Người lao động có phải đóng phí công đoàn không?

phi cong doan

Theo quy định tại Điều 26.2 Luật công đoàn 2012, kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ngoài ra, người lao động không thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo Điều 4 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013. Như vậy, người lao động không phải đóng khoản phí này. Tuy nhiên, nếu người lao động tham gia công đoàn thì phải đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.