Câu hỏi 90. NSDLĐ có buộc phải thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ trong thời gian NLĐ nghỉ việc không hưởng lương không?


Theo quy định của BLLĐ, thời gian nghỉ việc không hưởng lương của NLĐ mà được NSDLĐ đồng ý cộng dồn không quá 01 tháng, sẽ được xem là thời gian làm việc của NLĐ để tính số ngày nghỉ hằng năm[247]. Theo đó, thời gian này được hiểu là thời gian NLĐ nghỉ việc không hưởng lương mà NSDLĐ đã đồng ý cho NLĐ nghỉ trước đó, chứ không phải là sự đồng ý của NSDLĐ về việc cho phép cộng khoảng thời gian này vào thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ. Do đó, khi tính số ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ, NSDLĐ phải cộng thời gian NLĐ nghỉ việc không hưởng lương nói trên vào thời gian làm việc thực tế của NLĐ để làm cơ sở tính số ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp NLĐ làm không đủ năm như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, rồi nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính ra số ngày được nghỉ hằng năm của NLĐ; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị[248].

Như vậy, khi NLĐ thôi việc, ngoài các khoản phải chi trả theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ còn phải trả tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm mà NLĐ chưa nghỉ[249]. Trong đó, số ngày nghỉ hằng năm sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế của NLĐ cộng với thời gian nghỉ việc không hưởng lương mà NLĐ đã thỏa thuận với NSDLĐ, cộng dồn không quá 01 tháng.


[247] Điều 65.4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

[248] Điều 66.1 Nghị định 145/2020/NĐ- CP của Chính phủ ngày 14/12/2020

[249] Điều 113.3 BLLĐ