Câu hỏi 11. NLĐ có bắt buộc phải ký cam kết khi bắt đầu làm việc để làm cơ sở cho việc xử lý kỷ luật lao động khi vi phạm không?

Pháp luật lao động hiện hành không bắt buộc khi NLĐ bắt đầu làm việc thì phải ký các cam kết với NSDLĐ như cam kết về bảo quản tài sản của doanh nghiệp, không quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu NSDLĐ muốn áp dụng các hình thức kỷ luật NLĐ khi NLĐ vi phạm các cam kết này thì cần ghi các cam kết này và các chế tài mà luật cho phép có liên quan ít nhất là trong NQLĐcủa NSDLĐbởi lẽ về mặt nguyên tắc, NSDLĐ chỉ có thể xử lý kỷ luật NLĐ nếu NLĐ đó có hành vi vi phạm đã được quy định trong NQLĐ (đã được đăng ký)[1]. Theo đó, khi có NLĐ mới vào làm việc thì NSDLĐ chỉ cần yêu cầu họ ký đã đọc hiểu và tuân thủ NQLĐ là đủ.Lưu ý là nội dung các cam kết này không được trái với các quy định của pháp luật lao động hiện hành. Phương án này khả thi nếu số lượng NLĐ không nhiều và phòng nhân sự của NSDLĐ có người phụ trách ký các cam kết này và lưu giữ các cam kết đó để sử dụng khi cần.

Đối với các vị trí lao động mà có nguy cơ vi phạm cao hay ở cấp quản lý thì tùy theo đặc thù của từng công việc mà cho họ ký thêm các cam kết bổ sung với nội dung chi tiết hơn và ở mức chế tài có thể cao hơn NLĐ bình thường khác do vị trí công việc đặc thù của họ.

Thêm vào đó, sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực nào đến HĐLĐ nếu NSDLĐ muốn đưa các nội dung cam kết như đã nói ở trên vào trong HĐLĐ.Tuy nhiên, nếu cam kết quá dài và/hoặc muốn bảo mật thông tin cam kết thì nếu bỏ vào HĐLĐ sẽ làm thay đổi format cho nên có thể lập thành một phụ lục HĐLĐ và sẽ được ký cùng lúc với HĐLĐ.

[1] Điều 128.3 BLLĐ 2012