Câu hỏi 52. NSDLĐ có thể áp dụng các hình thức KLLĐ như kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức, sa thải đối với NLĐ nào thường xuyên không hoàn thành công việc thay vì đơn phương chấm dứt HĐLĐ không?

Theo quy định tại Điều 36.1 (a) BLLĐ, việc NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc do NSDLĐ ban hành được xem là một trong những lý do để NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ[147]. Trong khi đó, việc kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức hay sa thải NLĐ là các hình thức xử lý KLLĐ được quy định trong BLLĐ. BLLĐ không có bất kỳ quy định nào cho phép NSDLĐ được áp dụng các hình thức xử lý KLLĐ đối với NLĐ thay cho việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ vì lý do thường xuyên không hoàn thành công việc. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều NSDLĐ vẫn còn nhầm lẫn và xem NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc là một trong những hành vi vi phạm NQLĐ của doanh nghiệp cần phải xử lý KLLĐ. NSDLĐ cần phân biệt rằng việc thường xuyên không hoàn thành công việc phụ thuộc nhiều vào kiến thức, năng lực, khả năng của NLĐ nhưng họ vẫn là những NLĐ tôn trọng và tuân thủ nghiêm chỉnh NQLĐ của doanh nghiệp.

Nói tóm lại, khi NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc, NSDLĐ sẽ xem xét liệu có đến mức phải đơn phương chấm dứt HĐLĐ không chứ không được quyền áp dụng các hình thức xử lý KLLĐ dù cho đó là các hình thức xử lý KLLĐ ở mức độ nhẹ và đã được quy định trong NQLĐ của doanh nghiệp.


[147] Điều 36.1 (a) BLLĐ