Câu hỏi 75. NSDLĐ có thể kết hợp thang lương, bảng lương với hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPIs) để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ và mức lương tương ứng theo thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không?

Chỉ số đánh giá thực hiện công việc (“KPIs”) là điều kiện để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Mặt khác, không có bất kỳ quy định nào của BLLĐ cho phép NSDLĐ có thể kết hợp thang lương, bảng lương cùng với hệ thống KPIs để đánh giá khả năng làm việc của NLĐ làm cơ sở cho việc nâng lương cho họ; đồng thời, cũng không có hướng dẫn cụ thể nào về các nội dung phải có trong thang lương, bảng lương. Trên thực tế, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp thường bao gồm các nội dung sau đây: vị trí, cấp/bậc, mức lương cộng với phụ cấp lương tương ứng và sẽ không bao gồm KPIs. Theo quy định của BLLĐ, thang lương, bảng lương không cần được thông báo và gửi cho cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền biết nhưng NSDLĐ có thể kết hợp thang lương, bảng lương với hệ thống KPIs nếu cần thiết.

Nói một cách khác, NSDLĐ có thể ban hành chế độ nâng lương theo quy định của BLLĐ[199]. Ngoài ra, để có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ vì lý do NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc, NSDLĐ phải quy định KPIs trong quy chế của doanh nghiệp[200]. Vì vậy, sẽ phù hợp hơn nếu NSDLĐ ban hành chế độ nâng lương kết hợp với hệ thống KPIs nhằm mục đích đánh giá khả năng làm việc của NLĐ; theo đó, đó vừa là cơ sở để NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ nếu NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc, đó cũng vừa là cơ sở để NSDLĐ xem xét nâng lương định kỳ cho NLĐ. Cũng cần lưu ý rằng chế độ nâng lương mà bao gồm KPIs cũng phải có ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với những nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở trước khi được NSDLĐ ban hành chính thức.


[199] Điều 103 BLLĐ

[200] Điều 36.1 (a) BLLĐ