Câu hỏi 64. NLĐ bắt đầu được hưởng ngày nghỉ hằng năm khi nào? ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc từ thời điểm nào, theo năm Dương lịch hay năm tài chính của doanh nghiệp?

NLĐ nào có đủ 12 tháng làm việc thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo HĐLĐ[173]. Số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ sẽ tăng thêm theo thâm niên làm việc, cứ 05 năm làm việc cho một NSDLĐ thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ sẽ được tăng thêm tương ứng với 01 ngày[174]. Thông thường, ngày nghỉ hằng năm sẽ được NSDLĐ tính theo năm Dương lịch, cụ thể là từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm tương ứng nhưng cũng có một số doanh nghiệp lại chọn năm tài chính của doanh nghiệp để tính ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ, ví dụ như từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/3 của năm sau. Việc chọn năm Dương lịch hoặc năm tài chính của doanh nghiệp để làm cơ sở tính ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ chưa được BLLĐ điều chỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền cũng đồng tình với quan điểm trên, với điều kiện là NSDLĐ phải quy định rõ năm Dương lịch hoặc năm tài chính của doanh nghiệp sẽ làm cơ sở để tính số ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ trong NQLĐ hay TƯLĐTT của doanh nghiệp.

Trên thực tế, không phải NLĐ nào cũng giao kết HĐLĐ làm việc bắt đầu từ đầu năm Dương lịch hoặc năm tài chính của doanh nghiệp. Do đó, NLĐ có thể không được hưởng trọn vẹn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định. BLLĐ chưa có quy định nào hướng dẫn cụ thể về thời điểm NLĐ được hưởng ngày nghỉ hằng năm cũng như cách tính số ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp này. Theo quy định của BLLĐ được trích dẫn ở trên, có thể hiểu rằng từ thời điểm NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho NSDLĐ thì NLĐ mới bắt đầu được hưởng số ngày nghỉ hằng năm cho khoảng thời gian 12 tháng đã làm việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm rằng đối với NLĐ nào có dưới 12 tháng làm việc thì cũng được hưởng số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng đã làm việc[175]. Tương tự, số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên cũng sẽ được cộng thêm cho NLĐ bắt đầu từ ngày NLĐ làm đủ 05 năm theo HĐLĐ giao kết với NSDLĐ.

Như vậy, ví dụ như NSDLĐ quy định ngày nghỉ hằng năm của NLĐ là 12 ngày, tính theo năm Dương lịch từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. NLĐ bắt đầu làm việc vào ngày 01/8/2021, rơi vào khoảng giữa năm Dương lịch, thì ngày nghỉ hằng năm của NLĐ trong năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021) sẽ là 05 ngày, được tính theo tỷ lệ 05 tháng của thời gian làm việc vì tính cho đến ngày 31/12/2021, NLĐ vẫn chưa làm việc cho doanh nghiệp đủ 12 tháng. Đối với những ngày nghỉ hằng năm của NLĐ trong năm 2022, do đến ngày 01/8/2022 NLĐ mới làm việc đủ 12 tháng cho doanh nghiệp, nên số ngày nghỉ hằng năm trong năm 2022 của NLĐ được tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/8/2022 cũng sẽ được tính theo tỷ lệ tương tự như trường hợp nêu trên (07 ngày). Mặc dù từ ngày 01/8/2022 trở đi, NLĐ đã làm việc đủ 12 tháng nhưng do NSDLĐ chọn tính ngày nghỉ hằng năm theo năm Dương lịch cho nên NLĐ cũng sẽ được hưởng những ngày nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/12/2022. Bắt đầu từ ngày 01/01/2023 trở đi, NLĐ sẽ được hưởng số ngày nghỉ hằng năm là 12 ngày. Số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên sẽ được cộng thêm vào ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ bắt đầu kể từ ngày 01/8/2026.

Cho mục đích tham khảo, Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có cùng cách hiểu và hướng dẫn về thời điểm và cách tính số ngày nghỉ hằng năm cho NLĐ như được nêu ở trên.


[173] Điều 113.1 BLLĐ

[174] Điều 114 BLLĐ

[175] Điều 113.2 BLLĐ