Người lao động có thể tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Theo quy định tại Điều 47.3 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả lại cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng lao động không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, người lao động có thể chủ động đến cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện việc chốt sổ trên cơ sở người sử dụng lao động đã thực hiện báo giảm người lao động và nghĩa vụ trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội. Đối với người sử dụng lao động nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan Bảo hiểm Xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 46.3.2 của Quyết định 595/QĐ-BHXH.