Câu hỏi 110. Nếu NLĐ làm việc cho nhiều NSDLĐ cùng một thời điểm thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào?

Quy định của BLLĐ cho phép NLĐ có thể giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ cùng một thời điểm[350] và khi đó, việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của NLĐ sẽ được thực hiện như sau:

  1. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ làm việc cho nhiều NSDLĐ cùng một thời điểm

Khi NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ cùng một thời điểm, việc tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc được thực hiện như sau:

  • Về BHXH, BHTN: NSDLĐ giao kết HĐLĐ đầu tiên với NLĐ sẽ đóng BHXH, BHTN. NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại sẽ trả một khoản tiền tương đương với khoản BHXH bắt buộc mà NSDLĐ đáng lẽ phải đóng cho NLĐ theo quy định của Luật BHXH vào kỳ trả lương cho NLĐ; và
  • Về BHYT: NSDLĐ sẽ đóng BHYT đối với HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất. NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại sẽ chỉ trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHYT bắt buộc đáng lẽ NSDLĐ phải đóng cho NLĐ vào kỳ trả lương cho NLĐ.

Do đó, khi NSDLĐ giao kết HĐLĐ với NLĐ mà đồng thời làm việc cho các NSDLĐ khác, NSDLĐ đó nên kiểm tra thời điểm giao kết và giá trị của các HĐLĐ mà NLĐ đã giao kết với những NSDLĐ khác để xác định trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp mình.

Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo quy định của Luật An toàn, VSLĐ thì nếu NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc[351].

  • Nghĩa vụ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc về NSDLĐ hay NLĐ?

Theo quy định[352], hằng tháng NSDLĐ phải đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương của doanh nghiệp làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Dựa theo quy định này, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ là 1% trên quỹ tiền lương của doanh nghiệp làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ,nhưng nghĩa vụ đóng lại thuộc về NSDLĐ và NSDLĐ phải trích một khoản tiền từ ngân sách của mình dành cho việc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.


[350] Điều 19.1 BLLĐ

[351] Điều 43.2 Luật An toàn, VSLĐ

[352] Điều 44.1 Luật An toàn, VSLĐ