Câu hỏi 81. Tiền lương theo tháng của NLĐ được tính như thế nào nếu NLĐ có thỏa thuận với NSDLĐ nghỉ 02 ngày không hưởng lương trong một tháng nào đó và số ngày làm việc trong tháng đó áp dụng cho NLĐ đó theo quy định của doanh nghiệp là 27 ngày?


Tiền lương theo thời gian trả cho NLĐ sẽ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo các mốc thời gian theo tháng, tuần, ngày và giờ của NLĐ[207].

Cách tính tiền lương tháng

Nếu NLĐ được trả lương theo tháng, tiền lương tháng sẽ được trả cho cả một tháng làm việc[208]. Cần lưu ý rằng tiền lương tháng trả cho NLĐ sẽ không phụ thuộc vào số ngày làm việc bình thường trong tháng nếu NLĐ đi làm đầy đủ số ngày công trong tháng. Trong trường hợp này, NSDLĐ phải trả đủ cho NLĐ tiền lương tháng đã thỏa thuận theo HĐLĐ, không phân biệt các tháng trong năm.

Tuy nhiên, nếu trong một tháng nào đó mà NLĐ có xin nghỉ phép không hưởng lương và được NSDLĐ đồng ý thì NSDLĐ có thể căn cứ vào cách tính tiền lương ngày theo quy định của BLLĐ để xác định tiền lương tháng thực tế sẽ trả cho NLĐ trong tháng đó.

Cách tính tiền lương ngày

Theo quy định của BLLĐ, tiền lương ngày sẽ được xác định dựa vào cơ sở là tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật lao động mà doanh nghiệp lựa chọn[209].

Quy định của BLLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có hướng dẫn nào cụ thể hơn về cách xác định “số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn”. Như vậy, từ suy luận thì có thể diễn giải rằng mỗi tháng trong 12 tháng sẽ có số ngày làm việc bình thường trong tháng khác nhau cho từng doanh nghiệp nói chung và có thể là từng phòng, ban của doanh nghiệp nói riêng vì sự ảnh hưởng của hai yếu tố sau đây: (1) trong 12 tháng thì có tháng 31 ngày (bao gồm các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12), có tháng 30 ngày (bao gồm các tháng 4, 6, 9, 11) và có một tháng chỉ có 28 ngày hoặc 29 ngày tùy năm (tháng 2); và (2) thời giờ làm việc theo tuần của doanh nghiệp được quy định trong NQLĐ và/hoặc TƯLĐTT của doanh nghiệp là 05 ngày hay 06 ngày. Do đó, số ngày làm việc bình thường trong tháng có thể là 21 ngày, …, 25 26, 27 ngày tùy tháng. Theo ví dụ của câu hỏi này, trên cơ sở số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của doanh nghiệp của tháng đó áp dụng cho NLĐ là 27 ngày, như vậy tiền lương tháng của NLĐ trong tháng đó sẽ là tổng tiền lương tháng theo HĐLĐ của NLĐ chia cho 27 ngày và nhân cho 25 ngày thực tế làm việc.


[207] Điều 96.1 BLLĐ, Điều 54.1 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

[208] Điều 54.1 (a1) Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

[209] Điều 111.1 BLLĐ