Câu hỏi 58. NSDLĐ có thể quy định thời giờ làm việc cố định của NLĐ là 12 giờ/ngày nhưng vẫn đảm bảo không quá 48 giờ/tuần không?


Theo quy định của BLLĐ, thời giờ làm việc bình thường của NLĐ sẽ không được vượt quá 08 giờ/01 ngày và 48 giờ/01 tuần. Nếu NSDLĐ quy định giờ làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường sẽ không quá 10 giờ/01 ngày, nhưng không quá 48 giờ/01 tuần[162]. Do đó, việc quy định thời giờ làm việc của NLĐ là 12 giờ/ngày là chưa phù hợp với quy định của BLLĐ. Nếu NSDLĐ có yêu cầu NLĐ làm việc nhiều hơn so với thời gian làm việc bình thường (12 giờ/ngày), NSDLĐ có nghĩa vụ trả thêm tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ trong những giờ làm việc phát sinh thêm[163].

Trên thực tế, các quy định về làm thêm giờ của BLLĐ thường mang tính linh hoạt và nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong những lúc cao điểm. Vì vậy, kể cả nếu NSDLĐ có chấp nhận chi trả tiền lương làm thêm giờ cho NLĐ, NSDLĐ vẫn không thể quy định thời gian làm việc 12 giờ/ngày như một khung giờ làm việc bình thường cố định và thường xuyên của NLĐ. Bởi lẽ, khi sắp xếp và bố trí làm thêm giờ, NSDLĐ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Được sự đồng ý của NLĐ;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, nếu áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm của NLĐ cũng không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng; và
  • Đảm bảo số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

[162] Điều 105.2 BLLĐ

[163] Điều 98 BLLĐ