Câu hỏi 74. NSDLĐ có phải trả tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ nếu NLĐ làm việc vào những ngày nghỉ hằng năm được doanh nghiệp quy định không?

Theo quy định của BLLĐ, NLĐ nào làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được trả tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương của những ngày nghỉ có hưởng lương[196]. Bên cạnh đó, BLLĐ cũng quy định rằng NLĐ nào có đủ 12 tháng làm việc cho NSDLĐ thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo HĐLĐ[197]. NSDLĐ có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm cho NLĐ sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo trước cho họ[198]. Như vậy, nếu NSDLĐ đã ban hành lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến và thông báo trước cho NLĐ mà sau đó có yêu cầu NLĐ làm việc trong những ngày nghỉ hằng năm này (với điều kiện được sự đồng ý của NLĐ), thì NSDLĐ phải trả cho NLĐ tiền lương làm thêm giờ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc NLĐ đăng ký nghỉ phép hằng năm nhưng sau đó lại quyết định đi làm vào những ngày nghỉ phép này do nhu cầu công việc (trong trường hợp NLĐ tự nguyện hoặc theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp) thì sẽ không được tính là làm thêm giờ vào những ngày nghỉ có hưởng lương như trong trường hợp đã nêu ở trên vì xét về mặt pháp lý, NSDLĐ (thông qua người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) không có bất kỳ yêu cầu chính thức nào đối với NLĐ về việc làm thêm vào những ngày nghỉ hằng năm mà NLĐ đã xin phép nghỉ; đồng thời, NSDLĐ cũng không có ban hành văn bản nào quy định những ngày mà NLĐ đi làm là những ngày nghỉ có hưởng lương. Vì vậy, trong trường hợp này, NLĐ sẽ được trả tiền lương như một ngày làm việc bình thường mà không được xét trả tiền lương làm thêm giờ.


[196] Điều 98.1 (c) BLLĐ

[197] Điều 113.1 BLLĐ

[198] Điều 113.4 BLLĐ