Lặng Lẽ Chia Xa- Sáng Tác Nguyễn Hữu Phước

7512

Lặng Lẽ Chia Xa -Trình bày Ca sĩ Trọng Bắc

4. Lang le chia xa.gif