Câu hỏi 80. Khi NLĐ ký HĐLĐ mà trong đó có ghi địa điểm làm việc ở nhiều Tỉnh, Thành phố khác nhau trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà có mức lương tối thiểu vùng ở từng địa điểm khác nhau thì sẽ lấy mức lương tối thiểu vùng của địa điểm nào làm căn cứ để xác định mức lương được NSDLĐ trả theo HĐLĐ có cao hơn mức lương tối thiểu vùng được Chính phủ công bố không?

Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ có nghĩa vụ trả lương cho NLĐ không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo từng vùng khác nhau căn cứ vào nơi mà NLĐ làm việc. Cụ thể, Điều 4.1 Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ xác định nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định đối với địa bàn đó. Nếu doanh nghiệp nào có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, thì sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Thực tế cho thấy, NSDLĐ thường ghi nhận nhiều địa điểm làm việc cho NLĐ trong HĐLĐ nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng lao động của NSDLĐ tại từng thời điểm. Như vậy, trong trường hợp đó, NSDLĐ sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở nơi nào để xác định mức lương của NLĐ? Theo Điều 3.3 (b) Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH, nếu NLĐ được yêu cầu làm việc thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau thì trong HĐLĐ phải ghi rõ đầy đủ các địa điểm làm việc của NLĐ. Theo quy định này, NSDLĐ có nghĩa vụ phải xác định địa các điểm làm việc chính của NLĐ bên cạnh các địa điểm làm việc khác theo sự phân công của NSDLĐ tại từng thời điểm. Tuy nhiên, không có quy định rõ ràng nào giải thích một cách rõ ràng và cụ thể về việc NSDLĐ sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở địa bàn nào trong trường hợp nêu trên.

Mặc dù vậy, trên cơ sở thận trọng cùng với nguyên tắc ưu tiên đảm bảo quyền lợi của NLĐ như là bên yếu thế trong mối quan hệ lao động theo tinh thần của BLLĐ, NSDLĐ có thể phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng của địa bàn nơi làm việc chính của NLĐ, nơi mà có mức lương tối thiểu vùng cao nhất để bảo đảm cho NLĐ có được phúc lợi lao động thuận lợi nhât. Ngoài ra, qua trao đổi với chuyên viên của Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này và cũng nhận được sự đồng tình về quan điểm phải bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho NLĐ như trên. Tuy vậy, nếu ở vai trò của NSDLĐ, việc áp dụng nguyên tắc nêu trên có thể dẫn đến việc gia tăng đáng kể chi phí tiền lương của doanh nghiệp. Cho nên, để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp trong vấn đề này, NSDLĐ có thể làm công văn xin ý kiến hướng dẫn chính thức bằng văn bản từ cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền để có cơ sở pháp lý chắc chắn trước khi thực hiện.