Câu hỏi 14: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội không?

50696

1. Giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng với người lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động dưới 03 tháng có thể được hiểu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng[1]. Khi giao kết loại hợp đồng lao động này, người lao động cần lưu ý rằng trong trường hợp công việc thực hiện mà có tính chất thường xuyên và lâu dài từ 12 tháng trở lên thì người lao động không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng với người lao động, ngoại trừ các trường hợp người lao động phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác[2]. Như vậy, người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng với người lao động làm việc không trọn thời gian chỉ khi người lao động đó làm công việc có tính chất không thường xuyên và lâu dài.

Thực tiễn cũng đã xảy ra nhiều trường hợp người lao động và người lao động làm việc không trọn thời gian đã giao kết “Hợp đồng cộng tác viên” nhưng khi cơ quan quản lý lao động địa phương có thẩm quyền kiểm tra thì được biết những người lao động này đã làm việc “liên tục” và “thường xuyên” cho người lao động trong nhiều năm theo “hợp đồng cộng tác viên” và cơ quan quản lý lao động địa phương đã yêu cầu người lao động phải ký kết hợp đồng lao động cho những người lao động này.

2. Người lao động làm việc không trọn thời gian có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc[3]. Do đó, trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn dưới 03 tháng với người lao động làm việc không trọn thời gian thì phải đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đó.

[1] Điều 22.1(c) Bộ luật Lao động 2012

[2] Điều 22.3 Bộ luật Lao động 2012

[3] Điều 2.1(b) Luật bảo hiểm xã hội 2014