Xung Đột Lợi Ích – Một Số Lưu Ý Cho Chủ Doanh Nghiệp

5436

Hãy tưởng tượng bạn phát hiện một số nhân viên công ty bạn (“CT”) đang làm một số việc như: (i) thành lập CT riêng kinh doanh các loại hàng hóa hay cung cấp các loại dịch vụ mà CT bạn đang cung cấp; (ii) lấy một số thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn phục vụ cho công việc kinh doanh của họ và/hoặc gia đình họ; (iii) thông qua CT của họ hay gia đình họ cung cấp một số dịch vụ, hàng hóa cho các nhà cung cấp, khách hàng của CT bạn hay thậm chí là đi vay tiền của họ; (iv) tận dụng vị trí của nhân viên trong CT bạn để giao dịch với bên thứ ba cho mục đích cá nhân của nhân viên; (v) đại diện cho CT bạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp là những CT do nhân viên đó hay những người thân/họ hàng của họ thành lập; (vi) nhận quà có giá trị từ các nhà cung cấp hay khách hàng của CT  bạn; (vii) đi làm thêm công việc thứ hai cho đối thủ cạnh tranh với CT  bạn. Đây được gọi chung là “xung đột lợi ích” (“XĐLI”). Hiện không có quy định cụ thể về XĐLI nhưng có thể hiểu nôm na là XĐLI thường xuất hiện khi lợi ích cá nhân của nhân viên hoặc của một “bên liên quan” với nhân viên có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhân viên hoặc làm suy yếu khả năng của nhân viên để hành động vì lợi ích tốt nhất cho người sử dụng lao động. “Bên liên quan” có thể là gia đình của nhân viên, bạn thân, hay một doanh nghiệp mà nhân viên giữ một sự quan tâm đáng kể, hoặc bất cứ ai mà nhân viên đang nợ một nghĩa vụ.

Vậy nếu bạn là nhà quản lý của CT bạn thì bạn sẽ phải làm gì, đặc biệt nếu bạn là một người đến từ các nước phương tây nơi mà luật pháp thường đòi hỏi người lao động phải tuân thủ nguyên tắc “loyalty, fidelity and good faith” với chủ lao động mà xin tạm dịch ra tiếng Việt là “trung thành, trung thực và đức tin”? Chắc nhiều người sẽ trả lời ngay là cần phải áp dụng hình thức kỷ luật lao động cao nhất là sa thải để đuổi việc ngay nhân viên vi phạm nhằm tạo kỷ cương, tránh tạo tiền lệ xấu ảnh hưởng đến thanh danh, văn hóa của CT.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện được việc này tại Việt Nam, điều đầu tiên mà bạn nên làm là kiểm tra xem luật pháp Việt Nam có cho phép CT  bạn làm như vậy không? Nếu luật pháp không cho phép thì bó tay thôi và bạn phải thương lượng với nhân viên vi phạm để thuyết phục họ đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường hay trợ cấp cho họ một số tiền hay lợi ích tài chính nào đó. Nếu bạn vẫn sa thải người đó thì việc kỷ luật đó có thể bị xem là trái với pháp luật lao động và hậu quả là CT bạn có thể phải thu hồi quyết định kỷ luật, phục hồi công việc ban đầu và bồi thường thiệt hại cho họ (nếu có).

Còn nếu luật pháp cho phép thì bước kế tiếp là bạn phải kiểm tra xem các hành vi vi phạm này có được ghi trong nội quy lao động của CT bạn đã được đăng ký với cơ quan lao động địa phương chưa? Nếu chưa thì cũng sẽ khó có thể áp dụng vì nhân viên vi phạm vì họ có thể bác lại rằng họ đâu có biết là các hành vi này bị cấm và nếu vi phạm thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật lao động sa thải. Nếu các hành vi vi phạm này, dù không được ghi trong nội quy lao động, nhưng được ban hành dưới dạnh thông báo nội bộ như email, bản tin thì nhân viên vi phạm cũng có thể bác rằng những quy định nào chưa được nêu trong nội quy lao động nên chưa có giá trị pháp lý áp dụng. Còn nếu các hành vi vi phạm này được ghi cụ thể trong nội quy lao động thì CT  bạn cũng phải tiến hành đầy đủ các thủ tục sa thải theo quy định của pháp luật lao động mới có thể sa thải các nhân viên vi phạm.

Bây giờ, chúng ta quay lại xem từng hành vi như được đề cập ở trên xem chúng có bị pháp luật hiện hành của Việt Nam cấm không.

Về hành vi thứ nhất là nhân viên thành lập CT  riêng kinh doanh các loại hàng hóa hay cung cấp các loại dịch vụ mà CT  bạn đang cung cấp thì hiện không có quy định nào cấm người lao động không được làm như vậy cả. Thậm chí Điều 13 của Luật Doanh Nghiệp còn quy định mọi cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp (trừ một vài trường hợp như cán bộ, công chức Nhà nước, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hoặc đang bị phạt tù, v.v.) ở bất kỳ ngành, nghề nào (trừ một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh theo quy định của chính phủ). Do vậy, quy định này không thể đưa vào quy chế về XĐLI của CT  bạn được và theo luật thì CT bạn cũng không thể danh chính ngôn thuận cấm nhân viên làm điều này được. Cái mà CT bạn có thể làm là nghiêm cấm nhân viên không được sử dụng thời gian làm việc cho CT bạn, các công cụ lao động, thông tin kinh doanh của CT  bạn để phục vụ cho công việc kinh doanh riêng của họ và nên khuyến khích họ thông tin cho CT bạn biết về các XĐLI này để CT bạn có phương cách quản lý rủi ro phù hợp.

Về việc nhân viên lấy một số thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn phục vụ công việc kinh doanh riêng của họ và/hoặc gia đình họ thì vấn đề này đã được quy định tại điều 85.1 (a) của Bộ luật lao động. Theo đó, nếu người lao động có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của CT mà CT có thể chứng minh rõ ràng được thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Tuy nhiên, trong thực tế thì việc chứng minh nhân viên lấy thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn để phục vụ cho công việc kinh doanh riêng của họ và/hoặc gia đình họ sẽ rất khó vì bạn sẽ gặp khó khăn nếu muốn tiếp cận để lấy được bằng chứng chứng minh.

Về việc nhân viên cung cấp một số dịch vụ, hàng hóa cho các nhà cung cấp hay khách hàng của CT bạn hay thậm chí là đi vay tiền từ họ thì hiện pháp luật hiện hành không cấm các trường hợp này. Quyền tự do kinh doanh của cá nhân đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp cũng như quyền tự do giao dịch thương mại của thương nhân đã được quy định trong Luật Thương mại hiện hành, cụ thể là các bên có quyền tự do thoả thuận miễn sao không trái với quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại.

Về việc nhân viên lợi dụng vị trí và quyền hạn của mình trong CT bạn để giao dịch với bên thứ ba nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân thì điều 85.1 (a) của Bộ luật lao động có quy định là người lao động có các hành vi khác mà gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của doanh nghiệp thì có thể bị chế tài bằng hình thức kỷ luật sa thải nhưng với điều kiện là mức độ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của doanh nghiệp phải được CT bạn quy định bằng một số tiền cụ thể và được ghi trong nội quy lao động đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu không quy định mức tiền cụ thể hay nội quy lao động không được đăng ký thì sẽ khó có thể áp dụng hình thức sa thải được.

Về việc nhân viên mua sắm các loại hàng hóa, dịch vụ cho CT bạn từ các nhà cung cấp là những CT do những người thân/họ hàng của nhân viên đó thành lập thì pháp luật hiện hành không cấm. Việc mua sắm này là thỏa thuận giữa các bên (giữ CT bạn và CT có liên quan của nhân viên), cho nên trong trường hợp xảy ra vi phạm thì tranh chấp sẽ được giải quyết căn cứ theo nội dung các bên đã thỏa thuận và quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Về việc nhân viên nhận quà cáp từ các nhà cung cấp, khách hàng của CT bạn, điều này sẽ làm cho nhân viên CT bạn thiếu công tâm hoặc thiên vị trong việc giao dịch và xử lý vấn đề với các nhà cung cấp hoặc khách hàng của CT bạn, gây ảnh hưởng đến lợi ích cho CT bạn. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ quy định về việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, mà chưa có quy định điều chỉnh đối với các đối tượng khác. Hơn nữa, việc nhận quà cáp không phải là hành vi trưc tiếp gây ra xung đột lợi ích với CT bạn, mà chỉ mang tính chất tác động vào nhân viên gây ra xung đột lợi ích với CT một cách gián tiếp nên sẽ khó bị xem là một hành vi vi phạm trực tiếp theo quan điểm của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Về việc nhân viên đi làm thêm công việc thứ hai cho một đối thủ cạnh tranh với CT bạn thì điều này trong một chừng mực nào đó cũng không thể cấm được vì theo Điều 30.3 của Bộ luật lao động và Điều 5.1 của Nghị định số 195/CP đươc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2002/NĐ-CP thì người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động với một hay nhiều người sử dụng lao động cùng một lúc nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Vậy CT bạn chỉ có thể không đồng ý việc nhân viên đi làm thêm công việc thứ hai nếu họ không bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định hiện hành thì thời giờ làm việc của người lao động là 8 giờ/1 ngày và tối đa không quá 4 giờ làm thêm. Lấy ví dụ một người lao động ký hai hợp đồng lao động, một với CT bạn và một cái khác với một CT khác và mỗi nơi đều làm 8 tiếng trong giờ hành chính thì không được vì không đảm bảo được thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật lao động.

XĐLI có thể liên quan đến kỷ luật lao động và tinh thần làm việc của nhân viên, cũng như làm thiệt hại đến danh tiếng của CT bạn, và đặt CT bạn vào tình huống có thể phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý với các bên thứ ba. Bạn có thể giảm thiểu được những rủi ro và trách nhiệm này với điều kiện là bạn, với tư cách là người sử dụng lao động, hãy chắc chắn rằng: (1) XĐLI theo quy định của CT bạn được nhân viên của bạn hiểu rõ, và (2) về mặt thủ tục, XĐLI (thậm chí nếu chỉ là đang có tiềm năng thôi) cần phải bị chấm dứt nhanh chóng.

Vậy bạn phải làm gì đây? Các bước sau đây trong một chừng mực nào đó giúp CT bạn giảm thiểu những rủi ro về việc vi phạm XĐLI của nhân viên.

Bước 1: Bạn cần soạn thảo một quy chế về XĐLI áp dụng cho CT bạn hay sử dụng bản quy chế về XĐLI mà CT mẹ đang sử dụng ở nước ngoài có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh của CT bạn tại Việt Nam. Quy chế về XĐLI sẽ tùy văn hóa, chính sách của từng CT nhưng nên có: (i)  Sự giải thích rõ ràng các tình huống mà có thể phát sinh XĐLI; (ii) Quy định về việc nhận quà tặng hoặc các bổng lộc khác từ khách hàng, nhà cung cấp của CT bạn; (iii) Quy định việc nhân viên không sử dụng văn phòng nơi làm việc, công cụ lao động, thông tin, và văn phòng phẩm của CT bạn cho mục đích công việc kinh doanh riêng của nhân viên; (iv) khuyến khích nhân viên thông báo cho bạn các XĐLI ngay sau khi chúng phát sinh hay có tiềm năng phát sinh cũng như những giao dịch kinh doanh cá nhân mà nhân viên có trước khi làm việc cho CT mà có dấu hiệu vi phạm đến quy chế về XĐLI; (v) thông báo nhân viên sẽ phụ trách về XĐLI để nhân viên có thể báo cáo các vấn đề liên quan đến XĐLI; (vi) quy định về thủ tục điều tra và quản lý nội bộ đối với XĐLI; và (vii) có tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ vi phạm nào đối với quy chế về XĐLI sẽ dẫn đến việc bị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định của Nội quy lao động đã đăng ký, bao gồm cả hình thức kỷ luật lao động cao nhất là sa thải trong một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng mà luật pháp cho phép sa thải.

Bước 2: Vì pháp luật Việt Nam hầu như không có quy định về XĐLI trong quan hệ lao động của các CT nên bản thảo quy chế về XĐLI của CT bạn cần được một hãng luật hay luật sư có chuyên môn về pháp luật lao động ở Việt Nam góp ý sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp và tuân thủ với các quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với những quy định về XĐLI không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hay không được pháp luật Việt Nam quy định nhưng đó là yêu cầu bắt buộc của CT mẹ ở nước ngoài thì có thể tách riêng các quy định này thành một tập hướng dẫn riêng (“Employee Guide”) và cho nhân viên tham khảo để họ tự nguyện tuân thủ.

Bước 3:  Bạn đưa nội dung quy chế về XĐLI vào nội quy lao động của CT bạn và có quy định rõ về các hình thức chế tài có liên quan tùy theo từng mức độ vi phạm và thiệt hại cụ thể gây ra (khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác hoặc sa thải) và cho đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có giá trị pháp lý áp dụng.

Bước 4:  Đưa nội dung Nội quy lao động được điều chỉnh, bổ sung và đã được đăng ký lên mạng nội bộ (intranet) cũng như treo trên các bảng thông báo trong các văn phòng của CT bạn để mọi người biết. Nếu cẩn thận hơn thì có thể sao chép cho mỗi nhân viên mỗi người một bản và yêu cầu mỗi người xác nhận đã đọc và hiểu nội dung của Nội quy lao động được điều chỉnh, bổ sung.

Bước 5: Hàng năm, bộ phận pháp lý của CT bạn sẽ tổ chức tối thiểu một buổi nói chuyện chuyên đề về việc tuân thủ quy định về XĐLI với nhân viên nhằm mục đích nâng cao nhận thức của họ, cập nhật cho họ những thay đổi đối với quy định XĐLI của CT cũng như xem lại các trường hợp vi phạm đã phát sinh trong thực tế tại CT bạn để mọi người lưu ý. Đối với những CT lớn mà số lượng nhân viên mới vào làm việc trong năm tương đối lớn thì cần có một khóa huấn luyện tuân thủ ban đầu cho những người mới khi họ mới bắt đầu vào làm việc, bao gồm việc huấn luyện việc tuân thủ quy định về XĐLI.

Bước 6: Đảm bảo rằng nhân viên biết ai trong CT bạn là người chịu trách nhiệm chính về việc tuân thủ quy định về XĐLI để họ có thể báo cáo các trường hợp XĐLI của họ, hoặc thảo luận về mối quan tâm về XĐLI của họ khi họ gặp vấn đề. Trong trường hợp nhân viên cảm thấy việc nói chuyện với người giám sát trực tiếp là không phù hợp hay không thoải mái, thì cần có cơ chế nội bộ chỉ định các nhân viên cấp cao hơn hoặc luật sư nội bộ của CT như những người thay thế để nhận báo cáo từ nhân viên.

Bước 7: Đối với một số trường hợp vi phạm đầu tiên, bạn cần nghiêm khắc áp dụng kỷ luật lao động nghiêm khắc theo tinh thần nội dung nội quy lao động đã được đăng ký và trình tự thụ tục kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động để mọi người lấy đó làm gương mà nghiêm túc trong việc tuân thủ quy định về XĐLI.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về các vấn đề về lao động và việc làm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: +84 (28) 3622 3522 hoặc email cho chúng tôi tại info@phuoc-associates.com

174 Bình luận

 1. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 2. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 3. Title

  […]we prefer to honor numerous other world wide web websites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 4. I truly love your site.. Great colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own personal site and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Thank you!

 5. However, you need to have capabilities for management of their money in sports betting.|Do i think the other things like lollipops, cookies, donuts and more. Power Cleans and Power Snatches are perfect ways generate.hmmm.POWER! This movement builds mental toughness as much as physical.|Those that do deal with lateral speed usually limit it to several 20-yard shuttle tests. Nonetheless, if the picks encountered are easier, money should be increased. Intending on working them at least twice per week.|You can decide on either along side it tear or maybe the insects top stub football checks. These are those who tarnish the picture of the beautiful game. Lindon won medals for his breakthroughs creating balls for your game.|Next, select bedding that the child will enjoy. What other sport its possible were every region includes a team? Some would even say that college has several more followers than the nation’s football team.|However, you might also want to have capabilities for management of their money in sports betting. Is that the type of football they will play in future colonies? This is what happened the particular 2009 campaign for the Broncos.|Target some smaller schools in the event it is spot answer an individual. Hence, if luck is working for you and there are the necessary acumen, you can produce money quality.|Intending on working them at least twice per week. Great kid and great possibilities for stardom here. The alternative sport has produced a lot of local stories? These games are patterned after American Football.|This may cause sure the guidance you’re getting from them is stays accurate, otherwise you’re wasting your time.

 6. Therefore, it is definately a tricky task for you to get their hands on these kits.|Make sure ALL your players get the proper chops. If you do not get the loading phase of the rear arm correct, it’s tough for your swing or throw to extract. There are thousands of online autographs sites.|Move the ball down area 10 yards at once. eat on the clock. Finally, no football bedroom would be complete without real footballs. At one end of record will be most probable home benefits.|The American odds will also called as money brands. In 1935 the Heisman Trophy, was developed to be awarded to probably the most outstanding football player. Late Olayinka John (Ayogi) was the then coach of eleven brothers.

 7. I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal site and would love to know where you got this from or what the theme is called. Thanks.

 8. Hello! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly pleased I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently.

 9. Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 10. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nonetheless seriously worth taking a appear, whoa did one master about Mid East has got extra problerms too […]

 11. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always useful to read through content from other authors and use a little something from other sites.

 12. Good day! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 13. Right here is the perfect site for everyone who wishes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that has been written about for a long time. Great stuff, just wonderful.

 14. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx.

 15. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I actually believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 16. I was very happy to find this site. I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you bookmarked to check out new information on your website.

 17. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 18. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and would love to know where you got this from or what the theme is named. Kudos.

 19. Can I just say what a comfort to uncover someone who actually understands what they are discussing online. You definitely realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely have the gift.

 20. The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read, but I truly thought you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 21. You’re so cool! I do not believe I’ve truly read through something like this before. So nice to find another person with original thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality.

 22. After looking into a handful of the articles on your web page, I honestly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and let me know your opinion.

 23. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my search for something relating to this.

 24. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I am hoping to see the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 25. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read through content from other writers and practice something from their sites.

 26. Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author. I will always bookmark your blog and may come back in the foreseeable future. I want to encourage continue your great writing, have a nice day!|

 27. Новости:
  Статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян Михаил МишустинУ нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе.

  Искали кредит 30000? Заходи на портал и попробуй оформить park-unost.ru и получи микромикрокредит до 15000 рублей 100% процентов без отказа и проверок в городе Владивосток.

  Отказали в кредите? Заберите наличку за 20 сек. одобряют всем 97%,. Минимум условий. Оформите онлайн!
  Hаличные мгновенно
  Минимум проверок. 98% одобрений.

  Новости:
  Открывая пластиковую карту, необходимо внимательно изучить тариф , в рамках которого будет происходить ее обслуживание. Зачастую банки вводят дополнительные комиссии за конвертацию. Угадать заранее, к чему приведут превращения одной валюты в другую и какие расходы вы при этом понесете, практически невозможно. Звонить в банк и интересоваться курсом конвертации бессмысленно, вам все равно никто не сможет ответить на этот вопрос. Дело в том, что банк проводит конвертацию не в тот момент, когда вы расплачиваетесь картой, а при получении финансового подтверждения этой операции от банка, который обслужил карту за рубежом. Поскольку информация может идти и месяц (все это время потраченная сумма будет просто заблокирована на вашем счете), никто вам, естественно, не скажет, каким в итоге окажется курс конвертации. Details

 28. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your site.

 29. After looking over a number of the blog articles on your site, I honestly appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me how you feel.

 30. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I’m hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 31. Hello, I think your site may be having internet browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic website.

 32. You’re so cool! I do not think I’ve truly read anything like that before. So wonderful to discover somebody with some genuine thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a little originality.

 33. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 34. After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Cheers.

 35. I’m extremely pleased to find this great site. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you book-marked to check out new things in your web site.

 36. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he actually ordered me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your site.

 37. Tỷ Số Soccer Trực Tuyến Thời Điểm Hôm Nayma sói onlineTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội không ngán Lebanon tuy vậy sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch tranh tài, bạn có thể chuẩn bị xếp việc làm

 38. Thẳng Bóng Đá Hôm Nay, Links Xem Soccer Trực Tuyến 24hbong truc tiepV.League là giải đấu số một trong khối hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm loạt trận đấu của những giải World Cup, Asian Cup, SEA Games, vòng chủng loại World Cup cũng thường xuyên được tiếp sóng tại đây. Trước đó, HLV trưởng Phạm Minh Giang đã chốt xong danh sách 14 cầu thủ tham gia 2 trận đấu với Lebanon. So cùng với ĐộI hình dự VCK futsal World Cup 2016

 39. Tỷ Số Bóng Đá Trực Tuyến Ngày Hôm Nayxoi lac tvTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới cho futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội ko ngán Lebanon tuy nhiên sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch tranh tài, quý khách rất có thể sắp xếp việc làm

 40. Tỷ Số Bóng Đá Trực Tuyến Thời Điểm Hôm Naythvl1 trực tuyếnTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội ko ngán Lebanon tuy nhiên sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch tranh tài, quý khách rất có thể sắp xếp làm việc

 41. Thẳng Bóng Đá Việt Nam Vs Lebanon. Xem Truc Tiep Bong Da. Futsal Việt Namvào rồi tiviTrên băng ghế huấn luyện, Lebanon đã bửa nhiệm Ramiro Lopez cách đây 3 tuần. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chủ yếu ớt làm việc trên Ý và từng có thời gian thực hiện việc trên Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang đợi Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế cho trận lượt về sau đây hai ngày. Chelsea đã cần trải qua 8 phút bù giờ nghẹt thở bảo đảm an toàn thắng lợi.

 42. Trực Tiếp Bóng Đá Hôm Nay, Link Coi Trực Tuyến Video Clip Trường Hợpxem vtv1 nhanh nhấtTrên băng ghế giảng dạy, Lebanon đã bổ nhiệm Ramiro Lopez cách đây 3 tuần. Nhà cầm cố quân nhân viên Tây Ban Nha chủ yếu ớt thực hiện việc trên Ý và từng có thời hạn thực hiện việc tại Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang đợi Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế mang đến trận lượt về sau đây hai ngày. Chelsea đã nên trải qua 8 phút bù giờ khó thở đảm bảo thắng lợi.

 43. Thẳng đá Bóngbong da 24Trên băng ghế huấn luyện, Lebanon đã bửa nhiệm Ramiro Lopez cách đây 3 tuần. Nhà cầm cố quân người Tây Ban Nha công ty yếu làm việc tại Ý và từng có thời hạn thực hiện việc tại Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang đợi Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế đến trận lượt về tại đây hai ngày. Chelsea đã nên trải qua 8 phút bù giờ không thở được bảo đảm an toàn chiến thắng.

 44. Kênh Trực Tiếp Soccer Thời Điểm Hôm Nayvtc14 onlineTrên băng ghế huấn luyện, Lebanon đã bửa nhiệm Ramiro Lopez cơ hội đây 3 tuần. Nhà cầm cố quân nhân viên Tây Ban Nha công ty yếu đuối làm việc trên Ý và từng có thời hạn thực hiện việc tại Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang chờ Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế đến trận lượt về tại đây hai ngày. Chelsea đã cần trải qua 8 phút bù giờ nghẹt thở đảm bảo thành công.

 45. Thẳng Soccertrực tiếp chung kết c1 2018Trên băng ghế đào tạo, Lebanon đã xẻ nhiệm Ramiro Lopez cơ hội đây 3 tuần. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhà yếu làm việc trên Ý và từng có thời hạn thực hiện việc trên Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang đợi Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế cho trận lượt về sau đây hai ngày. Chelsea đã nên trải qua 8 phút bù giờ nghẹt thở bảo vệ chiến thắng.

 46. Link Xem Thẳng Bóng Đá Futsal Việt Nam Vs Lebanon Vòng Loại World Cupvtc9 onlineXem đá bóng trực tuyến Trực tiếp Odd BK vs Sarpsborg, 20h ngày 24/5, giải VĐQG Na Uy. Xem lịch vạc sóng trực tiếp đá bóng EURO hôm nay được Webthethao update chính xác nhất.

 47. Trực Tiếp Bóng Đá90phutTrên băng ghế đào tạo, Lebanon đã xẻ nhiệm Ramiro Lopez cơ hội đây 3 tuần. Nhà nắm quân nhân viên Tây Ban Nha chủ yếu ớt thực hiện việc tại Ý và từng có thời gian thực hiện việc trên Kuwait.|Và NHM bóng đá Việt Nam đang được hóng Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế mang đến trận lượt về tại đây hai ngày. Chelsea đã cần trải qua 8 phút bù giờ khó thở đảm bảo thành công.

 48. Coi Trực Tiếp Soccerlịch chiếu phim lotte nha trangTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội ko ngán Lebanon song sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch thi đấu, quý khách có thể chuẩn bị xếp việc làm

 49. Link Coi Trực Tiếp Bóng Đá Futsal Việt Nam Vs Lebanon Vòng Loại World Cupket qua c2Đây có lẽ rằng là ngôi trường hợp “của đi thay cho nhân viên” khá may mắn đối cùng với Ben McLemore. Thiếu chút nữa tay ném của Los Angeles Lakers đã có được thể bắt gặp tai nạn nghiêm trọng. Cập nhật kết quả trận nước Việt Nam vs Lebanon thuộc play-off vòng chủng loại Futsal World Cup 2021.

 50. Tỷ Số đá Bóng Trực Tuyến Thời Điểm Hôm Nay365 ca cuoc.comTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội không ngán Lebanon tuy nhiên sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch thi đấu, quý khách rất có thể chuẩn bị xếp làm việc

 51. Hello there! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often.

 52. Trực Tiếp đá Bóng Việt Nam Vs Lebanon. Coi Truc Tiep Bong Da. Futsal Việt Namlịch thi đấu king cupĐây có lẽ là ngôi trường hợp “của đi thay cho nhân viên” khá như mong muốn đối với Ben McLemore. Thiếu chút nữa tay ném của Los Angeles Lakers đã có thể gặp tai nạn nguy hiểm. Cập nhật kết quả trận nước ta vs Lebanon thuộc play-off vòng loại Futsal World Cup 2021.

 53. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this topic here on your web page.

 54. Xoilac Tv Thẳng đá Bóng truc tiep kenoĐội tuyển futsal nước Việt Nam đã có một trận đấu chấp nhận được trước phe đối lập đầy mức độ mạnh Lebanon. Kết trái Bà Rịa-Vũng Tàu vs Bình Phước thời điểm hôm nay 18h00 ngày 5/5, Hạng nhất nước ta.

 55. Xoilac Tv Trực Tiếp Bóng ĐábongdawapĐây có lẽ là ngôi trường hợp “của đi thay cho người” khá như ý đối với Ben McLemore. Thiếu chút nữa tay ném của Los Angeles Lakers đã có thể gặp gỡ hiểm họa nguy hiểm. Cập nhật kết trái trận nước ta vs Lebanon thuộc play-off vòng loại Futsal World Cup 2021.

 56. I was very pleased to find this website. I want to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved to fav to look at new information on your web site.

 57. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Thank you.

 58. Xoilac Tv Trực Tiếp đá Bóngcakhia.linkĐây có lẽ là ngôi trường hợp “của đi thay nhân viên” khá như ý đối cùng với Ben McLemore. Thiếu chút nữa tay ném của Los Angeles Lakers đã được thể gặp gỡ tai nạn nghiêm trọng. Cập nhật kết trái trận Việt Nam vs Lebanon thuộc play-off vòng chủng loại Futsal World Cup 2021.

 59. May I simply say what a relief to uncover an individual who really understands what they’re discussing on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More and more people must look at this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular because you most certainly possess the gift.

 60. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your internet site.

LEAVE A REPLY

Vui lòng nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên của Bạn