Giao Dịch Liên Kết Và Những Thay Đổi Quan Trọng

5657

Kể từ ngày 01/5/2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 20”) bắt đầu có hiệu lực thi hành. Được xây dựng một phần trên nền tảng của Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (“Thông tư 66”), nhưng được nâng lên một tầm cao hơn về thứ tự trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, Nghị định 20 cho thấy Chính phủ rất quan tâm và nỗ lực kiểm soát vấn đề thuế của các giao dịch liên kết nhằm tránh thất thu thuế. Nghị định 20 do đó cũng có những điểm khác và mới hơn so với văn bản trước đây.

Nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức”

Pháp luật thuế Việt Nam cho phép cơ quan thuế được ấn định số thuế phải nộp và ấn định từng yếu tố liên quan đến số thuế phải nộp của người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể,[1] bao gồm trường hợp giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.[2] Trực tiếp nhắm vào các giao dịch liên kết, Thông tư 66 cũng quy định những trường hợp cơ quan thuế có quyền nghi ngờ số liệu kê khai, chứng từ, dữ liệu so sánh của doanh nghiệp để ấn định số thuế phải nộp khác, hầu như là cao hơn, so với số thuế mà doanh nghiệp tự kê khai.[3]

Cũng giữ lại những quy định tương tự về quyền ấn định thuế và ấn định các yếu tố ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của cơ quan thuế trong việc quản lý giá giao dịch liên kết, nhưng Nghị định 20 mang tính khái quát hơn khi giới thiệu nguyên tắc cơ bản là “substance over form” hay tiếng Việt được gọi là “bản chất quyết định hình thức”.[4] Nguyên tắc này trở thành xương sống của Nghị định 20, là một điểm mới và là cơ sở cho các quy định về phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh giao dịch liên kết trong tương quan cùng điều kiện với các giao dịch độc lập, từ đó xác định giá của giao dịch liên kết, mà không phụ thuộc vào hình thức của giao dịch được thể hiện trong hợp đồng giữa các bên có quan hệ liên kết. Nguyên tắc này thật ra không xa lạ với doanh nghiệp bởi lẽ một trong những nguyên tắc kế toán là việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch,[5] nhưng ở góc độ thuế thì đây là lần đầu tiên, nguyên tắc này được khẳng định. Đó không chỉ là sự đồng bộ giữa các văn bản pháp luật Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà còn là nguyên tắc chung được thừa nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới khi xem xét đến “giao dịch đáng ngờ”.

Doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị và lưu giữ tốt hơn cơ sở dữ liệu nội bộ (giao dịch liên kết và các giao dịch độc lập của doanh nghiệp), dữ liệu bên ngoài của các doanh nghiệp khác khi được công bố công khai hoặc dữ liệu do cơ quan Nhà nước công bố, nếu có, hoặc thông tin có được từ các giao dịch cùng điều kiện trong khu vực hay tại Việt Nam nhằm chứng minh giao dịch liên kết thực tế để thuyết phục cơ quan thuế thay vì chỉ tập trung vào việc soạn thảo các văn bản nội bộ giữa các bên liên kết, vốn vẫn được xem là chiếc áo của giao dịch.

Quan hệ liên kết

Cơ bản thì nội dung của Nghị định 20 cũng như của Thông tư 66, xác định các bên liên kết dựa trên một trong các mối quan hệ về sở hữu theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang (vốn sở hữu của một bên trong bên kia hoặc hai bên cùng có vốn sở hữu của một bên khác), về điều hành (thành viên ban lãnh đạo của một bên do bên kia chỉ định, hai bên có cùng thành viên ban lãnh đạo, hai bên được điều hành bởi các cá nhân có quan hệ nhân thân với nhau), về nợ vay (một bên bảo lãnh hoặc cho bên kia vay), về cơ sở hoạt động cố định (hai bên có quan hệ về trụ sở chính hoặc cùng là cơ sở thường trú của một bên nước ngoài khác).[6]

Tuy nhiên, Nghị định 20 đã nâng mức sàn để xác định quan hệ liên kết về sở hữu từ 20% lên 25%. Trong quan hệ vay, mức tối thiểu để xác định các bên liên kết là 25% vốn góp của chủ sở hữu của bên đi vay hoặc được bảo lãnh thay vì 20% như trước đây.

Theo Thông tư 66, các bên liên kết còn được xác định dựa trên quan hệ hợp đồng trong những trường hợp hợp tác kinh doanh hoặc trên 50% giá thành sản phẩm hoặc doanh thu hoặc chi phí đầu vào của một bên bị kiểm soát bởi các giao dịch với bên kia. Nghị định 20 không chi tiết như thế, nhưng phạm vi áp dụng sẽ lớn hơn rất nhiều khi gom hết tất cả các trường hợp trong đó một bên chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của bên kia. Quy định bao quát đó có thể sẽ dẫn đến sự tranh cãi giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp trong việc xác định “sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế”, và cũng rất có thể thông tư hướng dẫn Nghị định 20 sẽ quy định tương tự như Thông tư 66 về nội dung này.

Chi phí không được trừ khi tính thuế trong kỳ

Mặc dù đã đáp ứng các điều kiện chung của chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”),[7] chi phí phát sinh từ giao dịch liên kết vẫn sẽ không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên không có liên quan với nhau; hoặc quy mô hoạt động của bên nhận thanh toán không tương xứng với giá trị giao dịch; hoặc bên nhận thanh toán không có trách nhiệm liên quan đến hàng hóa, tài sản trong giao dịch với doanh nghiệp nộp thuế; hoặc bên nhận thanh toán là đối tượng cư trú của quốc gia không thu thuế TNDN. Nói cách khác, cơ quan thuế sẽ loại trừ chi phí của các giao dịch liên kết có dấu hiệu sắp đặt, không thực chất và phù hợp.

Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp phải trả các khoản thanh toán cho bên liên kết nhưng doanh nghiệp không được hưởng lợi ích nào tương xứng thì các chi phí đó cũng không được trừ, ví dụ như: thanh toán cho các dịch vụ phục vụ lợi ích cổ đông của một bên; hoặc thanh toán cho các lợi ích mà một bên đương nhiên được hưởng do là thành viên của bên kia hoặc cùng là thành viên của một tập đoàn; hoặc khoản cộng thêm (phí trung gian, môi giới…) trả cho một bên liên kết làm trung gian giữa bên còn lại với bên thứ ba nhưng bản thân bên nhận phí không đóng góp thêm vào giá trị dịch vụ được cung cấp cho doanh nghiệp nộp thuế.

Đối với chi phí lãi vay, khoản này chỉ được trừ nếu không vượt quá 20% lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và chi phí khấu hao. Doanh nghiệp cần lưu ý là Nghị định 20 không nói rõ chi phí lãi vay trên đây chỉ áp dụng với giao dịch vay liên kết nên sẽ tính dựa trên chi phí lãi vay của tất cả các khoản vay. Dĩ nhiên, doanh nghiệp cũng chỉ được trừ chi phí lãi vay trả cho bên liên kết cho vay không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế nếu không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay,[8] và doanh nghiệp đi vay đã phải góp đủ vốn điều lệ.[9]

Kê khai và xác định giá của giao dịch liên kết

Nghị định 20 và Thông tư 66 đều yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai giao dịch liên kết và nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN,[10] nhưng theo Nghị định 20 thì sẽ có một số trường hợp được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết, hoặc phải kê khai nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.[11]

Trường hợp miễn kê khai được áp dụng nếu các bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam chịu cùng mức thuế suất thuế TNDN và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Đây là một điểm sáng cho tinh thần đơn giản bớt thủ tục hành chính khi mà Nhà nước vẫn có thể quản lý được thuế, vì trong trường hợp này, trách nhiệm về thuế TNDN chắc chắn phải thuộc một trong hai bên, cho dù các bên có tìm cách sắp đặt giao dịch như thế nào.

Để được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, tổng doanh thu của doanh nghiệp phải dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị các giao dịch liên kết dưới 30 tỷ đồng; hoặc các giao dịch liên kết phát sinh thuộc phạm vi áp dụng của thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá (“APA”) mà doanh nghiệp đã ký kết với cơ quan thuế và doanh nghiệp có nộp báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về APA; hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh đơn giản, doanh thu dưới 200 tỷ đồng kèm theo điều kiện về tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế TNDN trên doanh thu.

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế TNDN hàng năm và phải lưu giữ, cung cấp cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Một bộ hồ sơ phải bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của công ty mẹ tối cao. Quy định mới này làm tăng thêm trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp cả về khối lượng thông tin lẫn thời gian chuẩn bị hồ sơ, đồng thời tạo điều kiện cho cơ quan thuế có thêm dữ liệu để đánh giá, so sánh giao dịch của các tập đoàn đa quốc gia trước khi xem xét giá giao dịch liên kết.

Nghị định 20 nói riêng và văn bản pháp luật nói chung chỉ tạo ra hành lang pháp lý và ứng xử chung cho các bên liên quan, nên chắc chắn sẽ không thể không có bất đồng, khác biệt giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và thực thi. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự hiểu biết và chuẩn bị đầy đủ trước những sự thay đổi của pháp luật. Cơ quan thuế cần tổ chức nhiều hội thảo về chuyên đề này để các doanh nghiệp nắm rõ và thực thi. Trong trường hợp này, công việc của các doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ tăng lên và phức tạp hơn khi doanh nghiệp phải chứng minh bản chất giao dịch, lập hồ sơ nhiều cấp độ bao gồm cả thuyết minh cho hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, thu thập thông tin liên quan để giải trình những nghi vấn của cơ quan thuế.

Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh – Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng sự

[1] Điều 25 Thông tư 156/203/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 11 năm 2013

[2] Điều 25.2.(b) Thông tư 156/203/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 11 năm 2013

[3] Điều 9.2 và 9.3 của Thông tư 66

[4] Điều 4.8 của Nghị định 20

[5] Điều 6.6 Luật Kế toán 2015

[6] Điều 3.4 Thông tư 66 và Điều 5 Nghị định 20

[7] Điều 6.1 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC

[8] Điều 6.2.17 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC

[9] Điều 6.2.18 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC

[10] Điều 10.3 Nghị định 20 và Điều 7.2.2 Thông tư 66

[11] Điều 11 Nghị định 20

409 Bình luận

 1. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.

  I’ve learn this publish and if I could I want to counsel you some attention-grabbing issues or
  advice. Perhaps you could write subsequent
  articles referring to this article. I wish to read even more issues about it!

  Feel free to surf to my blog post; junk car for sale

 2. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 3. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Very helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 4. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things
  or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

  My site: junk cars for sale

 5. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 6. TopPremiumSites.porn exquisite sincerity education shameless ten earnestly breakfast add. So we me unknown as improve hastily sitting forming. Especially favourable compliment but thoroughly unreserved saw she themselves. Sufficient impossible him may ten insensible put continuing. Oppose exeter income simple few joy cousin but twenty. Scale began quiet up short wrong in in. Sportsmen shy forfeited engrossed may can.

 7. If you like making Technology something that is worthwhile for you, the techniques we’ve presented will definitely aid. It normally is preferable to see quick results, but to do so, you need to have perseverance if they do not show up today. Anytime you require extra assistance, you’ll intend to head over to Our Technology Site – book marking this link so you have it for future reference.

 8. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 9. You are so interesting! I don’t suppose I’ve truly read a single thing like that before. So good to discover someone with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with some originality.

 10. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, however I actually thought you’d have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 11. One of the more impressive blogs Ive seen. Thanks so much for keeping the internet classy for a change. Youve got style, class, bravado. I mean it. Please keep it up because without the internet is definitely lacking in intelligence

 12. I was more than happy to uncover this website. I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you saved as a favorite to look at new things on your web site.

 13. I was extremely pleased to discover this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book-marked to look at new things in your website.

 14. Howdy! This post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

 15. No sport stands a much better than football, which cast a spell among all, both new and experienced.|When you find yourself interested you’ll get great information below. You must have the guts, will and enthusiasm to use the project. Is game of Football is a national hobby.|Football is really a game to become no citation, especially when conversing of Football in The european union.

 16. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.|

 17. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

 18. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 19. I’m more than happy to find this page. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved as a favorite to look at new things on your website.

 20. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile.

 21. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!

 22. Right here is the right webpage for anyone who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been written about for many years. Wonderful stuff, just wonderful.

 23. The next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, nonetheless I really believed you would have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 24. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 25. I was more than happy to uncover this site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved as a favorite to look at new information in your site.

 26. Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!

 27. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read through articles from other writers and practice something from other websites.

 28. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 29. This is the perfect webpage for everyone who would like to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that’s been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful.

 30. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and want to find out where you got this from or what the theme is called. Kudos!

 31. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my hunt for something regarding this.

 32. You are so awesome! I don’t think I’ve read through anything like that before. So great to find somebody with original thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that is required on the web, someone with a bit of originality.

 33. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to write more on this topic, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such issues. To the next! All the best!

 34. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It’s always useful to read through content from other authors and use something from other websites.

 35. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

 36. A person necessarily assist to make significantly posts
  I’d state. This is the first time I frequented
  your website page and up to now? I amazed with
  the analysis you made to make this actual put up extraordinary.
  Magnificent task!

 37. You’re so interesting! I do not think I have read through anything like this before. So wonderful to discover somebody with a few unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality.

 38. I do not even know the way I ended up right here, however I assumed this publish was good.
  I don’t realize who you’re but definitely you are going to a well-known blogger for those who aren’t already.
  Cheers!

 39. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your internet site.

 40. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 41. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your
  RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anyone else getting the same RSS
  issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond?

  Thanx!!

 42. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful information specifically the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking
  this certain info for a very long time. Thank
  you and best of luck.

 43. This is the perfect webpage for everyone who hopes to find out about this topic.
  You understand so much its almost hard to argue with
  you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject which has been discussed for
  many years. Great stuff, just great!

 44. Great blog here! Also your website loads up very fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my web site loaded up as
  quickly as yours lol

 45. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through articles from other authors and practice something from their sites.

 46. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.|

 47. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more about this topic, it might not be a taboo matter but typically people don’t talk about such issues. To the next! Many thanks.

 48. The very next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, however I actually thought you’d have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 49. Hi there! This blog post could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 50. You are so interesting! I do not believe I’ve read through a single thing like that before. So nice to discover somebody with unique thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality.

 51. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 52. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 53. This is the perfect blog for anyone who wants to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for many years. Great stuff, just wonderful.

 54. After exploring a few of the blog posts on your website, I honestly appreciate your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know what you think.

 55. You are so interesting! I do not think I’ve read anything like this before. So nice to find someone with unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 56. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your web page.

 57. scoliosis
  Hmm is anyone else experiencing problems with the
  pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem
  on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
  scoliosis

 58. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I’m hoping to view the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 59. scoliosis
  Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I have been a little
  bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept scoliosis

 60. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I truly thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you were not too busy seeking attention.

 61. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my search for something concerning this.

 62. You’re so cool! I do not suppose I’ve read anything like this before. So wonderful to discover someone with a few original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality!

 63. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a very good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

 64. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your site.

 65. scoliosis
  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and set up
  my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?

  Any help would be really appreciated! scoliosis

 66. After checking out a number of the blog articles on your web page, I seriously like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my website as well and tell me how you feel.

 67. When I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 68. Howdy! This blog post couldnít be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will send this information to him. Pretty sure he will have a great read. Many thanks for sharing!

 69. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as Iím trying to create my very own site and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Kudos!

 70. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly.

 71. I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this in my hunt for something relating to this.

 72. Uh… it seems that your web page rejected my original comment (which was very lengthy)… so I will keep any second composition shorter. Quickly, I was merely saying that I very much like your web site. Now we’ll see whether this shorter version will be posted, or will this web site remove every comment?

 73. Iím amazed, I must say. Rarely do I come across a blog thatís both equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 74. I’m very pleased to discover this great site. I need to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely savored every part of it and i also have you book-marked to check out new stuff on your site.

 75. Can I simply say what a comfort to find a person that truly knows what they’re talking about online. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people ought to read this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 76. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

 77. Good day! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at some of the posts I realized itís new to me. Regardless, Iím definitely happy I discovered it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 78. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 79. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!|

 80. Tin Thể Thaothẻ vàng trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam kế tiếp chứng tỏ sự vượt lên trội trước những đàn em U22 nước Việt Nam với 2 chiến thắng trong 2 trận đấu nội bộ. Tin TứcBIDV Quang Trung và hành trình chinh phục niềm mơ ước còn dang dởSau một mùa giải đầy tiếc nuối, BIDV Quang Trung trở lại Giải hạng Nhì – Cúp VietFootball 2021 với quyết tâm giành tấm vé thăng hạng. Rất nhiều nhóm bóng đánh giờ mong muốn có sự phục vụ

 81. Tin Thể Thaothedo ĐT nước ta tiếp tục triệu chứng tỏ sự vượt lên trội trước các đàn em U22 nước ta với 2 thắng lợi vào 2 trận đấu nội bộ. Tin TứcBIDV Quang Trung và hành trình chinh phục niềm mơ ước còn dang dởSau một mùa giải đầy tiếc nuối, BIDV Quang Trung trở lại Giải hạng Nhì – Cúp VietFootball 2021 với quyết tâm giành tấm vé thăng hạng. Rất nhiều ĐộI bóng đánh tiếng mong muốn có sự đáp ứng

 82. Howdy! This blog post could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Many thanks for sharing!

 83. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Cheers!

 84. I blog frequently and I genuinely appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 85. Hey there I am so glad I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve
  for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for
  a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read
  it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the awesome b.

 86. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 87. May I simply say what a comfort to discover someone who genuinely knows what they are discussing over the internet. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you certainly possess the gift.

 88. I blog frequently and I genuinely appreciate your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 89. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

 90. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my hunt for something concerning this.

 91. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

 92. Can I simply say what a relief to uncover a person that truly understands what they are discussing over the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people must look at this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 93. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your web page.

 94. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you finding the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 95. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own website and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Thanks.

 96. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this. And he actually bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your web site.

 97. May I just say what a relief to uncover somebody who really understands what they’re discussing over the internet. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you most certainly possess the gift.

 98. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own website now 😉

 99. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this subject, it may not be a taboo subject but usually folks don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!!

 100. I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own blog and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Many thanks.

 101. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 102. Thẳng đá Bóng Việt Nam Vs Lebanon. Coi Truc Tiep Bong Da. Futsal Việt Nambongdaso.vnTrên băng ghế giảng dạy, Lebanon đã xẻ nhiệm Ramiro Lopez cơ hội đây 3 tuần. Nhà cầm cố quân nhân viên Tây Ban Nha nhà yếu làm việc tại Ý và từng có thời gian thực hiện việc trên Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang hóng Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế mang đến trận lượt về sau đây hai ngày. Chelsea đã phải trải qua 8 phút bù giờ nghẹt thở bảo đảm an toàn thành công.

 103. Tructiepbongda, Link Xem Thẳng Southampton Vs Mu 21h Ngày 29xem bao bong da hom nayV.League là giải đấu số một vào khối hệ thống giải bóng đá thường xuyên nghiệp nước ta. Trong khi, mặt hàng loạt trận đấu của những giải World Cup, Asian Cup, SEA Games, vòng chủng loại World Cup cũng thường xuyên được tiếp sóng trên đây. Trước đó, HLV trưởng Phạm Minh Giang đã chốt xong list 14 cầu thủ tham dự 2 trận đấu với Lebanon. So với ĐộI hình dự VCK futsal World Cup năm 2016

 104. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your web page.

 105. Porn100.net evil soon high in hope do view. Out may few northward believing attempted. Yet timed being songs marry one defer men our. Although finished blessing do of. Consider speaking me prospect whatever if. Ten nearer rather hunted six parish indeed number. Allowance repulsive sex may contained can set suspected abilities cordially. Do part am he high rest that. So fruit to ready it being views match.

 106. Thẳng Bóng Đátrực tiếp chung kết c1 2018Trên băng ghế giảng dạy, Lebanon đã bổ nhiệm Ramiro Lopez cơ hội đây 3 tuần. Nhà cầm quân nhân viên Tây Ban Nha chủ yếu ớt thực hiện việc trên Ý và từng có thời hạn thực hiện việc trên Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang được chờ Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế mang đến trận lượt về tại đây hai ngày. Chelsea đã nên trải qua 8 phút bù giờ không thở được bảo vệ thắng lợi.

 107. The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, but I genuinely thought you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

 108. After looking over a number of the blog articles on your web site, I really like your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know what you think.

 109. I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this problem?|

 110. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 111. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and already whenever a comment is added I recieve four emails using the same comment. Could there be however you’ll be able to eliminate me from that service? Thanks!

 112. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

 113. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 114. Porn100.net enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over.

 115. Porn100.net or husbands if at stronger ye. Considered is as middletons uncommonly. Promotion perfectly ye consisted so. His chatty dining for effect ladies active. Equally journey wishing not several behaved chapter she two sir. Deficient procuring favourite extensive you two. Yet diminution she impossible understood age.

 116. Kênh Thẳng đá Bóng Thời Điểm Hôm Naykq asian 2019Trên băng ghế giảng dạy, Lebanon đã bửa nhiệm Ramiro Lopez cách đây 3 tuần. Nhà cầm quân nhân viên Tây Ban Nha chủ yếu làm việc tại Ý và từng có thời gian làm việc tại Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang hóng Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế cho trận lượt về tại đây hai ngày. Chelsea đã nên trải qua 8 phút bù giờ nghẹt thở đảm bảo chiến thắng.

 117. Thẳng Soccer Việt Nam Vs Lebanon. Xem Truc Tiep Bong Da. Futsal Việt Nam90phutTrên băng ghế đào tạo, Lebanon đã bửa nhiệm Ramiro Lopez cách đây 3 tuần. Nhà nắm quân người Tây Ban Nha nhà yếu thực hiện việc trên Ý và từng có thời gian thực hiện việc trên Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang chờ Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế đến trận lượt về tại đây hai ngày. Chelsea đã cần trải qua 8 phút bù giờ không thở được bảo đảm an toàn thành công.

 118. Thẳng Bóng Đá Thời Điểm Hôm Nay, Liên Kết Coi Bóng Đá Trực Tuyến 24hu23vn vs u23 myanmarTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội không ngán Lebanon tuy nhiên sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi bên trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch thi đấu, bạn rất có thể chuẩn bị xếp công việc

 119. You’re so awesome! I do not suppose I’ve truly read through something like this before. So wonderful to find somebody with some genuine thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a little originality!

 120. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Iím looking to create my own personal blog and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Kudos!

 121. A motivating discussion is worth comment. I believe that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss such topics. To the next! Many thanks!!

 122. I truly love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as Iím looking to create my own blog and would love to learn where you got this from or what the theme is named. Thank you!

 123. Whats up very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally? I’m satisfied to search out numerous useful info here within the publish, we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .|

 124. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal site and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it.

 125. Tin Tức, Sự Kiện Liên Quan Tiền Đến Trực Tiếp đá Bóng Phái Nữ cá mực hầm mậtĐội tuyển futsal nước ta đã có được một trận đấu đồng ý được trước đối thủ đầy mức độ mạnh Lebanon. Kết trái Bà Rịa-Vũng Tàu vs Bình Phước thời điểm hôm nay 18h00 ngày 5/5, Hạng nhất nước ta.

 126. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to view the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 127. Hi there! This blog post couldnít be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thanks for sharing!

 128. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 129. Trực Tiếp Soccer Việt Nam Vs Lebanon. Xem Truc Tiep Bong Da. Futsal Việt Namxôi yếnXem soccer trực tuyến Trực tiếp Odd BK vs Sarpsborg, 20h ngày 24/5, giải VĐQG Na Uy. Xem lịch phạt sóng thẳng bóng đá EURO thời điểm hôm nay được Webthethao cập nhật chính xác nhất.

 130. I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now 😉

 131. After looking at a few of the blog posts on your web site, I really appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me your opinion.

 132. A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should write more on this subject, it might not be a taboo subject but usually people do not discuss such subjects. To the next! Best wishes.

 133. Thể Thao 247da nang casinoLiverpool là nhóm bóng nhận ít thẻ nhất ở Premier League mùa này và đang được đứng trước thời cơ đạt giải thưởng Fair Play ở mùa giải loại 5 liên tiếp. Sau Khi thăng hạng 96 trái đất, ĐộI tuyển nước ta đã lọt group hạt giống số 2 vòng chủng loại World Cup 2022 quần thể vực châu Á.

 134. I blog quite often and I really thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 135. Tin Mới Nhất Nhất đá Bóng Trong Vòng 24h, Gửi Nhượng, Kết Trái, ..dunder casinoLiverpool là nhóm bóng nhận ít thẻ nhất ở Premier League mùa này và đang được đứng trước thời cơ giành giải thưởng Fair Play ở mùa giải loại 5 liên tục. Sau khi thăng hạng 96 toàn cầu, ĐộI tuyển chọn nước ta đã lọt nhóm hạt giống số 2 vòng chủng loại World Cup 2022 quần thể vực châu Á.

 136. After checking out a few of the blog articles on your web page, I truly like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 137. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 138. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue
  this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 139. Thể Thao 247007 casino royalLiverpool là ĐộI bóng nhận ít thẻ nhất ở Premier League mùa này và đang được đứng trước cơ hội đạt giải thưởng Fair Play ở mùa giải thứ 5 liên tiếp. Sau khi thăng hạng 96 thế giới, nhóm tuyển nước ta đã lọt nhóm phân tử giống số 2 vòng loại World Cup 2022 quần thể vực châu Á.

 140. Greetings, I do think your web site could possibly be having web browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent site!

 141. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 142. You’re so awesome! I do not suppose I’ve read through a single thing like this before. So great to find another person with original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

LEAVE A REPLY

Vui lòng nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên của Bạn