Nghị Định 05- Nhiều Nội Dung Mới Về Lao Động Cần Lưu Tâm

7497

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (“Nghị Định 05”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động hiện hành (“BLLĐ 2012”) vừa được Chính phủ ban hành ngày12/01/2015 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015. Nghị Định 05 đã có một số quy định hướng dẫn chi tiết và quan trọng giúp phần nào giải đáp thắc mắc cho một số vấn đề chưa có hướng dẫn hay có hướng dẫn nhưng chưa cụ thể và rõ ràng trong BLLĐ2012 và các Nghị định hướng dẫn trước đây.

 • Người giao kết hợp đồng lao động (“HĐLĐ”

BLLĐ 2012 hiện nay chỉ định nghĩa “Người sử dụng lao động” và “Người lao động” là ai nhưng chưa quy định về việc ai là người đại diện hợp pháp cho người sử dụng lao động(“NSDLĐ”) và cho người lao động (“NLĐ”) chưa đủ 18 tuổi trở lên để giao kết HĐLĐ.  Thực tiễn, đối với NSDLĐ, các doanh nghiệp và các doanh nghiệpphải dẫn chiếu đến một số quy định có liên quan của Bộ Luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp để xác định người có thẩm quyền đương nhiên để đại diện cho NSDLĐ giao kết HĐLĐ với NLĐ. Nghị Định 05 đã quy định cụ thể ai sẽ là người đại diện cho NSDLĐ và NLĐ chưa đủ 18 tuổi để giao kết HĐLĐ cũng như quy định rõ thêm về quyền được ủy quyền của người giao kết HĐLĐ và việc ủy quyền theo quy định này phải được chuẩn bị theo mẫu giấy ủy quyền do Bộ Lao động Thương binh Xã hội (“BLĐTBXH”) ban hành trong thời gian sắp tới.

 • HĐLĐ có cần phải theo mẫu quy định?

Quy định “Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội” trước đây được đề cập tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/5/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ1994 về HĐLĐ (“Nghị Định 44/2003”), đã không còn được nhắc đến trong Nghị Định 05.

Nhìn từ thực tiễn, có khá nhiều trường hợp mà một HĐLĐ đã bao gồm đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định và các nội dung đó hoàn toàn không trái với quy định của pháp luật lao động nhưng vì HĐLĐ được lập không đúng theo mẫu quy định của BLĐTBXH, nên một trong các bên, vì lý do khách quan hay chủ quan,  đã lợi dụng quy định của Nghị định 44/2003 để yêu cầu tòa án hoặc chứng minh HĐLĐ đó đã vô hiệu nhằm lẫn tránh các trách nhiệm lẫn nhau. Nghị Định 05 giúp cởi trói những quan điểm cứng nhắc đó. Thay vì quy định phải làm HĐLĐ theo mẫu hoặc ban hành mẫu HĐLĐ, Nghị Định 05 có những quy định hướng dẫn chi tiết về cách chuẩn bị và cách ghi từng nội dung chủ yếu của một HĐLĐ theo quy định của BLLĐ để các bên tham chiếu và áp dụng, bao gồm tên và địa chỉ của NSDLĐ, số CMND hoặc giấy tờ hợp pháp của NLĐ, công việc và địa điểm làm việc, thời hạn của HĐLĐ, mức lương và hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, chế độ nâng ngạch, bậc, nâng lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, trang bị bảo hộ lao động, các loại bảo hiểm bắt buộc; đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, và các nội dung khác có liên quan đến việc làm.Về địa điểm làm việc, Nghị Định 05 đã thoáng hơn bằng việc cho phép hai bên ghi nhiều địa điểm làm việc khác nhau (không giới hạn chỉ một điểm chính và một điểm phụ cụ thể như quy định trước đây) và chỉ cần ghi những địa điểm làm việc chính trong HĐLĐ mà thôi.

 • Có được sử dụng phụ lục HĐLĐđể sửa đổi thời hạn?

Điều 22 BLLĐ 2012 quy định khi HĐLĐ có xác định thời hạn hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn thì hai bên phải ký kết HĐLĐmới và nếu là HĐLĐcó xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần. Sau đó, nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐkhông xác định thời hạn. Với quy định này, trên thực tế nhiều NSDLĐlập luận rằng BLLĐ 2012 cho phép các bên ký kết phụ lục HĐLĐnếu có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ(bao gồm thời hạn hợp đồng) trong quá trình thực hiện. Phụ lục là một bộ phận của HĐLĐ, tổng thời hạn trong phụ lục và thời hạn trong HĐLĐchính miễn saokhông quá 36 tháng là đượcvà vẫn phù hợp với quy định về ký kết HĐLĐ. Trên cơ sở đó nhiều doanh nghiệp vận dụng phương án ký kết một phụ lục HĐLĐ để gia hạn thời hạn HĐLĐ có xác định thời hạn thay vì ký HĐLĐ mới.

Cũng có quan điểm cho rằng, nếu phụ lục HĐLĐcó hiệu lực như HĐLĐvà chiếu theo quy định tại Điều 22 BLLĐ 2012 thì trường hợp ký phụ lục để gia hạn HĐLĐcó xác định thời hạn sao cho HĐLĐđó có tổng thời hạn không quá 36 tháng là một hình thức “lách luật” vì NSDLĐtừ đầu phảichủ động tính toán thời hạn làm việc cần thiết của NLĐ cho công việc nên việc gia hạn HĐLĐđã hết hạn cũng tương tự như việc ký kết một HĐLĐcó thời hạn mới và như vậy, nếu sau một lần ký HĐLĐcó thời hạn và tiếp tục một lần gia hạn thì lần kế tiếp, HĐLĐkhông xác định thời hạn phải được ký. Nếu vậy, nó có nghĩa là NSDLĐcó thể ký tới sáu HĐLĐcó thời hạn 12 tháng rồi mới ký HĐLĐkhông xác định thời hạn thì vô hình chung, điều này làm giảm đi ý nghĩa củaquy định về điều kiện phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn trong BLLĐ 2012.

Câu trả lời từ Nghị Định 05 về vấn đề nàylà NSDLĐ được gia hạn HĐLĐ nhưng chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục HĐLĐ và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, tức là NSDLĐ có thể ký hai HĐLĐ có xác định thời hạn và hai phu lục HĐLĐ để gia hạn thời gian làm việc trước khi phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn. Lưu ý rằng, hạn chế này sẽ không áp dụng đối với NSDLĐ có nhu cầu tiếp tục sử dụng NLĐ cao tuổi hay NLĐ là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn HĐLĐ.

 • Thông báo kết quả thử việc

Theo BLLĐ 2012, trong thời gian thử việc thì NSDLĐ vào bất kỳ lúc nào cũng có thể thông báo chấm dứt việc thử việc nếu công việc không đạt yêu cầu. Nay, Nghị định 05 yêu cầu NSDLĐ phải thông báo kết quả thử việc cho NLĐ 03 ngày hay 01 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

 • Điều chuyển làm công việc khác

Theo BLLĐ 2012, NSDLĐ có quyền điều chuyển NLĐ làm công việc khác trong thời hạn 60 ngày cộng dồn trong 01 nămlịch nếu, ngoài các lý do khác, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, BLLĐ 2012 chưa quy định những lý do gì được xem là “nhu cầu sản xuất, kinh doanh” từ đó dẫn đến việc NSDLĐ thường vận dụng điều khoản này như là một hình thức kỷ luật lao động đối với những NLĐ có những hành vi vi phạm mà không thể dùng nội quy lao động (“NQLĐ”) để xử lý kỷ luật lao động vì thiếu các điều kiện cần và đủ theo quy định. Nghị định 05 đã quy định rõ rằng doanh nghiệp cần quy định và định nghĩa trong NQLĐ về các trường hợp cụ thể như thế nào là nhu cầu sản xuất, kinh doanh nhằm trách sự lạm dụng như nói trên. Nếu không thì NSDLĐ không đơn phương điều chuyển NLĐ được mà phải thỏa thuận với NLĐ.

 • Đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Đối với NLĐ, Nghị định 05 làm rõ hơn khái niệm NLĐ “bị ngược đãi” trong BLLĐ 2012 như bao gồm việc NSDLĐ đánh đập, hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của NLĐ cũng như khái niệm “bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn” để NLĐ có HĐLĐ có xác định thời hạn có lý do chính đáng để đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Đối với NSDLĐ, Nghị định 05 làm rõ khái niệm NLĐ “thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ” trong BLLĐ 2012 để làm cơ sở cho việc NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Theo đó, NSDLĐ phải quy định cụ thể tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp mà đã được tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có ý kiến để làm cơ sở đánh giá để có lý do chính đáng đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Các quy định trước đây trong Bộ luật Lao động 1994 và Nghị Định 44 được cho là khá “khắt khe” trong việc xác định như thế nào được hiểu là NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ để NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Cụ thể là, công việc hoặc nhiệm vụ được giao phải được ghi rõ trong HĐLĐ hoặc bản mô tả công việc; mức độ hoàn thành công việc/nhiệm vụ được giao phải được ghi trong HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và/hoặc NQLĐ; phải chứng minh NLĐ không hoàn thành công việc vì “lý do chủ quan”; phải thông báo bằng văn bản (thư) hoặc biên bản ít nhất hai lần trong một tháng; và NLĐ vẫn không khắc phục. Hệ quả là, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ, vì đáp ứng được đầy đủ các căn cứ chứng minh NLĐ“thường xuyên không hoàn thành công việc” theo HĐLĐ như nêu trên là không dễ dàng.

 • Tiêu chí xác định căn cứ về thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế được hé mở

Nếu BLLĐ 2012 chưa quy định thế nào là “thay đổi cơ cấu, công nghệ” thì Nghị Định 05 đã quy định rõ và thay thế toàn bộ các trường hợp như quy định trước đây. Theo quy định trước đây, khi một doanh nghiệp muốn giải thể một bộ phận công nghệ thông tin thì khó có thể thực hiện vì pháp luật quy định “thay đổi cơ cấu” là “sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị”, thay vì một bộ phận hoặc “thay đổi công nghệ” được quy định là “thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm” mà phải“dẫn đến sử dụng lao động ít hơn” hoặc là “thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ” mà máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ đó phải “tiên tiến có năng suất lao động cao hơn”. Theo Nghị Định 05, “thay đổi cơ cấu, công nghệ” bao gồm các trường hợp: thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; và thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ. Bêncạnh đó, “lý do kinh tế” cũng được quy định rõ trong Nghị Định 05 là các trường hợp khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Đặc biệt, trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặcvì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm và phải cho thôi việc từ hai NLĐ trở lên thì khi chấm dứt HĐLĐ, doanh nghiệp chỉ phải trả trợ cấp mất việc làm, mà không phải trả trợ cấp thôi việc.Thời gian làm việc, cách thức tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc cũng được quy định chi tiết trong Nghị Định 05.

 • Tiền lương

Về khái niệm“tiền lương”, tiền lương ghi trong HĐLĐ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Theo đó, “mức lương theo công việc hoặc chức danh” là mức lương trong thang lương, bảng lương do NSDLĐ xây dựng nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. “Phụ cấp lương” là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh. Cuối cùng, “các khoản bổ sung khác” là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của NSDLĐ mà không có liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

Về đồng tiền để chi trả lương, BLLĐ 2012 chưa quy định rõ việc NSDLĐ bắt buộc phải sử dụng tiền Đồng Việt Nam hay không để chi trả tiền lương cho NLĐ nên để áp dụng đúng thì phải dẫn chiếu đến một số quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Nay, Nghị Định 05 đã quy định rõ ràng hơn rằng tiền lương ghi trong HĐLĐ và tiền lương trả cho NLĐlà tiền Đồng trừ trường hợp NSDLĐ trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo pháp luật về ngoại hối.

Về hình thức trả lương, Nghị Định 05 quy định rõ khái niệm và cách tính tiền lương theo thời gian (tiền lương theo tháng, tuần, ngày, giờ), tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán mà BLLĐ 2012 chưa quy định.

Trách nhiệm khi trả lương không đúng thời hạn.Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì NSDLĐ không được trả chậm quá 01 tháng. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; hoặc theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại nơi NSDLĐ mở tài khoản thông báo tại thời điểm trả lương, nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất.

Hiểu như thế nào là làm thêm giờ và khi nào NLĐ được trả lương làm thêm giờ?Nếu BLLĐ 2012 chưa quy định cụ thể thì Nghị Định 05 đã có câu trả lời cho vấn đề trên.Trường hợp thứ nhất, nếu NLĐ hưởng lương theo thời gian (tức là hưởng lương theo tháng, tuần, ngày, giờ), thìđược trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường (theo giờ, theo ngày hoặc theo tuần) do NSLĐ quy định trong NQLĐ.

Tùy thuộc vào ngày và thời gian mà NLĐ làm thêm giờ (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, vào ban ngày hoặc ban đêm), tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm việc vào ban đêm được tính để trả cho NLĐ sẽ khác nhau.Lưu ý, cách tính tiền lương trả cho NLĐ khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm sẽ được tính tương ứng với hình thức trả lương.Một, nếu NLĐ làm thêm giờ vào ban ngày và ngày thường, tiền lương làm thêm giờ phải ít nhất bằng 150%tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm;Hai, nếu NLĐ làm thêm giờ vào ban ngày và ngày nghỉ hằng tuần, tiền lương làm thêm giờ phải ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm;Ba, nếu NLĐ làm thêm giờ vào ban ngày và ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm giờ phải ít nhất bằng 300% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm (chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với NLĐ hưởng lương theo ngày);Bốn, NLĐ làm việc vào ban đêm (không làm thêm giờ), NLĐ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường; và Năm, nếu NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm vào ngày thường hoặc ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, NLĐ sẽ được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết; cộng với mức lương được tính theo mục (Một), (Hai) hoặc (Ba) cộng với (Bốn) kể trên.

Vậy, trường hợp NLĐ làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được trả theo cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần hay theo cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết?Câu trả lời là tùy vào hai trường hợp cụ thể sau đây: Thứ nhất, nếu NLĐ, thay vì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp khi ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, phải làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù này thì NLĐ được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần. Thứ hai, nếu không rơi vào trường hợp thứ nhất, NLĐ này được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Cuối cùng, Nghị Định 05 cũng quy định rõ tiền lương mà được sử dụng để làm căn cứ để trả lương cho NLĐ trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương.

 • Nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao động

Các nội dung chủ yếu của NQLĐ như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trật tự tại nơi làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc, việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đã được cụ thể hóa trong các quy định của Nghị Định 05, giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc xây dựng NQLĐ áp dụng cho doanh nghiệp mình.

Thêm vào đó, Nghị Định 05 cũng ghi nhận chi tiết trình tự, thủ tục đăng ký NQLĐ. Đặc biệt là, với doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố thì phải gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Điểm đặc biệt là, Nghị Định 05 quy định rằng NSDLĐ sử dụng dưới 10 NLĐ không phải đăng ký NQLĐ. Vậy, nếu một doanh nghiệp chỉ có dưới 10 NLĐ ban hành NQLĐ sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở nhưng không đăng ký với cơ quan quản lý lao động địa phương thì NSDLĐ có thể xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ không khi NLĐ vi phạm NQLĐ? Xét theo nghĩa rộng, việc quy định NSDLĐ sử dụng dưới 10 NLĐ không phải đăng ký NQLĐ, nghĩa là NQLĐ trong trường hợp không đăng ký này vẫn có hiệu lực. Do đó, khi NQLĐ có hiệu lực thì doanh nghiệp dưới 10 NLĐ đã có thể xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ với điều kiện NLĐ có hành vi vi phạm được quy định trong NQLĐ. Tất nhiên, quy định trên nên hiểu sao cho đúng và được các cơ quan quản lý nhà nước và Tòa án giải thích trong trường hợp cụ thể, sẽ là cần thiết để doanh nghiệp có cơ sở áp dụng cho phù hợp, tránh rủi ro tranh chấp lao động có thể xảy ra.

Nếu như BLLĐ 2012 chỉ quy định NSDLĐ không được xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, Nghị Định 05 quy định rõ ràng hơn rằng NLĐ đó là NLĐ được xác định là “cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp” đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Khi hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, mà thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Nếu như BLLĐ 2012 quy định NSDLĐ có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với NLĐ đã tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng thì nay, Nghị định 05 đã làm rõ hơn là căn cứ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với NLĐ tự ý bỏ việc là 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Các lý do chính đáng cũng được lquy định rõ hơn trong Nghị định 05 là nghỉ việc do thiên tai, hỏa hoạn; bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc các trường hợp khác được quy định trong NQLĐ.

 • Trách nhiệm vật chất

Để làm rõ hơn các quy định về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong trách nhiệm vật chất của NLĐ mà Bộ luật lao động chưa làm rõ, Nghị Định 05 quy định rằng nếu NLĐ do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi NLĐ làm việc, NLĐ bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong HĐLĐ của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại nhưng khôngđược khấu trừ quá 30% tiền lương tháng sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên; hay trường hợp NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác được giao, hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì  NLĐ phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường, hoặc NLĐ có thể bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm (nếu có).Tuy nhiên, nếu thiệt hại xảy ra do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù NSDLĐ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì NLĐkhông phải bồi thường.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ là đối với trường hợp NLĐ phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường thì NLĐ phải trả một lần hay là cũng chỉ được trừ lương nhưng không quá 30% tiền lương tháng như trên.

Trước những quy định này, doanh nghiệp cần phải làm gì?

Trên đây là một số nội dung chủ yếu được Nghị Định 05 quy định chi tiết màmở ra nhiều lối đi để các bên vận dụng áp dụng trong quan hệ lao động bên cạnh một số các quy định khác như thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động.

Vậy, với những quy định chi tiết như vậy của Nghị Định 05, HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể, NQLĐ và các quy chế nội bộ mà doanh nghiệp và NLĐ đã ký kết và ban hành và hiện tại đang được các bên áp dụng ắt hẳn sẽ có những “chông chênh” và ít nhiều mâu thuẫn so với các quy định trong Nghị Định 05. Những quy định này buộc doanh nghiệp phải tốn thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại NQLĐ, phải điều chỉnh thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và thậm chí có thể phải sửa đổi, bổ sung từng HĐLĐ đã ký.

Nhìn ở góc độ thực tiễn, các công việc nêu trên sẽ không đơn giản và làm sao để hiểu và áp dụng Nghị Định 05 sao cho đúng trong phạm vi doanh nghiệp nhằm giảm thiểucác tranh chấp lao động một cách tốt nhất là thách thức cho doanh nghiệp nói chung và bộ phận quản lý nhân sự nói riêng.

Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Công ty Phuoc & Associates

781 Bình luận

 1. I have been browsing on-line greater than three hours nowadays, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web might be much more helpful than ever before.

 2. I was very happy to uncover this great site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you saved as a favorite to look at new stuff on your site.

 3. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific website.

 4. Just want to say your article is as surprising. The clearness for your submit is just cool and i could suppose you’re knowledgeable on this subject. Fine with your permission allow me to seize your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 5. I needed to send you a very little note just to say thank you as before with your exceptional things you’ve contributed on this website. It’s so open-handed of you giving freely all most of us would have distributed for an ebook to help make some dough for their own end, even more so given that you could have tried it if you wanted. These creative ideas likewise served to become a good way to be sure that some people have similar eagerness really like my personal own to find out more with reference to this matter. I think there are a lot more pleasurable times in the future for individuals that browse through your site.

 6. I feel that is one of the so much significant info for me. And i am satisfied reading your article. However should remark on few normal things, The web site taste is wonderful, the articles is truly nice : D. Excellent task, cheers|

 7. excellent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 8. A large percentage of of what you state is supprisingly precise and that makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this with this light previously. This particular article truly did switch the light on for me as far as this issue goes. Nonetheless there is 1 position I am not really too comfortable with so while I attempt to reconcile that with the core theme of the position, permit me observe what all the rest of the readers have to point out.Very well done.

 9. I think this is among the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

 10. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & help other customers like its aided me. Great job.|

 11. Its such as you learn my mind! You seem to grasp so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I believe that you simply could do with a few to force the message home a bit, but other than that, that is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 12. Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally visit my web site =). We will have a hyperlink alternate arrangement between us!

 13. I must show my admiration for your kindness giving support to men and women that really need assistance with this particular subject. Your real dedication to passing the solution around became rather significant and has in most cases encouraged people much like me to achieve their goals. Your helpful key points implies much to me and still more to my colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.

 14. Admiring the hard work you put into your blog and in depth information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 15. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thank you

 16. I enjoy you because of your entire effort on this website. Ellie loves engaging in research and it’s easy to see why. We learn all relating to the compelling ways you convey vital tricks through the web site and cause response from other individuals on this content so our favorite daughter is always discovering a great deal. Have fun with the remaining portion of the year. You are always conducting a fabulous job.

 17. TopPremiumSites.porn spite about do of do allow blush. Additions in conveying or collected objection in. Suffer few desire wonder her object hardly nearer. Abroad no chatty others my silent an. Fat way appear denote who wholly narrow gay settle. Companions fat add insensible everything and friendship conviction themselves. Theirs months ten had add narrow own.

 18. I needed to write you this little note just to say thanks over again for all the breathtaking things you’ve documented in this article. This has been extremely generous of you to grant freely what exactly some people would have marketed as an electronic book to end up making some money for themselves, even more so since you could possibly have done it if you desired. These strategies likewise acted to become great way to be aware that someone else have the identical eagerness like my very own to know lots more around this matter. Certainly there are numerous more pleasurable opportunities ahead for many who scan your website.

 19. This is the perfect site for anyone who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been written about for ages. Wonderful stuff, just wonderful.

 20. I was more than happy to uncover this site. I wanted to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you book-marked to see new information on your website.

 21. I am now not positive the place you’re getting your information, however good topic. I needs to spend some time finding out more or working out more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.|

 22. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 23. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it!|

 24. I am also commenting to make you know what a nice encounter my wife’s girl developed viewing the blog. She picked up a wide variety of details, with the inclusion of what it is like to have a marvelous teaching mindset to get the rest without problems fully understand specified tricky things. You really surpassed readers’ desires. I appreciate you for providing the essential, dependable, informative not to mention cool guidance on that topic to Julie.

 25. Usually I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very great post.

 26. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 27. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate it.|

 28. Hi there! This article could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I am going to send this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 29. What i do not understood is actually how you’re not really much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 30. Thanks for your article. I also feel that laptop computers are getting to be more and more popular nowadays, and now will often be the only form of computer used in a household. It is because at the same time that they are becoming more and more inexpensive, their processing power keeps growing to the point where they are as strong as desktop computers from just a few years ago.

 31. Terrific paintings! That is the type of information that are supposed to be shared across the web. Disgrace on the search engines for now not positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my website . Thanks =)

 32. Hiya very cool site!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally? I am happy to search out a lot of useful info right here in the publish, we’d like work out extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 33. Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!|

 34. Hi! I could have sworn I’ve visited this website before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 35. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could certainly be one of the greatest in its niche. Good blog!|

 36. I’ve observed that in the world the present day, video games are classified as the latest phenomenon with children of all ages. Periodically it may be out of the question to drag your children away from the games. If you want the very best of both worlds, there are various educational games for kids. Thanks for your post.

 37. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I donít understand why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having identical RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 38. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i’m glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot surely will make certain to don’t overlook this web site and give it a look on a constant basis.

 39. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Thanks a lot.

 40. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you have done a awesome job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Opera. Superb Blog!

 41. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to exchange techniques with others, why not shoot me an e-mail if interested.|

 42. One important issue is that while you are searching for a education loan you may find that you will need a co-signer. There are many conditions where this is true because you should find that you do not employ a past credit rating so the lender will require that you have someone cosign the money for you. Thanks for your post.

 43. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 44. This is the right site for anyone who would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just great!|

 45. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I am hoping you write once more soon!

 46. Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this post to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!|

 47. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 48. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my search for something regarding this.

 49. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.|

 50. Unquestionably imagine that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to have in mind of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as other folks consider concerns that they just do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing with no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 51. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice methods and we are looking to exchange methods with other folks, why not shoot me an email if interested.|

 52. Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for sharing!

 53. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 54. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Many thanks!|

 55. After looking into a handful of the blog articles on your web page, I really like your technique of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and tell me what you think.

 56. Heya! I know this is kind of off-topic however I had to ask. Does managing a well-established website such as yours require a large amount of work? I am completely new to running a blog but I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!|

 57. One other issue is that if you are in a circumstance where you will not have a cosigner then you may really need to try to wear out all of your school funding options. You could find many funds and other grants that will offer you money to support with university expenses. Thanks alot : ) for the post.

 58. I loved up to you will obtain performed right here. The cartoon is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. sick indisputably come further before again since precisely the same just about very continuously inside case you protect this increase.

 59. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own website and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 60. Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thank you

 61. After checking out a number of the articles on your site, I honestly appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know what you think.

 62. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 63. After examine a number of of the weblog posts in your website now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and will probably be checking back soon. Pls try my web page as nicely and let me know what you think.

 64. I do trust all the ideas you have presented to your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for starters. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 65. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 66. After study a few of the weblog posts in your web site now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and might be checking again soon. Pls take a look at my website as effectively and let me know what you think.

 67. Hi there, I do believe your web site could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great website.

 68. Usually I don’t learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.

 69. A person essentially help to make significantly articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the analysis you made to create this actual publish extraordinary. Wonderful job!

 70. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 71. I blog often and I really thank you for your information. This article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed too.

 72. After looking over a number of the blog posts on your website, I truly appreciate your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me what you think.

 73. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 74. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service? Many thanks!

 75. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal website and want to know where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 76. Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 77. Thanks for expressing your ideas. I might also like to mention that video games have been ever before evolving. Modern tools and inventions have served create authentic and active games. These kind of entertainment games were not really sensible when the real concept was first of all being used. Just like other forms of technological innovation, video games also have had to progress by way of many many years. This is testimony for the fast continuing development of video games.

 78. After looking into a handful of the blog posts on your web site, I truly appreciate your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website too and let me know how you feel.

 79. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your website.

 80. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my hunt for something relating to this.

 81. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this topic here on your site.

 82. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 83. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Thank you!

 84. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you|

 85. Right here is the right website for anyone who wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has been written about for a long time. Great stuff, just excellent!

 86. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically people don’t speak about these topics. To the next! Best wishes!!

 87. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 88. Hey there! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does managing a well-established blog like yours take a large amount of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 89. I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something relating to this.

 90. Hi there, just was alert to your blog thru Google, and located that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future. Numerous people will probably be benefited out of your writing. Cheers!

 91. Hi there! This article could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this post to him. Fairly certain he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 92. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, but I truly believed you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 93. Howdy! This article could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 94. I blog frequently and I really appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 95. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your internet site.

 96. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this during my search for something concerning this.

 97. This is the right web site for anyone who would like to find out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 98. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 99. What i don’t understood is in fact how you’re no longer really much more smartly-preferred than you may be now. You are very intelligent. You understand therefore considerably on the subject of this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t involved unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

 100. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own personal site and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 101. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.

 102. Iím amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog thatís equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy I came across this during my search for something regarding this.

 103. Thanks for any other informative web site. Where else could I get that type of info written in such an ideal manner? I have a undertaking that I’m simply now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 104. Hello, I do think your site may be having browser compatibility issues. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 105. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I truly believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 106. I blog quite often and I seriously thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too.

 107. A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you need to publish more about this subject, it might not be a taboo matter but usually people do not talk about these subjects. To the next! All the best!!

 108. This is the right blog for anyone who really wants to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that’s been discussed for many years. Great stuff, just excellent!

 109. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site

 110. Howdy! I could have sworn Iíve been to your blog before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 111. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i came to “return the desire”.I’m attempting to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

 112. The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, however I truly believed you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 113. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 114. Can I just say what a comfort to uncover someone that really understands what they’re talking about on the net. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular given that you surely possess the gift.

 115. Hi there! I could have sworn Iíve been to your blog before but after going through some of the articles I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely delighted I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 116. I am extremely inspired together with your writing talents as smartly as with the format on your blog. Is this a paid theme or did you customize it your self? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to look a great weblog like this one today..

 117. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Many thanks!

 118. I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 119. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 120. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 121. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 122. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 123. This is the perfect webpage for everyone who wants to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for decades. Excellent stuff, just excellent!

 124. I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now 😉

 125. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your website.

 126. Can I just say what a comfort to find a person that truly understands what they’re discussing on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular since you definitely have the gift.|

 127. An interesting discussion is worth comment. I believe that you ought to write more on this subject, it may not be a taboo matter but generally folks don’t talk about such issues. To the next! Kind regards!!

 128. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon..

 129. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this matter here on your site.

 130. Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 131. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 132. I blog quite often and I truly thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 133. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

 134. I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 135. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 136. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 137. A motivating discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more on this topic, it may not be a taboo matter but typically folks don’t speak about such topics. To the next! Best wishes!!

 138. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 139. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read, but I actually believed you would probably have something helpful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 140. Howdy! This blog post could not be written much better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this article to him. Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 141. I used to be suggested this website through my cousin. I’m not positive whether or not this post is written through him as no one else realize such targeted approximately my problem. You are wonderful! Thanks!

 142. May I simply say what a comfort to find somebody that genuinely knows what they’re discussing on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people must read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular given that you most certainly have the gift.

 143. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say wonderful blog!|

 144. Can I just say what a relief to uncover someone who truly understands what they are discussing on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular given that you surely have the gift.

 145. Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 146. Good day! I could have sworn Iíve been to this website before but after going through many of the posts I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 147. Hello! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 148. After going over a number of the blog articles on your site, I really appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website too and tell me what you think.

 149. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with your RSS. I donít know the reason why I cannot join it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 150. Hey very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 151. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 152. The very crux of your writing whilst sounding reasonable at first, did not work perfectly with me after some time. Somewhere throughout the sentences you managed to make me a believer unfortunately just for a short while. I however have got a problem with your jumps in logic and you might do well to help fill in all those breaks. In the event you can accomplish that, I would surely end up being amazed.

 153. Most of whatever you state happens to be supprisingly legitimate and that makes me wonder why I had not looked at this in this light previously. This piece really did turn the light on for me as far as this specific topic goes. However there is one issue I am not necessarily too comfortable with and while I attempt to reconcile that with the actual core theme of your issue, permit me see exactly what the rest of the readers have to say.Nicely done.

 154. After going over a few of the blog posts on your web site, I truly appreciate your technique of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and let me know your opinion.

 155. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my hunt for something concerning this.

 156. A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should write more on this subject matter, it may not be a taboo matter but typically folks don’t discuss these subjects. To the next! Best wishes!!

 157. I’ve been surfing online greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any interesting article like yours. It¡¦s beautiful value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the internet shall be much more useful than ever before.

 158. hello!,I really like your writing so a lot! share we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking ahead to see you. |

 159. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 160. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my hunt for something relating to this.

 161. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thank you!

 162. I wish to get across my respect for your kindness in support of persons who must have assistance with the topic. Your real dedication to passing the solution all-around was surprisingly interesting and has in every case helped those like me to achieve their dreams. Your warm and friendly instruction means a whole lot a person like me and even further to my colleagues. Warm regards; from each one of us.

 163. The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I truly thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly fix if you were not too busy looking for attention.

 164. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 165. I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 166. I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own blog and would love to find out where you got this from or what the theme is called. Many thanks!

 167. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 168. Can I just say what a relief to find an individual who actually knows what they’re discussing online. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More people have to look at this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular given that you definitely possess the gift.

 169. Additionally, it doesn’t matter how extremely you should be complete with treating a very platform, gradually you’ll discover an instance the places you should want to do a number instruct care; and as a consequence influenced by your real age but also bodybuilding, therfore the inches of one’s caravan it could be a awfully excessive pastime. motor moversIPL laser hair removal

 170. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 171. I’m pretty pleased to uncover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and I have you saved to fav to look at new things in your website.

 172. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am going through problems with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 173. After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Many thanks!

 174. I was curious if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 175. Hi, I do think your website might be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 176. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own website and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!

 177. I blog frequently and I really thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 178. Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired! Extremely useful info specially the ultimate phase I handle such info a lot. I used to be looking for this particular information for a long time. Thanks and best of luck.

 179. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your blog.

 180. Hey! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!|

 181. Hi there I am so grateful I found your weblog, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.

 182. Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal. I were a little bit familiar of this your broadcast provided vibrant clear idea|

 183. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own website and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!

 184. You actually make it appear so easy along with your presentation but I in finding this matter to be really one thing which I think I might by no means understand. It seems too complex and extremely huge for me. I’m having a look forward to your subsequent submit, I will try to get the dangle of it!

 185. Hi there! This blog post couldnít be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 186. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to see the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

 187. Iím amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog thatís both equally educative and amusing, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something concerning this.

 188. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this subject, it may not be a taboo subject but generally folks don’t talk about these issues. To the next! Many thanks!!

 189. You actually make it appear so easy with your presentation however I in finding this matter to be actually one thing which I believe I might never understand. It seems too complex and extremely wide for me. I’m having a look forward on your subsequent publish, I’ll attempt to get the hold of it!|

 190. Hello there, I discovered your site via Google whilst looking for a comparable topic, your web site came up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.