Phải Trả Thế Nào Đây?

4668

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

Tính từ khi Bộ luật Lao động được thông qua ngày 23/06/1994 và có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 sau khi đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung kèm theo hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành từ cơ quan quản lý lao động các cấp (“BLLĐ 1994”) cho đến thời điểm có hiệu lực của Bộ luật lao động năm 2012 vào ngày 01/05/2013 (“BLLĐ 2012”), hiện vẫn chưa có một định nghĩa hay khái niệm pháp luật cụ thể nào về khái niệm trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Thay vào đó, BLLĐ 1994 và BLLĐ 2012 chỉ quy định các trường hợp mà người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ thanh toán trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Do vậy, người lao động và người sử dụng lao động đều có những hiểu biết khá cơ bản về quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến hai loại trợ cấp trên. Thực tế giải quyết vấn đề về quyền và nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp trước ngày 01/05/2013 cho thấy người sử dụng lao động hầu như không gặp khó khăn gì trong việc áp dụng cách tính cũng như chi trả trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, khi tiếp cận với các quy định mới của BLLĐ 2012, liên quan đến trường hợp người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo Điều 44 của BLLĐ 2012 hoặc khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp theo Điều 45 của BLLĐ 2012, hầu hết người sử dụng lao động đều cảm thấy lúng túng khi tính trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Tại sao lại có tình trạng này?

Theo BLLĐ 1994

Trước hết, theo quy định của BLLĐ 1994, người lao động được trả trợ cấp thôi việc trong 03 trường hợp sau đây:[1] (i) người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo các trường hợp của Điều 36 (hết hạn hợp đồng; đã hoàn thành công việc theo hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấp dứt hợp đồng, v…v); Điều 37 (người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng vì có lý do chính đáng); các điểm a, c, và d Điều 38 (người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc; người lao động bị ốm đau dài ngày; do thiên tai hay trường hợp bất khả kháng làm cho người sử dụng lao động phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc); điểm c khoản 1 Điều 85 (người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hay 20 ngày cộng dồn trong 1 năm); (ii) người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước được tuyển dụng trước khi có chế độ hợp đồng lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký hợp đồng lao động; và (iii) người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động trong các trường hợp: giải thể bởi quyết định của cấp có thẩm quyền, tòa án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Còn trợ cấp mất việc làm được trả cho người lao động trong trường hợp[2] (i) doanh nghiệp chia, tách sáp nhập, hợp nhất, chuyển quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản mà người sử dụng lao động kế tiếp không sử dụng hết số lao động hiện có; và (ii) chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 17 của BLLĐ 1994 tức là trường hợp người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị cho thôi việc do doanh nghiệp thay cơ cấu hoặc công nghệ và không giải quyết được việc làm mới cho người lao động.

Như vậy, quy định của BLLĐ 1994 là rất rõ ràng trong vấn đề giải quyết trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm cho người lao động, tức là người lao động chỉ được chi trả một trong hai loại trợ cấp mà thôi, tùy trường hợp.

Theo BLLĐ 2012

Trong khi đó, về trợ cấp thôi việc, ngoài những trường hợp khác thì Điều 48.1 và 36.10 của BLLĐ 2012 lại yêu cầu người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên mà bị thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Không dừng lại ở đó, Điều 49.1 của BLLĐ 2012 lại  yêu cầu người sử dụng lao động cũng phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định tại Điều 44 của BLLĐ 2012, hoặc khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 45 của BLLĐ 2012.

Nếu chỉ căn cứ vào các quy định trên đây, có thể hiểu rằng BLLĐ 2012 đã mở rộng thêm quyền cho người lao động đồng thời cũng tăng thêm nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng lao động bởi vì với cùng một trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà không giải quyết được việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động đồng thời hai khoản là trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm chứ không chỉ một khoản là trợ cấp mất việc làm như quy định tại BLLĐ 1994.

Mặc dù người sử dụng lao động sẽ cảm thấy không thoải mái với quy định mới này nhưng dù sao đây cũng là những quy định rõ ràng dưới hình thức luật để triển khai trên thực tế buộc tất cả các doanh nghiệp phải tuân theo. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Sự khó khăn của người sử dụng lao động khi hiểu và áp dụng quy định của BLLĐ 2012 về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm nằm ở Điều 49.2 của BLLĐ 2012, theo đó, thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Không tính đến thời gian người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm là trùng nhau vì đều là tổng thời gian mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động. Như vậy, với quy định tại Điều 49.2 của BLLĐ 2012, nhiều người sử dụng lao động sẽ cho rằng nếu người sử dụng lao động đã chi trả cho người lao động khoản tiền trợ cấp thôi việc theo các trường hợp luật định thì sẽ không phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động nữa. Nếu hiểu theo cách này thì người sử dụng lao động sẽ được lợi hơn vì trợ cấp thôi việc chỉ được tính là nửa tháng lương tương ứng với mỗi năm làm việc[3] trong khi trợ cấp mất việc làm lại là một tháng lương cho mỗi nằm làm việc nhưng ít nhất phải bằng hai tháng tiền lương.[4]

Rõ ràng là với cùng một trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã và với cùng một đối tượng người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp nhưng không được bố trí việc làm mới thì người sử dụng lao động sẽ rất băn khoăn khi không biết phải thực hiện nghĩa vụ của mình như thế nào cho đúng luật.

 • Cách 1: người sử dụng lao động phải trả đồng thời cho người lao động hai khoản là trợ cấp thôi việc 0,5 tháng lương và trợ cấp mất việc 01 tháng lương tổng cộng là 1,5 tháng lương cho mỗi năm làm việc.
 • Cách 2: người sử dụng lao động chỉ trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo nguyên tắc 0,5 tháng lương cho mỗi năm làm việc, và không trả trợ cấp mất việc.
 • Cách 3: thời gian đáng lẽ phải chi trả trợ cấp thôi việc sẽ không được tính, cho nên người sử dụng lao động chỉ trả trợ cấp mất việc làmcho người lao động theo nguyên tắc 01 tháng lương cho mỗi năm làm việc.

Đem vấn đề gây tranh cãi này tham vấn một chuyên viên của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội địa phương, chúng tôi nhận được ý kiến rằng hiện nay chưa có hướng dẫn đối các quy định về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm của Chính phủ hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng không loại trừ khả năng có sự nhầm lẫn trong khâu soạn thảo BLLĐ 2012. Tuy nhiên, với nguyên tắc có lợi cho người lao động theo hướng dẫn chung và không chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là người sử dụng lao động cần chi trả đồng thời trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong những trường hợp liên quan.

Giả sử rằng có sự nhầm lẫn trong khâu soạn thảo BLLĐ 2012 thì xem ra phải mất một thời gian dài nữa sự nhầm lẫn này mới được khắc phục bởi vì BLLĐ 2012 chỉ có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan ban hành BLLĐ 2012,[5] ở đây là Quốc hội mà quy trình này thì không thể diễn ra một sớm một chiều được.

Trong bối cảnh này, với tình hình khủng hoảng kinh tế buộc doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu tổ chức để thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phải sáp nhập, hợp nhất để cắt giảm lao động, xem ra người sử dụng lao động còn phải tiếp tục đối mặt với gánh nặng chi phí khi phải chi trả đồng thời trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm trong thời gian dài sắp tới bởi vì chẳng thà chi trả quyền lợi cho người lao động cao hơn còn hơn rơi vào trường hợp vi phạm pháp luật do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho người lao động. Thiết nghĩ các cơ quan Nhà nước cần phải nhanh chóng ban hành các quy định pháp luật hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm đối với trường hợp “người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã” để không gây khó cho doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo đồng thời quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai phía, người lao độngvà người sử dụng lao động.

Luật sư Nguyễn Vân Quỳnh – Ngô Nhật Minh, Luật sư Nguyễn Hữu Phước

Công ty Luật Phước& Partners

 ——–

[1] Mục III.1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003

[2] Điều 31 của BLLĐ 1994

[3] Điều 48.1 của BLLĐ 2012

[4] Điều 49.1 của BLLĐ 2012

[5] Điều 9.1 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

427 Bình luận

 1. Can I simply just say what a relief to discover somebody that genuinely understands what they’re discussing on the web. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular because you surely possess the gift.

 2. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own website and would love to know where you got this from or just what the theme is called. Cheers!

 3. Howdy, I do believe your site could possibly be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, excellent site!

 4. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy searching for attention.

 5. Hello there! This blog post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will forward this post to him. Pretty sure he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 6. You actually make it appear so easy along with your presentation however I in finding this matter to be actually something that I believe I would never understand. It kind of feels too complex and very huge for me. I am having a look ahead for your next publish, I will attempt to get the dangle of it!

 7. When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Thanks!

 8. Hi, I think your web site could possibly be having browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great site!

 9. I blog often and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 10. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 11. Hi! I could have sworn I’ve visited your blog before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 12. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I actually thought you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 13. I was very pleased to find this website. I wanted to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you book-marked to see new information in your web site.

 14. You’re so awesome! I do not think I have read through something like that before. So good to discover someone with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This web site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 15. I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!

 16. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 17. Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual effort to generate a good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get anything done.

 18. Can I simply say what a relief to discover an individual who truly knows what they’re talking about online. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular because you certainly have the gift.

 19. May I simply say what a relief to uncover somebody who genuinely knows what they are discussing on the net. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More people should read this and understand this side of your story. It’s surprising you are not more popular given that you definitely possess the gift.

 20. This is the right site for everyone who would like to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic which has been discussed for years. Great stuff, just excellent!

 21. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks

 22. “An interesting discussion is worth comment. I do think that you need to write more about this subject, it might not be a taboo subject but usually people do not discuss these topics. To the next! All the best!!”
  כאן

 23. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 24. I was more than happy to uncover this page. I want to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely liked every part of it and I have you book marked to check out new stuff in your website.

 25. You’re so cool! I don’t believe I have read through a single thing like that before. So nice to discover somebody with some genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 26. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks!

 27. Definitely consider that which you stated. Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest thing to take note of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as folks consider worries that they plainly do not know about. You controlled to hit the nail upon the highest as well as outlined out the whole thing with no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 28. Its like you read my mind! You seem to know a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you just could do with a few p.c. to power the message home a little bit, however other than that, that is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

 29. What i do not realize is actually how you are not actually much more well-liked than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 30. After looking into a number of the blog posts on your site, I truly appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know how you feel.

 31. Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 32. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 33. Hi, I do think your web site may be having browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 34. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I really believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 35. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 36. Hello, I do believe your web site might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent website!

 37. I have to thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 38. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something concerning this.

 39. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 40. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your internet site.

 41. This is the perfect website for everyone who hopes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject which has been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent!

 42. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thank you!

 43. Hi there! This post could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this information to him. Pretty sure he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!

 44. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thanks a lot!

 45. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, however I actually believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 46. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

 47. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you finding the time and energy to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 48. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Cheers!

 49. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am encountering issues with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 50. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your site.

 51. Right here is the perfect blog for anyone who hopes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Excellent stuff, just great!

 52. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

 53. You’re so cool! I do not believe I’ve truly read through a single thing like that before. So nice to find someone with a few unique thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This web site is something that is needed on the internet, someone with some originality!

 54. You are so cool! I do not believe I’ve read something like that before. So wonderful to discover another person with some unique thoughts on this subject. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 55. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that service? Thanks!

 56. I am only writing to make you be aware of what a awesome discovery our princess developed reading the blog. She picked up so many pieces, including what it is like to possess an excellent coaching spirit to let other folks without problems have an understanding of several extremely tough things. You actually did more than our desires. I appreciate you for providing such priceless, dependable, edifying and even fun tips on that topic to Janet.

 57. Right here is the right web site for anyone who hopes to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for decades. Great stuff, just excellent!

 58. Can I just say what a relief to uncover a person that truly understands what they’re talking about on the net. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. More people should check this out and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you certainly possess the gift.

 59. Howdy, I do believe your website may be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great blog!

 60. Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will send this post to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 61. I absolutely love your website.. Great colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own site and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!

 62. Can I simply just say what a comfort to find somebody who genuinely knows what they’re talking about on the web. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular because you most certainly have the gift.

 63. Hi there, I do think your website could possibly be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great blog!

 64. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, however I actually thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 65. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having the same RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 66. You are so cool! I don’t think I’ve read through anything like this before. So great to discover another person with unique thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This website is one thing that’s needed on the internet, someone with some originality!

 67. Next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you’d have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 68. Can I simply say what a comfort to find someone who genuinely understands what they’re talking about over the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular because you certainly have the gift.

 69. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little homework on this. And he actually bought me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your web page.

 70. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your website.

 71. After checking out a number of the blog posts on your web page, I seriously like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know what you think.

 72. The bitcoin price, after nudging $65,000 per bitcoin in April, dropped to just under $30,000 this week before rebounding slightly.

  If you have been considering to buy bitcoins but found it too expensive, your chance to buy bitcoin at 50% off is here!

  The SEC in the US classifies Bitcoin as a digital asset and Bitcoin is here to stay. If you fear Bitcoin’s price going down, please take a look at Bitcoin’s chart over the last 10 years, each time it crashes 50%, it has always gone on to make new all time high!

  And Bitcoin is not the only cryptocurrency on discount! Most cryptos are down in prices too!

  If you want profits, we buy when prices are low and sell when prices are high!

  Sure, cryptos might drop a little more from current prices, and if you are new, you can buying a little cryptocurrency over a few days or weeks by using the dollar cost averaging method.

  For example, instead of buying $1000 worth of cryptocurrencies in a single day, buy $100 per day over 10 days. In this way you can get a good average price.

  If you want to take advantage of the crazy discounts now, you can buy cryptocurrecncies at Binance here (biggest crypto exchange in the world).

  https://bit.ly/33yXOqz -> Use this link to sign up at Binance for free and get 10% off ALL your trades in Binance forever!

 73. May I simply just say what a relief to uncover someone that truly knows what they are discussing on the net. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people have to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular since you surely possess the gift.

 74. I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal site and want to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers!

 75. May I just say what a comfort to discover an individual who truly knows what they are discussing on the net. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

 76. A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more about this subject, it might not be a taboo subject but generally folks don’t speak about such topics. To the next! All the best!!

 77. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something regarding this.

 78. I blog quite often and I seriously thank you for your information. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 79. Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 80. This is the right web site for anybody who really wants to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need toÖHaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for a long time. Great stuff, just wonderful!

 81. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 82. “Can I simply just say what a relief to find an individual who really understands what they’re discussing on the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people must check this out and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular given that you definitely have the gift.”
  דירות דיסקרטיות בתל אביב

 83. Everything is very open with a clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your website is useful. Thank you for sharing!

 84. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or what the theme is named. Many thanks!

 85. After looking over a handful of the blog articles on your web site, I honestly like your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and let me know what you think.

 86. You are so awesome! I don’t think I have read through anything like that before. So great to discover someone with unique thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 87. Next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I really believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you were not too busy looking for attention.

 88. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 89. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I donít understand why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 90. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 91. I seriously love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own site and would like to know where you got this from or just what the theme is named. Thanks!

 92. You’re so interesting! I do not suppose I have read through something like that before. So good to find another person with genuine thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 93. I’m extremely pleased to uncover this site. I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely really liked every bit of it and I have you bookmarked to check out new information on your blog.

 94. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now 😉

 95. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Kudos!

 96. I blog quite often and I truly thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 97. After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!

LEAVE A REPLY

Vui lòng nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên của Bạn