Phải Trả Thế Nào Đây?

8190

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

Tính từ khi Bộ luật Lao động được thông qua ngày 23/06/1994 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 sau khi đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung kèm theo hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành từ cơ quan quản lý lao động các cấp (“BLLĐ 1994”) cho đến thời điểm có hiệu lực của Bộ luật lao động năm 2012 vào ngày 01/05/2013 (“BLLĐ 2012”), hiện vẫn chưa có một định nghĩa hay khái niệm pháp luật cụ thể nào về khái niệm trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Thay vào đó, BLLĐ 1994 và BLLĐ 2012 chỉ quy định các trường hợp mà người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thanh toán trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Do vậy, người lao động và người sử dụng lao động đều có những hiểu biết khá cơ bản về quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến hai loại trợ cấp trên. Thực tế giải quyết vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với

tro-cap-thoi-viec-0

doanh nghiệp trước ngày 01/05/2013 cho thấy người sử dụng lao động hầu như không gặp khó khăn gì trong việc áp dụng cách tính cũng như chi trả trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, khi tiếp cận với các quy định mới của BLLĐ 2012, liên quan đến trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo Điều 44 của BLLĐ 2012 hoặc khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp theo Điều 45 của BLLĐ 2012, hầu hết người sử dụng lao động đều cảm thấy lúng túng khi tính trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Tại sao lại có tình trạng này?

Theo BLLĐ 1994

Trước hết, theo quy định của BLLĐ 1994, người lao động được trả trợ cấp thôi việc trong 03 trường hợp sau đây:[1] (i) người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo các trường hợp của Điều 36 (hết hạn hợp đồng; đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấp dứt hợp đồng, v…v); Điều 37 (người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng vì có lý do chính đáng); các điểm a, c, và d Điều 38 (người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc; người lao động bị ốm đau dài ngày; do thiên tai hay trường hợp bất khả kháng làm cho người sử dụng lao động phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc); điểm c khoản 1 Điều 85 (người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hay 20 ngày cộng dồn trong 1 năm); (ii) người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước được tuyển dụng trước khi có chế độ hợp đồng lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký hợp đồng lao động; và (iii) người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động trong các trường hợp: giải thể bởi quyết định của cấp có thẩm quyền, tòa án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

tro-cap-mat-viec

Còn trợ cấp mất việc làm được trả cho người lao động trong trường hợp[2] (i) doanh nghiệp chia, tách sáp nhập, hợp nhất, chuyển quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản mà người sử dụng lao động kế tiếp không sử dụng hết số lao động hiện có; và (ii) chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 17 của BLLĐ 1994 tức là trường hợp người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị cho thôi việc do doanh nghiệp thay cơ cấu hoặc công nghệ và không giải quyết được việc làm mới cho người lao động.

Như vậy, quy định của BLLĐ 1994 là rất rõ ràng trong vấn đề giải quyết trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động, tức là người lao động chỉ được chi trả một trong hai loại trợ cấp mà thôi, tùy trường hợp.

Theo BLLĐ 2012

Trong khi đó, về trợ cấp thôi việc, ngoài những trường hợp khác thì Điều 48.1 và 36.10 của BLLĐ 2012 lại yêu cầu người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên mà bị thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Không dừng lại ở đó, Điều 49.1 của BLLĐ 2012 lại  yêu cầu người sử dụng lao động cũng phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Điều 44 của BLLĐ 2012, hoặc khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 45 của BLLĐ 2012.

Nếu chỉ căn cứ vào các quy định trên đây, có thể hiểu rằng BLLĐ 2012 đã mở rộng thêm quyền cho người lao động đồng thời cũng tăng thêm nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng lao động bởi vì với cùng một trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà không giải quyết được việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động đồng thời hai khoản là trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm chứ không chỉ một khoản là trợ cấp mất việc làm như quy định tại BLLĐ 1994.

tro-cap-thoi-viec

Mặc dù người sử dụng lao động sẽ cảm thấy không thoải mái với quy định mới này nhưng dù sao đây cũng là những quy định rõ ràng dưới hình thức luật để triển khai trên thực tế buộc tất cả các doanh nghiệp phải tuân theo. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Sự khó khăn của người sử dụng lao động khi hiểu và áp dụng quy định của BLLĐ 2012 về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm nằm ở Điều 49.2 của BLLĐ 2012, theo đó, thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Không tính đến thời gian người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm là trùng nhau vì đều là tổng thời gian mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động. Như vậy, với quy định tại Điều 49.2 của BLLĐ 2012, nhiều người sử dụng lao động sẽ cho rằng nếu người sử dụng lao động đã chi trả cho người lao động khoản tiền trợ cấp thôi việc theo các trường hợp luật định thì sẽ không phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động nữa. Nếu hiểu theo cách này thì người sử dụng lao động sẽ được lợi hơn vì trợ cấp thôi việc chỉ được tính là nửa tháng lương tương ứng với mỗi năm làm việc[3] trong khi trợ cấp mất việc làm lại là một tháng lương cho mỗi nằm làm việc nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương.[4]

Rõ ràng là với cùng một trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã và với cùng một đối tượng người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp nhưng không được bố trí việc làm mới thì người sử dụng lao động sẽ rất băn khoăn khi không biết phải thực hiện nghĩa vụ của mình như thế nào cho đúng luật.

 • Cách 1: người sử dụng lao động phải trả đồng thời cho người lao động hai khoản là trợ cấp thôi việc 0,5 tháng lương và trợ cấp mất việc 01 tháng lương tổng cộng là 1,5 tháng lương cho mỗi năm làm việc.
 • Cách 2: người sử dụng lao động chỉ trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo nguyên tắc 0,5 tháng lương cho mỗi năm làm việc, và không trả trợ cấp mất việc.
 • Cách 3: thời gian đáng lẽ phải chi trả trợ cấp thôi việc sẽ không được tính, cho nên người sử dụng lao động chỉ trả trợ cấp mất việc làmcho người lao động theo nguyên tắc 01 tháng lương cho mỗi năm làm việc.

Đem vấn đề gây tranh cãi này tham vấn một chuyên viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội địa phương, chúng tôi nhận được ý kiến rằng hiện nay chưa có hướng dẫn đối các quy định về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm của Chính phủ hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng không loại trừ khả năng có sự nhầm lẫn trong khâu soạn thảo BLLĐ 2012. Tuy nhiên, với nguyên tắc có lợi cho người lao động theo hướng dẫn chung và không chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là người sử dụng lao động cần chi trả đồng thời trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong những trường hợp liên quan.

Giả sử rằng có sự nhầm lẫn trong khâu soạn thảo BLLĐ 2012 thì xem ra phải mất một thời gian dài nữa sự nhầm lẫn này mới được khắc phục bởi vì BLLĐ 2012 chỉ có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan ban hành BLLĐ 2012,[5] ở đây là Quốc hội mà quy trình này thì không thể diễn ra một sớm một chiều được.

Trong bối cảnh này, với tình hình khủng hoảng kinh tế buộc doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức để thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phải sáp nhập, hợp nhất để cắt giảm lao động, xem ra người sử dụng lao động còn phải tiếp tục đối mặt với gánh nặng chi phí khi phải chi trả đồng thời trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm trong thời gian dài sắp tới bởi vì chẳng thà chi trả quyền lợi cho người lao động cao hơn còn hơn rơi vào trường hợp vi phạm pháp luật do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho người lao động. Thiết nghĩ các cơ quan Nhà nước cần phải nhanh chóng ban hành các quy định pháp luật hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm đối với trường hợp “người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã” để không gây khó cho doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo đồng thời quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai phía, người lao độngvà người sử dụng lao động.

 —–

[1] Mục III.1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003

[2] Điều 31 của BLLĐ 1994

[3] Điều 48.1 của BLLĐ 2012

[4] Điều 49.1 của BLLĐ 2012

[5] Điều 9.1 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

933 Bình luận

 1. I’m more than happy to uncover this website. I wanted to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you book marked to check out new things in your web site.

 2. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 3. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 4. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I’d really appreciate it.

 5. After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thanks a lot!

 6. This is the perfect webpage for anybody who really wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 7. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 8. I was excited to discover this web site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved to fav to look at new information in your blog.

 9. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Thanks!

 10. Can I simply just say what a comfort to uncover somebody who truly understands what they’re discussing over the internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular since you surely have the gift.

 11. You can definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 12. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out much. I hope to offer something back and aid others such as you helped me.|

 13. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 14. After checking out a number of the blog posts on your website, I seriously appreciate your way of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me what you think.

 15. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo subject but generally people don’t discuss these topics. To the next! All the best!!

 16. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my hunt for something regarding this.

 17. You are so interesting! I don’t think I’ve truly read a single thing like this before. So nice to discover somebody with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

 18. Title

  […]we like to honor lots of other internet websites on the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 19. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it.

 20. I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Studying this info So i’m satisfied to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to do not disregard this website and provides it a look on a relentless basis.

 21. I was wondering if you ever considered changing the structure of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the
  way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  pictures. Maybe you could space it out better?

  Also visit my blog … junk car for sale

 22. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your internet site.

 23. Hello there! This article couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 24. Howdy! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently.

 25. I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own website and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks.

 26. Hello, I do believe your web site may be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful website!

 27. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my choice to read, however I really thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix for those who werent too busy looking for attention.

 28. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Thank you!

 29. Hi there! This blog post could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll send this post to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 30. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often.

 31. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A handful of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this problem?|

 32. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your website.

 33. I found your weblog site on google and check a couple of of your early posts. Proceed to keep up the superb operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. In search of ahead to studying extra from you later on!…

 34. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?|

 35. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 36. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 37. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile.

 38. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx.

 39. After looking over a few of the blog articles on your site, I seriously appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know how you feel.

 40. Howdy! I realize this is somewhat off-topic but I needed to ask. Does managing a well-established blog like yours require a large amount of work? I’m completely new to writing a blog but I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 41. I blog often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 42. Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and include approximately all significant infos. I’d like to peer extra posts like this .|

 43. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 44. The very next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I truly thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 45. I feel that is one of the most important info for me. And i am happy studying your article. But want to remark on some general issues, The web site style is wonderful, the articles is actually excellent : D. Excellent process, cheers|

 46. Hi I am so grateful I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.|

 47. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thank you|

 48. This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 49. I really love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own blog and want to know where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 50. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 51. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through content from other writers and practice a little something from other sites.

 52. Can I just say what a relief to uncover someone that truly understands what they are talking about on the web. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More people have to read this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular given that you certainly possess the gift.

 53. I blog quite often and I genuinely appreciate your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 54. May I just say what a comfort to find an individual who really understands what they are discussing online. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you most certainly have the gift.|

 55. After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Thanks.

 56. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic blog!|

 57. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Kudos|

 58. Can I simply just say what a comfort to discover an individual who really understands what they are discussing on the web. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people must read this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you most certainly possess the gift.

 59. Hi there, There’s no doubt that your web site may be having web browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent website.

 60. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 61. Thanks for your useful post. As time passes, I have come to understand that the particular symptoms of mesothelioma are caused by a build up connected fluid involving the lining of the lung and the chest muscles cavity. The condition may start within the chest place and distribute to other parts of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma include losing weight, severe breathing in trouble, nausea, difficulty ingesting, and infection of the neck and face areas. It ought to be noted that some people having the disease tend not to experience any serious symptoms at all.

 62. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own blog and would love to know where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 63. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read articles from other writers and practice something from their web sites.

 64. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 65. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 66. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after browsing through some of the articles I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 67. Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 68. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something relating to this.

 69. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web-site.

 70. Hi there! This blog post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 71. You are so cool! I do not suppose I’ve read through something like this before. So great to discover somebody with a few unique thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is something that is needed on the web, someone with a little originality.

 72. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about these subjects. To the next! Best wishes!

 73. Howdy! This post could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will send this article to him. Pretty sure he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 74. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my hunt for something regarding this.

 75. May I just say what a comfort to discover somebody who really knows what they are discussing online. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 76. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 77. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, however I genuinely thought you’d have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 78. I’m pretty pleased to discover this site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you bookmarked to check out new stuff on your web site.|

 79. After looking over a number of the articles on your web site, I seriously appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and tell me your opinion.

 80. I have seen plenty of useful items on your web site about computers. However, I have got the view that notebook computers are still not nearly powerful more than enough to be a sensible choice if you frequently do projects that require loads of power, including video enhancing. But for net surfing, statement processing, and many other popular computer work they are just fine, provided you can’t mind the little screen size. Thank you for sharing your opinions.

 81. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I actually thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 82. Hi, I do believe your website could possibly be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful site.

 83. Howdy! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 84. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 85. I absolutely love your blog.. Great colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal website and want to learn where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 86. I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal site and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Many thanks.

 87. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I must spend a while finding out more or understanding more. Thanks for fantastic info I was on the lookout for this info for my mission.|

 88. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 89. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal website and want to learn where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 90. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more about this subject matter, it may not be a taboo matter but usually people don’t speak about such issues. To the next! Cheers!

 91. There are definitely a variety of details like that to take into consideration. That could be a nice level to carry up. I provide the ideas above as general inspiration but clearly there are questions like the one you deliver up where the most important thing will probably be working in trustworthy good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, however I’m sure that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the affect of only a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 92. Hi there, There’s no doubt that your web site may be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful blog.

 93. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to find somebody with some unique ideas on this subject. realy thanks for beginning this up. this website is one thing that’s needed on the net, somebody with a bit originality. useful job for bringing something new to the internet!

 94. Can I simply just say what a comfort to discover somebody who truly understands what they’re discussing online. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. More people have to look at this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 95. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 96. Can I simply say what a relief to uncover a person that truly understands what they’re talking about on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More people must look at this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular because you surely possess the gift.

 97. Hello there, I believe your blog might be having web browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic site!

 98. Hello there! This post couldn’t be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will send this post to him. Fairly certain he’s going to have a great read. Thanks for sharing!

 99. Good day very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to find so many helpful info right here within the put up, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 100. You’re so interesting! I do not suppose I’ve truly read anything like this before. So good to find someone with unique thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that is required on the web, someone with some originality.

 101. Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

 102. Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Great stuff, just excellent.

 103. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 104. I was more than happy to discover this site. I want to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely savored every bit of it and I have you saved to fav to see new things on your site.

 105. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx.

 106. An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he actually bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you grow to be experience, would you mind updating your weblog with more particulars? It’s highly useful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 107. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 108. I blog frequently and I truly appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 109. I have observed that online education is getting common because getting your college degree online has developed into a popular alternative for many people. A lot of people have not really had a chance to attend a normal college or university but seek the raised earning potential and a better job that a Bachelor’s Degree grants. Still other individuals might have a degree in one course but would like to pursue some thing they already have an interest in.

 110. After checking out a number of the blog posts on your website, I truly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me how you feel.

 111. Can I just say what a comfort to uncover someone who actually knows what they’re talking about on the web. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you certainly have the gift.

 112. Next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I genuinely believed you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 113. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!

 114. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I found this during my hunt for something concerning this.

 115. Hello there I am so excited I found your website, I really found you by error, while I was searching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.

 116. May I simply say what a comfort to uncover somebody that truly understands what they’re discussing on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you certainly possess the gift.

 117. I was very pleased to find this website. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to look at new things on your web site.

 118. Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will forward this information to him. Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for sharing!

 119. I’ve been browsing on-line more than three hours as of late, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is pretty value sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

 120. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something concerning this.

 121. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers.

 122. Hello there, I do think your web site may be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic blog!

 123. You’re so interesting! I don’t think I’ve read something like this before. So wonderful to find somebody with some original thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with some originality!

 124. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I genuinely thought you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you were not too busy seeking attention.

 125. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, however I genuinely thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you were not too busy looking for attention.

 126. Next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, however I truly believed you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 127. Howdy, I do believe your website could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great blog!

 128. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 129. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 130. hello there and thank you on your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the site lots of instances previous to I may just get it to load properly. I had been puzzling over if your hosting is OK? No longer that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could harm your high quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m including this RSS to my email and can glance out for much more of your respective interesting content. Make sure you replace this again very soon..

 131. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get anything done.

 132. That is the suitable blog for anybody who wants to seek out out about this topic. You realize a lot its nearly arduous to argue with you (not that I really would need…HaHa). You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 133. Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!|

 134. A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but usually folks don’t discuss such issues. To the next! All the best!!

 135. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Thank you.

 136. Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 137. Hello there! This blog post could not be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this information to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 138. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 139. Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!

 140. I blog quite often and I really appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed as well.

 141. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 142. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own website and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thanks.

 143. Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 144. After looking at a number of the blog posts on your blog, I seriously like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me your opinion.

 145. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

 146. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!

 147. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!|

 148. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Thank you!

 149. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

 150. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your internet site.

 151. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this. And he actually bought me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this issue here on your site.

 152. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

 153. Hello there, I do think your site may be having internet browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent website!

 154. I blog quite often and I truly thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 155. After looking into a few of the blog articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and let me know your opinion.

 156. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this matter here on your internet site.

 157. Howdy, There’s no doubt that your web site may be having web browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great website!

 158. Somebody essentially lend a hand to make critically posts I might state. This is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent activity!

 159. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 160. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Thanks.

 161. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 162. Hi there! This post couldn’t be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 163. Can I simply just say what a relief to find someone who truly knows what they’re discussing on the web. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to read this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you surely have the gift.

 164. Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 165. Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 166. After looking over a few of the blog articles on your website, I honestly like your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site too and let me know your opinion.

 167. Howdy, I think your web site could be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful website.

 168. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I truly thought you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 169. Thanks for another informative site. The place else may just I am getting that type of information written in such a perfect way? I’ve a mission that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 170. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 171. Can I simply just say what a relief to find someone who genuinely knows what they’re talking about on the net. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular given that you most certainly have the gift.

 172. After looking at a handful of the articles on your site, I seriously appreciate your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me your opinion.

 173. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 174. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he actually bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your internet site.

 175. I blog quite often and I genuinely thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.|

 176. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 177. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to publish more about this subject, it might not be a taboo subject but typically people do not discuss these issues. To the next! Many thanks!!

 178. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

 179. I really love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own personal blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 180. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 181. I’m extremely pleased to uncover this website. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you book-marked to see new information on your website.

 182. Thank you a lot for providing individuals with a very wonderful possiblity to read articles and blog posts from this web site. It is usually so beneficial and as well , packed with a great time for me personally and my office acquaintances to search your blog not less than 3 times per week to find out the new things you will have. Of course, I’m so at all times contented with all the superb creative concepts you serve. Some 1 tips on this page are completely the very best I have had.

 183. Can I just say what a comfort to discover someone that actually knows what they are talking about on the web. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to look at this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular given that you most certainly have the gift.

 184. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 185. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 186. Howdy! This article couldnít be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to send this article to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thank you for sharing!

 187. I was very happy to find this great site. I want to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you saved to fav to see new stuff in your website.

 188. You really make it appear really easy together with your presentation however I to find this topic to be actually something that I think I would never understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me. I’m looking forward on your subsequent submit, I will try to get the cling of it!|

 189. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 190. Hi there! I could have sworn Iíve visited your blog before but after going through many of the articles I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely pleased I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 191. Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this post to him. Pretty sure he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 192. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people don’t speak about these subjects. To the next! Many thanks!!

 193. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site

 194. I simply want to say I am very new to blogging and site-building and certainly enjoyed this website. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly have perfect articles. Regards for revealing your blog site.

 195. Can I simply say what a comfort to find somebody who truly knows what they’re talking about over the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 196. Can I simply say what a comfort to discover someone that actually understands what they’re discussing over the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular because you most certainly have the gift.

 197. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one today.|

 198. After looking into a handful of the blog posts on your web page, I honestly appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know what you think.

 199. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my search for something relating to this.

 200. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.

 201. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog thatís both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

 202. Howdy! This post couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Many thanks for sharing!

 203. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you ought to publish more about this issue, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss these issues. To the next! Many thanks!!

 204. After looking into a few of the blog articles on your web site, I truly like your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know what you think.