Giao dịch chứng khoán chịu những loại thuế nào?

giao-dich-chung-khoan-chiu-nhung-loai-thue-nao

Thị trường chứng khoán là nơi chứng khoán được giao dịch, mua bán giữa các nhà đầu tư. Theo nguyên tắc các chủ thể có thu nhập đều phải nộp thuế, nếu nhà đầu tư chứng khoán là tổ chức có thu nhập từ việc chuyển nhượng các loại chứng khoán thì nhà đầu tư đó sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chứng khoán, nếu nhà đầu tư chứng khoán là cá nhân thì sẽ phải nộp thuế chứng khoán là thuế thu nhập cá nhân.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề về Thuế, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại: info@phuoc-associates.com