Câu hỏi 85. NLĐ có được quyền yêu cầu NSDLĐ thanh toán tiền lương bằng séc không?


Theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận lựa chọn một trong hai hình thức trả lương như sau: (i) tiền mặt; hoặc (ii) chuyển khoản thông qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng[228].

Mặt khác, theo quy định về ngoại hối, séc được định nghĩa là loại giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát trích một số tiền nhất định từ tài khoản thanh toán của mình để thanh toán cho người thụ hưởng[229]. Do đó, séc được xem là một công cụ thanh toán chứ không phải là một phương thức thanh toán. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật cũng quy định giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác[230]. Theo đó, giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch. Với quy định nêu trên thì séc cũng không được xem là tiền mặt được phép sử dụng khi thanh toán tiền lương cho NLĐ.


[228] Điều 96.2 BLLĐ

[229] Điều 3.1 Thông tư 22/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/11//2015

[230] Điều 3.1 Thông tư 04/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/04/2016