Xung Đột Lợi Ích – Một Số Lưu Ý Cho Chủ Doanh Nghiệp

4280

Hãy tưởng tượng bạn phát hiện một số nhân viên công ty bạn (“CT”) đang làm một số việc như: (i) thành lập CT riêng kinh doanh các loại hàng hóa hay cung cấp các loại dịch vụ mà CT bạn đang cung cấp; (ii) lấy một số thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn phục vụ cho công việc kinh doanh của họ và/hoặc gia đình họ; (iii) thông qua CT của họ hay gia đình họ cung cấp một số dịch vụ, hàng hóa cho các nhà cung cấp, khách hàng của CT bạn hay thậm chí là đi vay tiền của họ; (iv) tận dụng vị trí của nhân viên trong CT bạn để giao dịch với bên thứ ba cho mục đích cá nhân của nhân viên; (v) đại diện cho CT bạn mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp là những CT do nhân viên đó hay những người thân/họ hàng của họ thành lập; (vi) nhận quà có giá trị từ các nhà cung cấp hay khách hàng của CT  bạn; (vii) đi làm thêm công việc thứ hai cho đối thủ cạnh tranh với CT  bạn. Đây được gọi chung là “xung đột lợi ích” (“XĐLI”). Hiện không có quy định cụ thể về XĐLI nhưng có thể hiểu nôm na là XĐLI thường xuất hiện khi lợi ích cá nhân của nhân viên hoặc của một “bên liên quan” với nhân viên có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhân viên hoặc làm suy yếu khả năng của nhân viên để hành động vì lợi ích tốt nhất cho người sử dụng lao động. “Bên liên quan” có thể là gia đình của nhân viên, bạn thân, hay một doanh nghiệp mà nhân viên giữ một sự quan tâm đáng kể, hoặc bất cứ ai mà nhân viên đang nợ một nghĩa vụ.

Vậy nếu bạn là nhà quản lý của CT bạn thì bạn sẽ phải làm gì, đặc biệt nếu bạn là một người đến từ các nước phương tây nơi mà luật pháp thường đòi hỏi người lao động phải tuân thủ nguyên tắc “loyalty, fidelity and good faith” với chủ lao động mà xin tạm dịch ra tiếng Việt là “trung thành, trung thực và đức tin”? Chắc nhiều người sẽ trả lời ngay là cần phải áp dụng hình thức kỷ luật lao động cao nhất là sa thải để đuổi việc ngay nhân viên vi phạm nhằm tạo kỷ cương, tránh tạo tiền lệ xấu ảnh hưởng đến thanh danh, văn hóa của CT.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện được việc này tại Việt Nam, điều đầu tiên mà bạn nên làm là kiểm tra xem luật pháp Việt Nam có cho phép CT  bạn làm như vậy không? Nếu luật pháp không cho phép thì bó tay thôi và bạn phải thương lượng với nhân viên vi phạm để thuyết phục họ đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường hay trợ cấp cho họ một số tiền hay lợi ích tài chính nào đó. Nếu bạn vẫn sa thải người đó thì việc kỷ luật đó có thể bị xem là trái với pháp luật lao động và hậu quả là CT bạn có thể phải thu hồi quyết định kỷ luật, phục hồi công việc ban đầu và bồi thường thiệt hại cho họ (nếu có).

Còn nếu luật pháp cho phép thì bước kế tiếp là bạn phải kiểm tra xem các hành vi vi phạm này có được ghi trong nội quy lao động của CT bạn đã được đăng ký với cơ quan lao động địa phương chưa? Nếu chưa thì cũng sẽ khó có thể áp dụng vì nhân viên vi phạm vì họ có thể bác lại rằng họ đâu có biết là các hành vi này bị cấm và nếu vi phạm thì sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật lao động sa thải. Nếu các hành vi vi phạm này, dù không được ghi trong nội quy lao động, nhưng được ban hành dưới dạnh thông báo nội bộ như email, bản tin thì nhân viên vi phạm cũng có thể bác rằng những quy định nào chưa được nêu trong nội quy lao động nên chưa có giá trị pháp lý áp dụng. Còn nếu các hành vi vi phạm này được ghi cụ thể trong nội quy lao động thì CT  bạn cũng phải tiến hành đầy đủ các thủ tục sa thải theo quy định của pháp luật lao động mới có thể sa thải các nhân viên vi phạm.

Bây giờ, chúng ta quay lại xem từng hành vi như được đề cập ở trên xem chúng có bị pháp luật hiện hành của Việt Nam cấm không.

Về hành vi thứ nhất là nhân viên thành lập CT  riêng kinh doanh các loại hàng hóa hay cung cấp các loại dịch vụ mà CT  bạn đang cung cấp thì hiện không có quy định nào cấm người lao động không được làm như vậy cả. Thậm chí Điều 13 của Luật Doanh Nghiệp còn quy định mọi cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp (trừ một vài trường hợp như cán bộ, công chức Nhà nước, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hoặc đang bị phạt tù, v.v.) ở bất kỳ ngành, nghề nào (trừ một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh theo quy định của chính phủ). Do vậy, quy định này không thể đưa vào quy chế về XĐLI của CT  bạn được và theo luật thì CT bạn cũng không thể danh chính ngôn thuận cấm nhân viên làm điều này được. Cái mà CT bạn có thể làm là nghiêm cấm nhân viên không được sử dụng thời gian làm việc cho CT bạn, các công cụ lao động, thông tin kinh doanh của CT  bạn để phục vụ cho công việc kinh doanh riêng của họ và nên khuyến khích họ thông tin cho CT bạn biết về các XĐLI này để CT bạn có phương cách quản lý rủi ro phù hợp.

Về việc nhân viên lấy một số thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn phục vụ công việc kinh doanh riêng của họ và/hoặc gia đình họ thì vấn đề này đã được quy định tại điều 85.1 (a) của Bộ luật lao động. Theo đó, nếu người lao động có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của CT mà CT có thể chứng minh rõ ràng được thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Tuy nhiên, trong thực tế thì việc chứng minh nhân viên lấy thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn để phục vụ cho công việc kinh doanh riêng của họ và/hoặc gia đình họ sẽ rất khó vì bạn sẽ gặp khó khăn nếu muốn tiếp cận để lấy được bằng chứng chứng minh.

Về việc nhân viên cung cấp một số dịch vụ, hàng hóa cho các nhà cung cấp hay khách hàng của CT bạn hay thậm chí là đi vay tiền từ họ thì hiện pháp luật hiện hành không cấm các trường hợp này. Quyền tự do kinh doanh của cá nhân đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp cũng như quyền tự do giao dịch thương mại của thương nhân đã được quy định trong Luật Thương mại hiện hành, cụ thể là các bên có quyền tự do thoả thuận miễn sao không trái với quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại.

Về việc nhân viên lợi dụng vị trí và quyền hạn của mình trong CT bạn để giao dịch với bên thứ ba nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân thì điều 85.1 (a) của Bộ luật lao động có quy định là người lao động có các hành vi khác mà gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của doanh nghiệp thì có thể bị chế tài bằng hình thức kỷ luật sa thải nhưng với điều kiện là mức độ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, lợi ích của doanh nghiệp phải được CT bạn quy định bằng một số tiền cụ thể và được ghi trong nội quy lao động đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu không quy định mức tiền cụ thể hay nội quy lao động không được đăng ký thì sẽ khó có thể áp dụng hình thức sa thải được.

Về việc nhân viên mua sắm các loại hàng hóa, dịch vụ cho CT bạn từ các nhà cung cấp là những CT do những người thân/họ hàng của nhân viên đó thành lập thì pháp luật hiện hành không cấm. Việc mua sắm này là thỏa thuận giữa các bên (giữ CT bạn và CT có liên quan của nhân viên), cho nên trong trường hợp xảy ra vi phạm thì tranh chấp sẽ được giải quyết căn cứ theo nội dung các bên đã thỏa thuận và quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

Về việc nhân viên nhận quà cáp từ các nhà cung cấp, khách hàng của CT bạn, điều này sẽ làm cho nhân viên CT bạn thiếu công tâm hoặc thiên vị trong việc giao dịch và xử lý vấn đề với các nhà cung cấp hoặc khách hàng của CT bạn, gây ảnh hưởng đến lợi ích cho CT bạn. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ quy định về việc nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, mà chưa có quy định điều chỉnh đối với các đối tượng khác. Hơn nữa, việc nhận quà cáp không phải là hành vi trưc tiếp gây ra xung đột lợi ích với CT bạn, mà chỉ mang tính chất tác động vào nhân viên gây ra xung đột lợi ích với CT một cách gián tiếp nên sẽ khó bị xem là một hành vi vi phạm trực tiếp theo quan điểm của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Về việc nhân viên đi làm thêm công việc thứ hai cho một đối thủ cạnh tranh với CT bạn thì điều này trong một chừng mực nào đó cũng không thể cấm được vì theo Điều 30.3 của Bộ luật lao động và Điều 5.1 của Nghị định số 195/CP đươc sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 109/2002/NĐ-CP thì người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động với một hay nhiều người sử dụng lao động cùng một lúc nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Vậy CT bạn chỉ có thể không đồng ý việc nhân viên đi làm thêm công việc thứ hai nếu họ không bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định hiện hành thì thời giờ làm việc của người lao động là 8 giờ/1 ngày và tối đa không quá 4 giờ làm thêm. Lấy ví dụ một người lao động ký hai hợp đồng lao động, một với CT bạn và một cái khác với một CT khác và mỗi nơi đều làm 8 tiếng trong giờ hành chính thì không được vì không đảm bảo được thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật lao động.

XĐLI có thể liên quan đến kỷ luật lao động và tinh thần làm việc của nhân viên, cũng như làm thiệt hại đến danh tiếng của CT bạn, và đặt CT bạn vào tình huống có thể phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý với các bên thứ ba. Bạn có thể giảm thiểu được những rủi ro và trách nhiệm này với điều kiện là bạn, với tư cách là người sử dụng lao động, hãy chắc chắn rằng: (1) XĐLI theo quy định của CT bạn được nhân viên của bạn hiểu rõ, và (2) về mặt thủ tục, XĐLI (thậm chí nếu chỉ là đang có tiềm năng thôi) cần phải bị chấm dứt nhanh chóng.

Vậy bạn phải làm gì đây? Các bước sau đây trong một chừng mực nào đó giúp CT bạn giảm thiểu những rủi ro về việc vi phạm XĐLI của nhân viên.

Bước 1: Bạn cần soạn thảo một quy chế về XĐLI áp dụng cho CT bạn hay sử dụng bản quy chế về XĐLI mà CT mẹ đang sử dụng ở nước ngoài có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh của CT bạn tại Việt Nam. Quy chế về XĐLI sẽ tùy văn hóa, chính sách của từng CT nhưng nên có: (i)  Sự giải thích rõ ràng các tình huống mà có thể phát sinh XĐLI; (ii) Quy định về việc nhận quà tặng hoặc các bổng lộc khác từ khách hàng, nhà cung cấp của CT bạn; (iii) Quy định việc nhân viên không sử dụng văn phòng nơi làm việc, công cụ lao động, thông tin, và văn phòng phẩm của CT bạn cho mục đích công việc kinh doanh riêng của nhân viên; (iv) khuyến khích nhân viên thông báo cho bạn các XĐLI ngay sau khi chúng phát sinh hay có tiềm năng phát sinh cũng như những giao dịch kinh doanh cá nhân mà nhân viên có trước khi làm việc cho CT mà có dấu hiệu vi phạm đến quy chế về XĐLI; (v) thông báo nhân viên sẽ phụ trách về XĐLI để nhân viên có thể báo cáo các vấn đề liên quan đến XĐLI; (vi) quy định về thủ tục điều tra và quản lý nội bộ đối với XĐLI; và (vii) có tuyên bố rõ ràng rằng bất kỳ vi phạm nào đối với quy chế về XĐLI sẽ dẫn đến việc bị xem xét áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định của Nội quy lao động đã đăng ký, bao gồm cả hình thức kỷ luật lao động cao nhất là sa thải trong một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng mà luật pháp cho phép sa thải.

Bước 2: Vì pháp luật Việt Nam hầu như không có quy định về XĐLI trong quan hệ lao động của các CT nên bản thảo quy chế về XĐLI của CT bạn cần được một hãng luật hay luật sư có chuyên môn về pháp luật lao động ở Việt Nam góp ý sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp và tuân thủ với các quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với những quy định về XĐLI không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam hay không được pháp luật Việt Nam quy định nhưng đó là yêu cầu bắt buộc của CT mẹ ở nước ngoài thì có thể tách riêng các quy định này thành một tập hướng dẫn riêng (“Employee Guide”) và cho nhân viên tham khảo để họ tự nguyện tuân thủ.

Bước 3:  Bạn đưa nội dung quy chế về XĐLI vào nội quy lao động của CT bạn và có quy định rõ về các hình thức chế tài có liên quan tùy theo từng mức độ vi phạm và thiệt hại cụ thể gây ra (khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác hoặc sa thải) và cho đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có giá trị pháp lý áp dụng.

Bước 4:  Đưa nội dung Nội quy lao động được điều chỉnh, bổ sung và đã được đăng ký lên mạng nội bộ (intranet) cũng như treo trên các bảng thông báo trong các văn phòng của CT bạn để mọi người biết. Nếu cẩn thận hơn thì có thể sao chép cho mỗi nhân viên mỗi người một bản và yêu cầu mỗi người xác nhận đã đọc và hiểu nội dung của Nội quy lao động được điều chỉnh, bổ sung.

Bước 5: Hàng năm, bộ phận pháp lý của CT bạn sẽ tổ chức tối thiểu một buổi nói chuyện chuyên đề về việc tuân thủ quy định về XĐLI với nhân viên nhằm mục đích nâng cao nhận thức của họ, cập nhật cho họ những thay đổi đối với quy định XĐLI của CT cũng như xem lại các trường hợp vi phạm đã phát sinh trong thực tế tại CT bạn để mọi người lưu ý. Đối với những CT lớn mà số lượng nhân viên mới vào làm việc trong năm tương đối lớn thì cần có một khóa huấn luyện tuân thủ ban đầu cho những người mới khi họ mới bắt đầu vào làm việc, bao gồm việc huấn luyện việc tuân thủ quy định về XĐLI.

Bước 6: Đảm bảo rằng nhân viên biết ai trong CT bạn là người chịu trách nhiệm chính về việc tuân thủ quy định về XĐLI để họ có thể báo cáo các trường hợp XĐLI của họ, hoặc thảo luận về mối quan tâm về XĐLI của họ khi họ gặp vấn đề. Trong trường hợp nhân viên cảm thấy việc nói chuyện với người giám sát trực tiếp là không phù hợp hay không thoải mái, thì cần có cơ chế nội bộ chỉ định các nhân viên cấp cao hơn hoặc luật sư nội bộ của CT như những người thay thế để nhận báo cáo từ nhân viên.

Bước 7: Đối với một số trường hợp vi phạm đầu tiên, bạn cần nghiêm khắc áp dụng kỷ luật lao động nghiêm khắc theo tinh thần nội dung nội quy lao động đã được đăng ký và trình tự thụ tục kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động để mọi người lấy đó làm gương mà nghiêm túc trong việc tuân thủ quy định về XĐLI.

 Ls Nguyễn Hữu Phước và Lê Hoàng Chương – Công ty luật Phước & Partners

168 Bình luận

 1. This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 2. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole
  community will be grateful to you.

 3. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this information to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 4. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend
  who had been doing a little homework on this.
  And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the
  meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your web page.

 5. I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own website and would like to find out where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!

 6. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 7. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 8. Can I simply say what a relief to discover somebody that genuinely understands what they’re talking about on the net. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. More and more people really need to look at this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely have the gift.

 9. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

 10. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 11. You’re so interesting! I don’t believe I have read through a single thing like this before. So nice to discover somebody with a few genuine thoughts on this subject. Seriously.. thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 12. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 13. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all.
  However think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and
  clips, this blog could definitely be one of the most beneficial
  in its niche. Terrific blog!

 14. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this. And he in fact ordered me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your web page.

 15. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 16. I really love your blog.. Great colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

 17. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!

 18. Hi there, I think your web site might be having browser compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent site!

 19. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your web site.

 20. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own website and want to know where you got this from or what the theme is named. Cheers!

 21. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 22. Hello, I think your blog may be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful blog!

 23. The next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, however I really believed you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 24. Hello there, I believe your blog may be having browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 25. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 26. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 27. Greetings, I believe your website could possibly be having web browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, great site!

 28. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment. Is there a way you can remove me from that service? Appreciate it!

 29. After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Appreciate it!

 30. Hi, I do think your web site could possibly be having browser compatibility problems. When I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 31. The very next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I genuinely believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 32. I truly love your blog.. Excellent colors & theme.
  Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my
  own personal blog and would like to find out where you
  got this from or just what the theme is named. Thank you!

 33. You’re so awesome! I don’t believe I have read anything like that before. So nice to discover somebody with a few unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that’s needed on the web, someone with a little originality!

 34. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 35. You’re so awesome! I don’t think I’ve truly read through a single thing like this before. So wonderful to find someone with some unique thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 36. After going over a number of the blog posts on your site, I truly appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my website too and let me know how you feel.

 37. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through a few of
  the articles I realized it’s new to me. Nonetheless,
  I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back
  frequently!

 38. “Right here is the right blog for everyone who wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for ages. Excellent stuff, just excellent!”
  באתר

 39. Hello there! This post could not be written any better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to forward this article to him. Fairly certain he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 40. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Kudos!

 41. May I simply say what a comfort to discover an individual who truly understands what they’re talking about on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 42. Hi there! This article could not be written much better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this information to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 43. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!!

 44. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my search for something concerning this.

 45. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read a single thing like this before. So great to find another person with some original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 46. ФСГ – это обновленная модель известного фотоионизационного газоанализатора ФГ-2, которая теперь может дополнительно оснащаться блоком электрохимических сенсоров на такие вещества как: окись углерода CO, двуокись азота NO2, двуокись серы SO2, аммиак NH3, хлористый волород HCl, формальдегид CH2O, сероводород H2S, а также меркаптаны(по этилмеркаптану), фосфин PH3, фтористый водород НF, водород Н2, хлор CL2, фреоны (по хладону 134А (C2H2F4), двуокись углерода CO2, кислород O2, окись этилена С2Н4О, этилен C2H4 др. на уровне ПДК рабочей зоны и ниже. Прибор имеет несколько модификаций – портативную, стационарную и встраиваемую в другие приборы и комплексы.
  газоанализатор многокомпонентный Газоанализаторы ФСГ предназначены для измерений содержания паров и газов органических и неорганических веществ в воздухе рабочей и жилой зоны, промышленных выбросах, вентиляционных, дымовых системах и технологических газовых средах.

  Газоанализаторы относятся к многоканальным газоанализаторам универсального назначения

  Принцип действия газоанализаторов основан на преобразовании сигналов, поступающих с газочувствительных детекторов, в аналоговую или цифровую форму с последующим выводом результатов измерений на цифровой индикатор газоанализатора, на внешний компьютер, на цифровой интерфейс 232, 485, аналоговый выход (4-20) мА и реле срабатывания по установленному порогу концентрации.

  Газоанализаторы комплектуют фотоионизационными, электрохимическими, полупроводниковыми, термокаталитическими детекторами.

 47. Если Вы считаете, что по каким-либо причинам можете претендовать на дополнительную скидку – озвучьте свои пожелания! Мы стараемся быть гибкими, выстраивая свою ценовую политику, поэтому всегда готовы обсудить Ваш РАЗУМНЫЙ запрос, но оставляем за собой право отказать в дополнительной скидке.
  https://amk96.ru/catalog/nabivki-salnikovye/salnikovaya-nabivka-ap-31/ Теплоизоляция – это одна из важнейших задач при строительстве зданий и сооружений, которая часто возникает в промышленной, так и в обычной бытовой сфере и требует верного решения при выборе теплоизоляционных материалов.

 48. Аналитический комплект ФГХ-2+ФСГ – совмещает в себе возможности портативного хроматографа ФГХ-2 и газоанализатора ФСГ. Список определяемых веществ соответствует модели ФГХ-2 и дополнительно можно определять окись углерода CO, двуокись азота NO2, двуокись серы SO2, аммиак NH3, хлористый волород HCl, формальдегид CH2O, сероводород H2S, а также меркаптаны(по этилмеркаптану), фосфин PH3, фтористый водород НF, водород Н2, хлор CL2, фреоны (по хладону 134А (C2H2F4), двуокись углерода CO2, кислород O2, окись этилена С2Н4О, этилен C2H4 др. на уровне ПДК рабочей зоны и ниже.
  газоанализатор сгоэс Модернизированный вариант ФГХ-1 в ударопрочном корпусе, оснащенный дополнительным аккумулятором и встроенным портативным компьютером типа Netbook, преимущественно предназначен для тяжелых условий эксплуатации в “полевых условиях” или комплектования мобильных аналитических лабораторий, инспекций санэпиднадзора и спасательных групп ГО и МЧС.

  Особенностью этой модели ФГХ является встроенный в ударопрочный кейс миникомпьютер (Netbook или планшет), повышенный энергоресурс работы хроматографа по сравнению с базовым вариантом ФГХ-1. Габаритные размеры: 460х360х170мм. При этом все остальные технические характеристики ФГХ-1 сохранены.

 49. Круг задач, которые позволяют решать наши приборы необычайно широк:

  – определение микрозагрянений в атмосфере, воде и почве, охрана окружающей среды;
  – аттестация рабочих мест на предприятиях и производствах;
  – задачи в нефтеперерабатывающей и топливно-энергетической промышленности;
  – контроль в лакокрасочной промышленности;
  – создание и оснащение передвижных мобильных лабораторий;
  – комплектация заводских лабораторий и служб охраны труда на предприятиях;
  – экспресс-мониторинг при чрезвычайных ситуациях службами МЧС и ГО;
  – задачи диагностики в медицине;
  – локализация очагов разливов и выбросов вредных веществ;
  – контроль состава газов и жидкостей в производственных технологиях и др.
  https://www.anatek.ru Портативный газовый хроматограф ФГХ-1-2(А) создан на базе серийной модели ФГХ-1. В нем установлен отоионизационный детектор с Аргоновой ВУФ лампой. В отличии от ФГХ-1, где в детекторе стоит Криптоновая ВУФ лампа (Ui=10.6 эВ), ФГХ-1(Ар) позволяет за счет более высокого потенциала ионизации Аргоновой лампы(Ui=11.7 эВ) определять целый ряд новых веществ и соединений (см. таблицу ниже), но при этом также не чувcтвовать основные компоненты атмосферы (азот, кислород, двуокись углерода, воду, аргон).
  Прибор ФГХ-1-2(А) дает возможность решать многие востребованные задачи, как например, определение содержания фенол-формальдегида в воздухе, хлорорганики в воздухе и воде, метанола, хлороформа, ацетилена, этана, пропана и др. веществ, которые были невозможны для ФГХ-1.

 50. Дорогие, друзья! Мы используем передовые технологии в туризме, а это значит, что на нашем сайте Вы можете найти туры от более чем 70 туроператоров в режиме онлайн, в любое время суток.

  Все туры, представленные в нашей системе доступны для бронирования. Если Вам понравился тур и Вы хотели бы узнать о нем больше информации или забронировать его, просто отправьте заявку на данный тур прямо в поисковой системе и наши специалисты оперативно свяжутся с Вами для уточнения деталей.
  https://anextour-nvrsk.ru/sales «Горящие туры» – модуль автоматического отслеживания самых лучших цен на туры, Ваши туристы всегда будут в курсе самых «горячих» предложений от туроперторов. Вы можете настроить отображение горящих туров из Вашего города.

 51. На подготовительном этапе возведения дорожного полотна, мы создаем подробный проект на асфальтирование дорог. Цена услуги определяется согласно прайсу и количества задействованной техники.

  Специалисты компании изучают участок проведения работ на местности: особенности рельефа, характеристики грунта, наличие близлежащих строений и подземных коммуникаций, возможность подъездных путей.

  Затем мы планируем график проведения работ, составляем смету и разрабатываем схему, как именно будет проводиться асфальтирование дороги. Стоимость работ зависит от объемов предстоящего проекта и сроков его выполнения.
  асфальтировка площадок Специалисты компании АСФАЛЬТИРОВАНИЕ-50 проводят асфальтирование дворовых территорий с целью облагораживания придомовых участков.

  Услуга включает:
  обустройство пешеходных дорожек и прилегающих к зданию подъездных площадок.
  Работы проводятся как во дворах частных домов, так и производственных зданий.
  Качественная укладка асфальта избавит вас от грязи, ям и других проблем.

 52. «История нашей компании началась в 2004 г. С этого момента нам удалось реализовать более 400 проектов в сфере дорожного строительства на территории Москвы и Московской области. За это время мы стали надежным партнером как для коммерческих так и для государственных Заказчиков.
  https://asfaltirovanie-50.ru АСФАЛЬТИРОВАНИЕ-50 предоставляет услугу асфальтирование стоянок, предназначенных для грузового и легкового транспорта, а также спецтехники. В зависимости от предполагаемого веса транспорта и предназначения стоянки, используются различные технологии асфальтирования.

  Укладка асфальта на наземных и подземных стоянках
  Дорожная поверхность автомобильных наземных стоянок, в отличие от автодорожных покрытий, испытывает статические нагрузки. Поэтому перед тем, как асфальтировать автостоянку, мы тщательно изучаем грунт-основание под строительство покрытия и создаем подстилающие слои из песка для отвода грунтовых вод.

  Чтобы придать конструкции надежность, укрываем грунт: щебнем, асфальтовой крошкой или жестко укладываемыми бетонами. Для верхнего слоя покрытия используются соответствующие горячие асфальтобетонные смеси:

  Мелкозернистые — для легковых автомобилей;
  крупнозернистые — для грузовых.

 53. Оказываем услуги прозрачно и открыто для каждого. Для этого созданы ряд условий: Видео-наблюдение занятий, консультация и отчет педагога по каждому учащемуся.
  В течение учебной четверти продленка работает с 11:00 до 20.00. Для Вас на выбор разные варианты посещения, от 2 до 6 часов.
  Мини — группы до 8 человек. Одновременно в кабинете находятся не более 6 человек.
  Встреча из школы и сопровождение детей осуществляется опытным педагогам.

 54. Kết Quả Futsal Việt Nam Vs Lebanonxem vtv6 hd truc tuyenTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội không ngán Lebanon tuy nhiên sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch thi đấu, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp công việc

 55. Kết Trái Futsal Việt Nam Vs Lebanonthi truong chuyen nhuong arsenalTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới mang đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội không ngán Lebanon tuy nhiên sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch thi đấu, bạn có thể sắp xếp làm việc

 56. Tỷ Số đá Bóng Trực Tuyến Hôm Nay90 phút.tvTheo thể thức thi đấu, đội thắng ở cặp đấu này sẽ giành tấm vé đến Lithuania trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới đến futsal. Tuyển futsal Việt Nam bước vào trận play-off lượt đi tranh vé dự play-off World Cup 2021 với sự tự tin. Tuy vậy, HLV Phạm Minh Giang bày tỏ, toàn đội không ngán Lebanon tuy vậy sẽ tìm cách để khắc chế sức mạnh của đối thủ bởi bên trên băng ghế huấn luyện là nhà cầm quân Ramiro Lopez, người từng dẫn dắt futsal Tây Ban Nha.|Dựa vào lịch tranh tài, quý khách có thể chuẩn bị xếp công việc

 57. Xoilac Tv Thẳng Bóng Đá 188betĐội tuyển nước Việt Nam chỉ muốn một kết trái hòa có bàn thắng nhằm lần thứ hai góp mặt trên World Cup futsal. Nhưng, nhằm thực hiện được điều đó

 58. Coi Trực Tiếp Viettel Vs Tỉnh Bình Dương Trên V League 2021 Ở Kênh Nào? casino onlineĐội tuyển chọn futsal nước ta đã có được một trận đấu đồng ý được trước đối thủ đầy sức mạnh Lebanon. Kết trái Bà Rịa-Vũng Tàu vs Bình Phước ngày hôm nay 18h00 ngày 5/5, Hạng nhất nước ta.

 59. Thể Thaoplanet hollywood resort and casinoLiverpool là nhóm bóng nhận ít thẻ nhất ở Premier League mùa này và đang đứng trước thời cơ giành giải thưởng Fair Play ở mùa giải loại 5 liên tiếp. Sau lúc thăng hạng 96 thế giới, đội tuyển chọn nước Việt Nam đã lọt group hạt tương đương số 2 vòng loại World Cup 2022 quần thể vực châu Á.

LEAVE A REPLY

Vui lòng nhập bình luận!
Vui lòng nhập tên của Bạn