Câu hỏi 51. Nếu khi thực hiện việc tái cơ cấu mà gặp trường hợp một số NLĐ dôi dư bị cho thôi việc có các hành vi đe dọa vũ lực chẳng hạn như gửi tin nhắn, thư nặc danh với những người trong ban quản trị của doanh nghiệp được phân công phụ trách việc tái cơ cấu thì NSDLĐ nên làm gì để bảo vệ cho họ?

Nếu trường hợp này xảy ra, NSDLĐ có thể đề nghị sự can thiệp của cơ quan công an có thẩm quyền để bảo vệ những người bị đe dọa. Cụ thể, những người bị đe dọa nên ghi âm, ghi hình hoặc dùng các biện pháp khác để hỗ trợ cho việc thu thập các bằng chứng có liên quan đến những hành vi đe dọa của NLĐ. Trên cơ sở đó, những người bị đe dọa nên báo cho cơ quan công an có thẩm quyền để họ có các biện pháp nghiệp vụ cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn của những người bị đe dọa. 

NSDLĐ cũng có thể cân nhắc thuê dịch vụ bảo vệ từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp để hộ tống những người trong ban quản trị của doanh nghiệp trong việc đi lại trong suốt thời gian những người này thực hiện việc tái cơ cấu cho đến khi việc tái cơ cấu hoàn thành cộng thêm một khoảng thời gian hợp lý sau đó.