Câu hỏi 15. NLĐ có phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH khi thay đổi Giấy chứng minh nhân dân sang Thẻ căn cước công dân hay không?

Sổ BHXH được cấp cho từng NLĐ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXHvà là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH cho NLĐ[1]. Do vậy, trong một số trường hợp khi NLĐ bị mất, hỏng, hoặc có sự sai sót, thay đổi thông tin ghi nhận trên sổ BHXH, NLĐ sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp lại sổ BHXH.

  1. Trường hợp cấp lại sổ BHXH

 

Theo quy định của Quyết định 595/QD-BHXH ngày 14/04/2017, NLĐsẽ được cấp lại sổ BHXH trong những trường hợp sau[2]:

  • cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng;

  • cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch; và

  • cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.

  1. NLĐ có phải thực hiện thủ tục cấp lại sổ BHXH khi thay đổi Giấy chứng minh nhân dân sang Thẻ căn cước công dân hay không?

 

Từ ngày 01/01/2016, Luật căn cước công dân 2014 đã có hiệu lực và cho phép công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân. Đối với Chứng minh nhân dân đã được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định, trường hợp công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ Căn cước công dân[3]. Do đó, trên thực tế, sau khi Luật căn cước công dân 2014 có hiệu lực, nhiều công dân Việt Nam đã đổi giấy chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân dẫn đến các thông tin về số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp được ghi nhận trên sổ BHXH bị thay đổi. Tuy nhiên, căn cứ các trường hợp được cấp lại sổ BHXH quy định tại Quyết định 595/QD-BHXH ngày14/04/2017 nêu trên thì việc thay đổi thông tin về số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp không thuộc trường hợp được cấp lại sổ BHXH. Do đó, NLĐ không bắt buộc phải điều chỉnh thông tin này và việc này cũng không ảnh hưởng đến các chế độ BHXH của NLĐ.

[1] Điều 96.1 Luật BHXH 2014

[2] Điều 46.2 Quyết định 595/QD-BHXH ngày 14/04/2017

[3] Điều 38.2 Luật căn cước công dân 2014