngày NLĐ chưa được nghỉ hằng năm, NSDLĐ nên: (i) quy định rõ ràng vấn đề này trong NQLĐ của doanh nghiệp và đăng ký với cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền; hoặc (ii) nếu NQLĐ của doanh nghiệp chưa ghi nhận, NSDLĐ nên có văn bản thỏa thuận trước với NLĐ về vấn đề này. Ngoài ra, NSDLĐ cũng có thể xem xét tính lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc của NLĐ theo cách tính lương ngày đối với những ngày làm việc không tròn tháng. Cụ thể, tiền lương ngày trả cho một ngày làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.