Kỹ năng mềm trong nghề luật

Giáo trình Kỹ năng mềm trong nghề luật của Học viện tư pháp được biên soạn trong bối cảnh tài liệu giảng dạy, học tập và tài liệu tham khảo về kỹ năng mềm trong nghề luật còn rất thiếu. Việc biên soạn mới này nhằm mục tiêu chuẩn hóa tài liệu đào tạo kỹ năng mềm cho học viên các lớp đào tạo tại Học viện Tư pháp; phục vụ việc giảng dạy, học tập, tham khảo phần nội dung về kỹ năng mềm trong toàn bộ các chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp, đặc biệt là lớp đào tạo luật sư; lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập; lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư.

Các kỹ năng được trình bày trong giáo trình là những kỹ năng thiết yếu đối với người hành nghề luật. Nội dung giáo trình được viết sáng tạo, mang tính chất “cầm tay chỉ việc”, gắn với đặc thù của việc vận dụng kỹ năng mềm trong nghề luật sẽ giúp người học thuận lợi trong việc tích lũy kiến thức, rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết không chỉ trong quá trình học tập mà cả trong quá trình hành nghề sau này. Với những thành công về nội dung và hình thức, Giáo trình sẽ là tài liệu giảng dạy, học tập hữu ích cho giảng viên, học viên của Học viện Tư pháp cũng như là tài liệu tham khảo có giá trị cho những người quan tâm.