Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Pháp Luật Lao Động & Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Labour Law FAQ

fsvx

Trong các mối quan hệ xã hội thì mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động là một trong những mối quan hệ phổ biến nhất và luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn vốn có của nó do vị trí khác nhau của các bên giao kết cho nên có rất nhiều luật và nghị định được Quốc hội và Chính phủ ban hành tại từng thời điểm (bao gồm cả những thay đổi, bổ sung) để giúp bình hòa mối quan hệ lao động, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước quản lý và tạo cơ chế giải quyết tranh chấp, nếu có.
In social relationships, labour relationship between employers and employees is one of the most common relationship and it is always implicit in conflicts due to the different positions of contracting parties, and therefore there are numerous laws and regulations issued by the National Assembly and the Government from time to time (including amendment and supplementation) to help stabilize labour relations and create legal basis for the Government to manage and create settlement mechanism for disputes, if any.

 Nhằm giúp người sử dụng lao động nói chung và những người làm công tác nhân sự nói riêng cũng như những người lao động làm công ăn lương có thêm một số kiến thức pháp luật lao động thực tiễn để vận dụng và áp dụng trong đời sống hàng ngày, Bộ các câu hỏi pháp luật lao động thường gặp với gần 500 câu hỏi đã được ra đời dựa trên sự đút kết nhiều câu hỏi thực tiễn pháp luật lao động của các hội viên của Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam (VNHR) trong vài năm trở lại đây. Những câu hỏi này chủ yếu tập trung vào những điểm mà Bộ luật lao động và các văn bản pháp quy hướng dẫn chưa rõ, mơ hồ, dễ hiểu sai hay có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau dẫn đến khả năng là việc áp dụng không đúng theo ý định của nhà làm luật mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và chịu các rũi ro pháp lý khác nữa.
In order to help employers in general and those who work in the human resource sector have some more practical knowledge of labour law to apply daily in their lives, the Labour Laws FAQ with nearly 500 questions was issued based on the practical questions relating to labour law of members of Vietnam Humane Resource Club (VNHR) in the last few years. These questions mainly focus on the points where the Labour Code and its guiding legal documents are unclear, ambiguous, misunderstood or can be interpreted in different ways, leading to the possibility of applying them not in the wat of lawmakers’ intention and to be subject to administrative offenses as well as to be subject to other legal risks.

Bộ các câu hỏi pháp luật lao động thường gặp với gần 500 câu hỏi và trả lời luôn được cập nhật cũng như được bổ sung thường xuyên các câu hỏi và trả lời mới dựa trên các thay đổi của pháp luật lao động tại từng thời điểm. Các câu trả lời được trích dẫn pháp luật chi tiết nên sẽ hữu ích trong việc tra cứu văn bản pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, các câu hỏi và trả lời được trình bày dưới dạng song ngữ Anh Việt nên sẽ rất hữu ích cho những người nước ngoài tham khảo.
A set of frequently asked labour law questions with nearly 500 questions and answers always updated and regularly supplemented with new questions and answers based on changes in the labour laws from time to time. The answers are cited in detail in the law so it will be helpful to look up relevant legal documents. In addition, the questions and answers are presented in bilingual (English and Vietnamese) so it will be very useful for foreigners to refer.

Dù hết sức cố gắng nhưng những câu trả lời của Bộ các câu hỏi pháp luật lao động thường gặp cũng bao gồm các quan điểm cá nhân thông qua việc phân tích luật của người soạn thảo nên không tránh khỏi việc bạn đọc có thể chưa đồng tình với các quan điểm đó. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng email về: phuoc.nguyen@phuoc-partners.com để được trao đổi thêm.
Despite of great effort, the answers of the Labour Law FAQ also include individual views through the analysis of the law of the drafters so that inevitably the readers may not agree with those views. If you have any questions, please do not hesitate to email: phuoc.nguyen@phuoc-partners.com for more information exchange.

Bộ các câu hỏi pháp luật lao động thường gặp sẽ được trình bày theo từng phần gồm 100 câu hỏi và trả lời ở từng nhóm nội dung khác nhau của pháp luật lao động và sẽ liên tục được cập nhật. Bạn đọc vui lòng truy cập Bộ các câu hỏi pháp luật lao động thường gặp tại đây

Labour Law FAQ will be demonstrated in separate sections including 100 questions and answers within each different contents of the labour laws and will be updated continuously. Please click Labour Law FAQ herein.

Hy vọng rằng Bộ các câu hỏi pháp luật lao động thường gặp sẽ giải đáp được phần nào các thắc mắc thường gặp về pháp luật lao động của bạn đọc.
We do hope the Labour Law FAQ will address some of your most frequently asked questions about labour legislation.