Câu hỏi 76. NSDLĐ có thể đưa ra mức trần và quy định cùng một mức trần đối với những công việc khác nhau trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không?

Các quy định của BLLĐ có liên quan đến tiền lương chỉ quy định về mức lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp cụ thể là mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho NLĐ làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường[201]. Ngoài ra, BLLĐ không có bất kỳ quy định cấm nào đối với việc đặt mức trần trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Thêm vào đó, NSDLĐ cũng được quyền xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển và sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong HĐLĐ và trả lương cho NLĐ[202]. Do đó, NSDLĐ có quyền đặt mức trần trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp.

Riêng đối với việc áp mức trần chung cho từng công việc khác nhau thì vấn đề này chưa được BLLĐ quy định rõ ràng là NSDLĐ có được quyền áp một mức trần lương chung đối với các công việc khác nhau trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp hay không. Tuy nhiên, NSDLĐ phải đảm bảo rằng các mức lương được áp dụng cho từng loại công việc sẽ được xác định dựa trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm của NLĐ để thực hiện công việc hoặc chức danh.


[201] Điều 91.1 BLLĐ

[202] Điều 93.1 BLLĐ