Hiểu rõ hơn về tránh thuế, những điều lưu ý về tránh thuế không vi phạm pháp luật

Trốn thuế rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật thuế và sẽ phải chịu hậu quả pháp lý phát sinh. Do vậy, doanh nghiệp sẽ tiếp cận mục tiêu giảm đi số thuế phải nộp một cách hợp pháp từ việc tránh thuế. Do vậy, các doanh nghiệp hiên nay đang xem xét tránh thuế như một lựa chọn ưu tiên và hữu hiệu trong kinh doanh. Tránh thuế là một hình thức khai thác hợp pháp các cơ chế thuế để giảm thiểu khoản thuế phải nộp bằng các phương tiện trong khuôn khổ pháp luật và khai báo các thông tin trọn vẹn cho cơ quan thuế.

Tránh thuế đòi hỏi người nộp thuế phải có sự am hiểu rõ pháp luật về thuế để có thể khai thác và vận dụng tốt các quy định pháp luật cũng như thời điểm, phương thức hạch toán nhằm giảm thiểu các khoản thuế phải đóng, mà vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế.