Trong trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì làm như thế nào?

trong-truong-hop-nguoi-lao-dong-co-2-so-bao-hiem-xa-hoi-thi-lam-nhu-the-nao

Khi có 2 sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động phải thực hiện thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội thành một sổ thống nhất.

Khi 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan Bảo hiểm Xã hội thu hồi tất cả các sổ bảo hiểm xã hội, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ bảo hiểm xã hội vào sổ mới theo Điều 46.4 của Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Khi 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị mà người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi theo Điều 43.3.1 (e) của Quyết định 595/QĐ-BHXH.